За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Защитени територии

Вековни дървета

Sveta_TroicaНа територията на РИОСВ-Русе в областите Русе, Разград и Силистра са съхранени 77 вековни дървета.

Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих.

Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница.

Има една вековна круша на приблизително 200 години, която е в землището на село Щръклево, община Иваново - в границата на природен парк „Русенски Лом”. Интерес представляват вековната гледичия, която се намира в двора на ИСС „Образцов чифлик” и 2 броя конски кестен в двора на катедрала „Света Троица” в град Русе. Тези видове не са типични местни и вероятно са засадени като декоративни.

Най-голямото дърво е летен дъб,  намиращ се  в землището на село Кошов, община Иваново и е с обиколка на ствола 5, 97 метра, височина 30 метра и възраст над 200 години.
19 вековни дървета са в населени места.

 

Vekovna_cerova_gora

Групи от по-голям брой дървета, са обявени за защитени местности, като:

  • „Вековна церова гора”- (12 дървета) в землището на село Церовец, община Иваново;
  • „Вековна дъбова гора”- 282 дървета на възраст над 200 години в землището на село Гороцвет, община Лозница;
  • „Колчаковска кория”- вековни круши и дъбове в землището на село Хърсово, община Самуил; „Юперска кория”- вековна гора от космат дъб в землището на село Юпер, община Кубрат.

Голям е броят на вековните дървета, които се срещат в сервитутите по пътищата. За опазването им са отговорни собствениците на имотите, в които се намират.

 

S_gOROCVETСъгласно Закона за биологичното разнообразие собствениците са задължени:

  • да ги опазват от унищожаване или увреждане;
  • да уведомяват Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе за настъпили промени в състоянието на обекта;
  • да съгласуват с Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе дейностите, необходими за поддържане или възстановяване на състоянието на обекта;
  • да осигуряват достъп на представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите до имота за извършване на проверки по състоянието на защитените дървета.

Всички обявени защитени дървета се вписват в регистри на Министерството на околната среда и водите и съответната Регионална инспекция по околната среда и водите.

За нарушения на разпоредбите за опазване на вековните дървета физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лева.

 

 


Продължава...

Галерия