За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе оказаха съдействие на органите на реда в Разград

Експерти по биологично разнообразие на РИОСВ-Русе оказаха съдействие на ОД МВР – Разград за определяне на конфискувани защитени видове животни. В момента се провеждат процесуално-следствени действия спрямо физическо лице, уличено в незаконен лов на територията на Държавно ловно стопанство „Воден“. При  извършените обиски са установени над 30 вида защитени птици и бозайници – мъртви и препарирани. Преобладават ловни и пойни видове птици, видри, дива котка, дива коза, ловен трофей  и др.

Законът  за биологичното разнообразие категорично забранява умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция,  унищожаване или вземане на яйца,  притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри и др.

За подобни нарушения са предвидени и санкции  по наказателния кодекс, в т. ч. и лишаване от свобода.

Процесуално-следствените действия спрямо нарушителя продължават под ръководството на Районна прокуратура – Разград.

Продължава...

РИОСВ-Русе продължава извънредния контрол по сигналите за миризми в град Русе

Експерти на РИОСВ-Русе извършват извънреден контрол по зачестилите сигнали за неприятни миризми в град Русе в рамките на няколко дни.

Сигналите зачестиха през периода 13-16 септември, постъпвайки във вечернните часове в периода 19-23 ч. и сутрин от 6 до 10 ч. Оплакванията на жителите на Русе са за неприятни миризми на изгорял бакелит, ацетон и химия и гуми. Сигналите са от различни части на града, но това е обяснимо с динамичната атмосферна обстановка.  През периода на постъпване на сигналите посоката вятъра се е сменяла на всеки час, но с ниска скорост, почти безветрие.

Към настоящия момент е възобновена работата на мобилните екипи от експерти, които извършват обходи в извънработно време.

РИОСВ-Русе е сезирала компетентните органи за проверка на документацията относно проектирането, изпълнението и функционирането на вентилационните системи на няколко дружества, извършващи дейност в двете промишлени зони на Русе.

От Регионалната здравна инспекция ще бъде изискано отново  становище относно влиянието на атмосферните замърсители върху човешкото здраве съгласно изискванията на специализираната наредба № 14 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. В нея са определени пределнодопустимите концентарции на 166 вредни вещества, отнасящите се както за 60-минутна краткосрочна експозиция, така и за  максимално еднократни концентрации на 30-минутна краткосрочна експозиция.

Екоинспекцията е във взаимодействие с Областния управител на Област Русе и Окръжна прокуратура във връзка с прилагане правомощията на всички компетентни органи, имащи отношение към опазване чистотата на околната среда, условията на труд и издаването на разрешителни документи по Закона за устройство на територията.

Станциите за непрекъснат контрол на качеството на атмосфериня възхух в Източна промишлена зона и в центъра на града не отчитат превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

Мобилната автоматична станция на ИАОС е в готовност да започне сезонните измервания, заложени по план. Първоначално тя ще бъде разположена в района на ТЕЦ-Русе.

Извънредните проверки на потенциалните източници на разпростаранение на интензивно миришещи вещества ще продължат и индната седмица.

Продължава...

РИОСВ-Русе извърши извънредна проверка по сигнал за оцветени води в Русенски Лом

РИОСВ-Русе извърши извънредна проверка по сигнал за изтичане на бели води в реката, при Сарайския мост. Проверката установи изтичане на оцветени в бяло води в р. Русенски Лом, при колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона на гр. Русе. Причината е почистване на площадката на „Брани 90“ – ООД.

Сигналът е постъпил на 27 август в инспекцията чрез тел. 112. Извършена е незабавна проверка на място, с представител на „ВиК“ ООД-Русе. При огледа на място е установено изтичане на оцветени в бяло води, вливащи се в реката. Отваряни са ревизионните шахти по протежението на канализацията. На площадката на „Брани 90“ ООД, е установено същото оцветяване на водите, преди включването им в градската канализация. По информация на управителя, същия ден е извършвано почистване на площадката.

Дружеството е с предмет на дейност производство на хартиени шпули и кори за яйца. В производството се влагат отпадъци от картон и хартия, за което  „Брани 90“ ООД има издадени разрешителни документи за дейности с отпадъци.

На управителя на фирмата са дадени две предписания – незабавно да преустанови изтичането на производствените отпадъчни води в канализацията и да представи в РИОСВ-Русе договор с „ВиК“ ООД- Русе за заустване на производствени води в градската канализация.

Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка по постъпили сигнали за неприятни миризми в различни райони на град Русе

В сутрешните часове на 27 август на „зеления“ телефон на инспекцията са постъпили 9 сигнала за замърсяване на въздуха. Гражданите го определят като индустриално замърсяване с миризми, оприличавани на изгоряла пластмаса, на бакелит, на нещо развалено и задушливо. При извършените обходи и проверки в кв. Възраждане, кв. Цветница и централна градска част между 7 и 8 часа, експертите на РИОСВ-Русе не са констатирали наличие на промишлени миризми.

Няма превишения на следените показатели за качеството на атмосферния въздух, не е констатирано обгазяване. Посоката на вятъра в интервала между 6 и 9 часа е била изток, североизток.

Не се изключва възможността за замърсяване с трансграничен характер.

Контролът от страна на РИОСВ-Русе ще продължи и през следващите дни.

Продължава...

Проверени са сигналите за черен пушек от „Топлофикация-Русе“

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера проверка на площадката на „Топлофикация“ АД – ТЕЦ-Изток по постъпили сигнали от жители на Русе за наличие на черен дим на един от комините.

На място е установено, че към момента се извършва изпитване на сероочистваща инсталация. За осъществяване на наладките на инсталацията е запален котел № 4, който работи с гориво - черни въглища. Същият не се е експлоатирал от 2019 г. Отделяните димни газове са били по-тъмно оцветени към момента на разпалването.

Към серочистващата инсталация ще бъдат включени котли с номера 4, 5 и 7. Данните от системата за непрекъснат мониторинг не показват превишения на нормите за допустими емисии. Сероочистватащата инсталация е част от актуализираното през месец август тази година комплексно разрешително.

РИОСВ-Русе ще проследи всеки етап от въвеждането в експлоатация на сероочистваща инсталация.

Продължава...

Замърсяването на р. Бели Лом при с. Кривня няма промишлен характер, показа извънредна проверка на екоинспекцията вчера

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка по постъпил сигнал за замърсяване и неприятни миризми на р. Бели Лом, при с. Кривня. Не е установен промишлен източник на замърсяване. Вероятна причина за цвета на водите и неприятните миризми е увличането на тиня и наноси, вследствие на почистване на речното корито в горните участъци на реката до гр. Разград.  

Проверката е започнала от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Разград, при която не  са установени нарушения в работния режим.  Извършен е оглед на заустващите колектори в р. Бели Лом от промишлените обекти -  „АДМ Разград“ ЕАД и „Биовет“ АД-клон Разград. В района на колекторите на промишлените източници не е установено изпускане на непречистени отпадъчни води и отлагания по брега.

Експертите са извършили обход на реката по течението й от изхода на гр. Разград до с. Дряновец.  Помътняване на водите на реката е констатирано визуално само в района на село Дряновец. В регулацията на селото и по теченитето на реката след него, водите са били тинести, с характерната за това миризма и  сиво-зеленикав цвят.

По информация от Областния управител на Област Разград, в средата на август са приключили дейностите по почистване на речното корито на реката от дървета, дънери, храстовидна растителност и битови отпадъци в землищата на гр. Разград и селата  Гецово, Осенец и Дряновец.   Това е причината за увличане на събраните тиня и наноси в тези участъци. На места, по бреговата ивица е забелязано червеникаво оцветяване, което се дължи на мъртва популация на червеи- тубифекс, които обитават тинестите участъци на реки и езера.

Експертите от РИОСВ- Русе са поддържали връзка с колегите си от Басейнова дирекция „Дунавски район“, които са се отзовали на подобен сигнал, с наличие на мъртва риба в рибарник, в района на с. Писанец. Със съдействието на Регионална лаборатория – Русе са взети водни проби за последващ анализ. Резултатите ще бъдат готови до седмица. Експресните анализи за нивата на разтворен кислород са били ниски, вследствие на затиняването на водата.

    

Продължава...

РИОСВ-Русе провери изпълнението на мерките в програмата на брикетната фабрика в Русе

Извънредна проверка на РИОСВ-Русе с представител на общината е осъществена на дружеството „Автоман“ ЕООД, стапанисващо брикетната фабрика в Източна промишлена зона (ИПЗ) на град Русе. Целта на упражнения контрол е изпълнението на представената от дружеството план-програма, със заложени мерки,  за недопускане резпространението на неорганизирани емисии от дейността му.  До изготвянето на програмата се стигна след извънредна проверка на брикетната фабрика през април по жалба на фирми за запрашаване на въздуха.

При проверката на терен е установено, че по-голяма част от дейността на площадката, свързана с отделянето на  неорганизирани прахови емисии, е изнесена в района на Пристанище „Русе-Изток“. Там са инсталирани съоръжения за директен експорт на готовата продукция. Преасфалтирана е част от площадката в ИПЗ и  е сключен договор с фирма за почистване на откритите складови площи.

Предстои да се изгради съоръжение за измиване на превозните средства, с цел предотвратяване замърсяването на пътната настилка в района. Тази мярка следва да се изпълни до началото на месец октомври.  Контролът върху дейността на „Автоман“ ЕООД продължава.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 139 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  150 проверки на 139 обекта през месец юли, като от тях  96 са  планови, а 54 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 47 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. 

През юли за установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 5 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 5 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 1 600 лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 4 800  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 1 299,23 лв. 

От получените суми през юни, през месец юли са преведени 20 531,86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Най-голяма сума през месец юли е преведена на община Русе в размер на 15 044, 80 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през юли е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Пломбирана е ревизионна шахта от площадката на „Оргахим“ АД

Експерти на РИОСВ-Русе пломбираха ревизионна шахта на канализационно отклонение, което свързва площадката на „Оргахим“ АД с канализационната мрежа на град Русе, по бул. „Трети март“, в Западна промишлена зона.

Канализационното отклонение е въведено в експлоатация в края на юни тази година. Към настоящия момент то няма връзка с площадковата канализация на промишления обект. Изградено е по време на ремонтните дейности по бул. „Трети март“. Поставянето на пломбата е превантивна мярка за недопускане на нерегламентирано заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа, респективно в река Русенски Лом.

Мярката ще остане в сила до момента, в който това отклонение се свърже с площадковата канализация на  предприятието.

На оператора „Оргахим“ АД са дадени две предписания - да не допуска отвеждане на отпадъчни води чрез отклонението и да информира екоинспекцията за нарушаване целостта на поставената пломба.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия