За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1760/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1760/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на технически проект и строителство на Работилница - I-ви етап", с местоположение УПИ XX-1751, кв. 61 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на батерийна система, с номинална изходяща мощност до 4.5 MW, за съхранение на електрическа енергия, произведена от съществуваща и експлоатирана фотоволтаична електрическа централа", с местоположение ПИ 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V, кв. 46 по плана с. Батишница, общ. Две могили за отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Чисто производствена /Пч/“ с цел създаване на устройствена основа за ново строителство – навес за буферен склад за материали"

Изходящ № АО-1749-(5)/02.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски културиˮ, с местоположение:

 • 17066.26.12 по КККР на с. Гороцвет, местност Пунарджик;
 • 17066.44.9 по КККР на с. Гороцвет, местност Мерата;
 • 17066.44.1, 17066.44.3, 17066.44.10, 17066.44.12, 17066.44.13, 17066.44.14, 17066.44.17, 17066.44.18, 17066.44.19 по КККР на с. Гороцвет, местност Каменлик;
 • 17066.45.4, 17066.45.5, 17066.45.7, 17066.45.13, 17066.45.15, 17066.45.16, 17066.45.18, 17066.47.1, 17066.47.3, 17066.47.4, 17066.47.6, 17066.47.8, 17066.47.10, 17066.47.15, 17066.47.24, 17066.47.25, 17066.47.26 по КККР на с. Гороцвет, местност Карабаджак;
 • 17066.48.1, 17066.48.4, 17066.49.5, 17066.49.6, 17066.49.7, 17066.49.12, 17066.50.1, 17066.50.3, 17066.50.5, 17066.50.6, 17066.50.9, 17066.50.10, 17066.72.2, 17066.72.3, 17066.72.4 по КККР на с. Гороцвет, местност Каменлик;
 • 17066.51.1, 17066.51.7, 17066.51.9, 17066.52.1, 17066.52.2, 17066.52.4, 17066.52.7, 17066.52.8, 17066.52.9, 17066.52.17, 17066.52.18, 17066.52.19, 17066.52.20, 17066.53.1, 17066.53.2 по КККР на с. Гороцвет, местност Мерата;
 • 17066.54.1, 17066.54.2, 17066.54.4, 17066.54.6, 17066.54.7, 17066.54.11, 17066.54.14, 17066.54.18, 17066.54.19, 17066.54.20, 17066.54.22, 17066.54.23, 17066.54.26, 17066.54.27, 17066.54.30, 17066.54.37, 17066.54.38, 17066.54.39, 17066.54.42, 17066.54.43, 17066.54.44, 17066.54.46, 17066.54.47, 17066.54.50, 17066.54.51, 17066.54.52, 17066.56.1, 17066.56.4, 17066.56.7, 17066.56.10, 17066.56.11, 17066.56.12, 17066.56.15, 17066.56.19, 17066.56.20, 17066.56.21, 17066.56.22, 17066.56.24, 17066.57.1, 17066.57.3, 17066.57.5, 17066.57.10, 17066.57.12, 17066.57.13, 17066.57.15, 17066.57.16, 17066.59.10, 17066.59.11, 17066.59.12, 17066.59.13, 17066.59.17, 17066.59.19, 17066.57.20, 17066.59.25, 17066.59.27, 17066.59.33, 17066.59.35, 17066.59.36, 17066.59.37, 17066.59.38 по КККР на с. Гороцвет, местност Елаците;
 • 17066.61.2, 17066.61.3, 17066.61.4, 17066.61.7, 17066.61.8, 17066.61.9, 17066.61.13, 17066.61.16, 17066.61.17, 17066.61.21, 17066.61.27, 17066.61.31, 17066.61.32, 17066.61.33, 17066.61.34, 17066.61.35, 17066.61.37, 17066.61.38, 17066.62.1, 17066.64.1, 17066.64.5, 17066.64.7, 17066.64.9, 17066.64.12 по КККР на с. Гороцвет, местност Фотул;
 • 17066.63.1, 17066.63.2, 17066.63.7, 17066.63.9, 17066.63.19, 17066.63.20, 17066.63.22, 17066.63.23, 17066.66.3, 17066.66.4, 17066.66.6, 17066.66.7, 17066.66.8 по КККР на с. Гороцвет, местност Чаушкьой;
 • 17066.65.2, 17066.65.4, 17066.65.6, 17066.65.9, 17066.65.13, 17066.65.19, 17066.65.21, 17066.67.1, 17066.67.2, 17066.67.3, 17066.67.4, 17066.67.8, 17066.67.9, 17066.67.10, 17066.67.12, 17066.67.14, 17066.67.16, 17066.67.21, 17066.67.23, 17066.67.24, 17066.67.27, 17066.67.29, 17066.67.30 по КККР на с. Гороцвет, местност Нови места;
 • 17066.68.2, 17066.68.8, 17066.68.9, 17066.68.12, 17066.68.13, 17066.68.14, 17066.68.15, 17066.68.16, 17066.68.17, 17066.68.18, 17066.69.1, 17066.69.2, 17066.69.3, 17066.69.4, 17066.69.6, 17066.69.8, 17066.69.11, 17066.69.16, 17066.69.17, 17066.69.18, 17066.69.21, 17066.69.23, 17066.69.24, 17066.69.25, 17066.69.26, 17066.69.27, 17066.69.28, 17066.69.29, 17066.69.30, 17066.69.31, 17066.69.32, 17066.70.1, 17066.70.2, 17066.70.3, 17066.70.10 17066.70.11, 17066.70.13, 17066.70.14, 17066.70.15, 17066.70.16, 17066.70.17, 17066.70.18 по КККР на с. Гороцвет, местност Каваклък;
 • 17066.71.3, 17066.71.9, 17066.71.11, 17066.71.12, 17066.71.13, 17066.71.14 по КККР на с. Гороцвет, местност Хасантерзийски път.

Решение № РУ-36-ПР/2024 г.

Решение № РУ-36-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –„„Изграждане на тръбен кладенец за битови и непромишлени целиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.506.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра

Възложител – „ТЕХНОТРЕЙД” ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45701

Решение № РУ-21-П/2024 г.

Решение № РУ-21-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за инвестиционно предложение – „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе”,.

Възложител – „НЕЛАС РУСЕˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47422

Уведомление с Вх. № АО-2352/19.04.2024 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2352-2/08.05.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че са  внесени уведомление с Вх. № АО-2352/19.04.2024 г. и допълнителна информация с Вх. № АО-2352-2/08.05.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за разширение на Работен център „Капсули и таблети“ – Участък 1, засягащо сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по КК и КР на гр. Разград.

Възложител –  „БАЛКАНФАРМА - РАЗГРАД“ АД.

Обява за конкурс за Главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в дирекция „КОС“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност: Главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“  в дирекция „Контрол на околната среда“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър;

-  област на придобито висше образование: Технически науки;

-  професионален опит – 2 години;

-  ранг: IV-ти младши

-  езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“

Длъжността "главен експерт"е свързана с разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на становища, с участието в разработването на проекти на нормативни актове, с разработването на методологии, методики и механизми, с предоставянето на методически указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията, с подготвянето на отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвянето на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване. Главният експерт носи пряка отговорност, във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения. Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол относно екологосъобразното управление на битови, строителни, опасни и производствени отпадъци, с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване вредното им въздействие върху хората и околната среда. Съставя констативни протоколи и АУАН, дава предписания, изготвя доклади и справки.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

 • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
 • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
 • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
 • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 14.30 часа на  23.05.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 183 проверки през април

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки на 161 обекта от контролираната територия през април. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нeсъответствия с екологичното законодателство. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ - Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

През април е упражнен засилен контрол по общини и населени места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци, съгласно заповед на министъра на околната среда.  Кметовете на общини са спазили предписанията за почиставането им. В по-малките населени места са установени замърсени площи с битови отпадъци, като са дадени предписания в двуседмичен срок за почистването им. Съставен е акт на кмета на с. Веселец, община Завет затова, че не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в  нарушение на Закона за управление на отпадъците.

През април са извършени проверки за спазване на режимите в заповедите за обявяване на ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения. Находищата на червен божур са в добро биологично състояние. През май ще се извърши проверка на ЗМ „Горната кория“, в землището на с. Добротица, община Ситово.

Пълният текст на месечната справка е пуликуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

РИОСВ-Русе отличи участници в Националния конкурс за рисунка „Аз, ти, той – ние сме Европа“

РИОСВ-Русе  отличи вчера  трима участници в Националния конкурс за рисунка, с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Конкурсът се организира в Русе от Художествената галерия, Международно дружество „Елиас Канети“ и „Европа Директно“. Изложба  с най-добрите детски рисунки е открита вчера, в Деня на Европа – 9 май, в  Художествената галерия в гр. Русе.

Марена Герасимова – 6 г., Ателие за изобразителни изкуства – Д. Батембергска, гр. Търговище

Хрисия Христова – I ви клас, ШИИ „Арт-Попово“ при ДК „Димо Коларов“, гр. Попово

Ема Данкова – 6, Арт школа „Колорит“, гр. Плевен

Галерия