За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2027/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2027/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд на сдружение на собствениците в гр. Две могили, общ. Две могили, бул. "България" 93, блок "Гагарин", вх. А, вх. Б и вх. В", с местоположение ПИ с идентификатор 20184.1.2528 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII-433, кв. 1021 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2026/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XVII-433, кв. 1021 по плана на Източна промишлена зона, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2025/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2025/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Община Дулово", с местоположение гр. Дулово, ул. "Първи май" от ул. "Васил Левски" до ул. "Розова долина"; гр. Дулово, ул. "Трета" от ул. "Розова долина" към гробище; с. Чернолик, ул. "Кирил и Методий" от път III-216 до край на населеното място (от О.Т. 59 до О.Т. 76); с. Руйно, ул. "Шеста" от ул. "Първа" до ул. "Пета"; с. Паисиево, ул. "Вит" О.Т. 33 – 23 – 28; с. Яребица, ул. "Десета" от ул. "Трета" – ул. "Пета" – ул. "Шеста" до ул. "Седма"; с. Поройно, ул. "Шестнадесета" от път III-216 до ул. "Втора"; с. Колобър, ул. "Шеста" от общински път SLS 1041 до ул. "Осма"; с. Колобър, ул. "Девета" от ул. "Осма" до ул. "Единадесета"; с. Колобър, ул. "Единадесета" от ул. "Пета" до ул. "Трета"; с. Водно, ул. "Втора" от ул. "Първа" до ул. "Трета"; с. Овен, ул. "Пета" от път II-23 до ул. "Трета"; с. Овен, ул. "Седма" от ул. "Пета" до ул. "Шеста"; с. Вокил, ул. "Христо Ботев" от път II-23 до ул. "Искър"; с. Вокил, ул. "Искър" от ул. "Христо Ботев" до ул. "Добруджа"; с. Полковник Таслаково, ул. "Шеста" от ул. "Втора" към гробище

Писмо до възложителя с изх. И-2024/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2024/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и План за застрояване на УПИ IX-160 и УПИ X-160, кв. 959 по плана на Западна промишлена зона, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.3.409 и 63427.3.411 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2023/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2023/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за метали", с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.56 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра

На 21 май се отбелязва годишнина от създаването на мрежата Натура 2000

През 2023 г. се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 в Европейския съюз (ЕС). На 21 май 1992 г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тя и Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979 г.) регламентират създаването на мрежата от защитени зони, наречена Натура 2000. Днес мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното природно наследство. Отбелязването на Европейския ден на НАТУРА 2000 - 21 май, показва добрия диалог и желание за съгласуваност на политиките, свързани с опазване на биологичното разнообразие и подобряване на екологичното природозащитно състояние на естествените местообитания на национално и регионално ниво.   

Изграждането на Натура 2000 местата в Р България е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие. В него е предвидено изграждането на Национална екологична мрежа, която се състои от два основни елемента: Защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа Натура 2000, в които могат да участват защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) и Защитени територии извън обхвата на защитените зони.         

Към 2022 г. за териториалния обхват на РИОСВ - Русе всички защитени зони имат заповеди за обявяване и визирани в тях режими и норми, като 18 са обявени по Директивата за местообитанията, а 11 – по Директивата за птиците.

Екоинспекцията ще отбележи 31-годишнината от създаването на мрежата от защитени зони Натура 2000 и 22 май - Международния ден на биологичното разнообразие, с информационен ден и открити уроци с деца.

Писмо до възложителя с изх. И-2022/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2022/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ VII-726, кв. 69 по плана на с. Ценово, общ. Ценово", с местоположение ПИ с идентификатор 78361.28.726 по КК и КР на с. Ценово, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-2021/15.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2021/15.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване проект на Подробен устройствен план - изменение план за регулация и план за застрояване на УПИ XIII-1062 и УПИ XIV-1062, кв.91 по плана на с. Тетово, общ. Русе и последващо изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 135 kW"

Писмо до възложителя с изх. И-1954/11.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1954/11.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Паметник на Хан Кубрат в централната градска част на гр. Кубрат", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2191 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Галерия