За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Комисия определи границите и режимите на дейности в бъдеща защитена местност в Русенско

Днес в кметство с. Басарбово е проведена комисия за разглеждане на предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”. Тя цели опазването на находищата  на консервационно значими растителни видове - Ковачев зановец (Chamaecystisus kovacevii) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui), в землището на с. Басарбово, община Русе, област Русе.

В комисията участваха представители на Областна администрация - Русе, общината, Областна дирекция „Земеделие” - Русе, Регионална дирекция по горите – Русе и РИОСВ - Русе. Комисията разгледа предложението за обявяване на ЗМ, внесено от доц. д-р Стоян Стоянов, представител на ИБЕИ-БАН, определи площта й - 30 ха, както и режимите за опазване на растителните видове.

Двата вида - Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.), са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност. Ковачевият зановец е български ендемит, кръстен на русенския ботаник Васил Ковачев, работил като учител в региона през периода 1900-1905 г.

Ангеловата метличина е съобщена от доц. д-р Стоянов  като нов вид за българската флора през 2017 г. До момента е известен в България с единствено находище на левия долинен склон на река Русенски Лом, южно от с. Басарбово. Видът е включен в Червените книги на Румъния и Молдова, като се съобщава за изчезнал в северната ни съседка.

Комисията ще предложи на Министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на защитена местност „Басарбовски степи” съгласно Закона за защитените територии.

Снимки: доц. д-р Стоянов, 

Ковачев зановец и Ангеловата метличина 

Ковачев зановец Chamaecytisus kovacevii Velen. Rothm. 2 Ангелова метличина Centaurea angelescui Grinţ. 1

Нова изложба с рисунки е подредена във фоайето на РИОСВ - Русе

Във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе е подредена изложба с рисунки, отличени по време на Международния ученически екологичен форум „Сребърна 2024 г.”, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Силистра, проведен под патронажа на кмета на общината, в периода 31 май-1 юни.

Тази година екофорумът събра млади природолюбители от 24 административни области в страната. Освен защитата на екологични проекти, като съпътстващи прояви са проведени литературен и конкурс за рисунка на тема: „Планетата Земя - безценен дар“. В конкурсната надпревара са се включили 120 литературни творби и 430 рисунки. Така младите хора предадават с художествени средства по свой начин усещането си за природата и заобикалящата ги среда.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите в сградата на Инспекцията до ноември.

Отличените от РИОСВ-Русе рисунки и литературни творби са публикувани на интернет страницата на Инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/11673-5-yuni-svetoven-den-na-okolnata-sreda

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Уником” ЕООД

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Преустройство на съществуваща сграда – инсталация за дървени въглища в цех за производство на колбаси и магазин за месо и пристройка за транжорна с местоположение имот с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил“.

Възложител – „Уником” ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-1530-(8)-07.06.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47140
  1. От общинската администрация на Община Самуил и Кметство село Владимировци.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Самуил и Кметство село Владимировци.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител „ЕЛИКА ЯРДˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдове”

Възложител – „ЕЛИКА ЯРДˮ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47548
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра.

 

Уведомление с вх. № АО-2819/22.05.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2819/22.05.2024 г. и допълнителна информация с вх. № АО-2819-(3)/10.06.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 57813.13.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово, с цел напояване на земеделски културиˮ, с  възложител Земеделски производител С. Николов

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Община Русе.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 и ал. 11 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до преработена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Николово, общ. Русе – имот с идентификатор 51679.138.315“.

Възложител – Община Русе.

Осигурен е обществен достъп до внесаната преработена информация с Вх. № АО-1020-12/06.06.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47084
  1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство село Николово.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и Кметство село Николово.

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „КРУПС КО“ ЕООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 10.06.2024 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за  обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.148 по КК и КР на град Русе.

Възложител на ИП е дружеството „КРУПС КО“ ЕООД, ЕИК 204691503. За проектното предложение е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с номер РУ-9-ПР/22.02.2019 г., с разпоредителна част да не се извършва ОВОС.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-9-ПР/22.02.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

 

Изходящ № АО-2702-(1)/23.05.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 61710.608.4508 по КККР на гр. Разград и изграждане на строеж „Търговска база”

Решение № РУ-12-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47402

Съобщение за прекрантено решение РУ-21-П/20204 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

„НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

бул. „Тутракан“ №23

град Русе

  

Относно: Постановено решение за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

 

РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка внесено уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“, възложител „Нелас Русе“ ЕООД, административното производство е прекратено с Решение №РУ-21-П/2024г. на основание чл.5, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

 

Галерия