За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Отрицателни са взетите проби за наличие на генетично модифицирана ДНК на територията на РИОСВ-Русе

Всички проби, взети от листна маса на царевица, пшеница и рапица от опитните полета в гр. Русе и  с. Бръшлен (област Русе) и гр. Лозница (област Разград) са без наличие на генетично модифицирана ДНК. Пробите са взети в началото на месец юни от представители на Изпълнителна агенция по околна среда и са изпитвани в акредитирана за целта лаборатория.

Пробовземанията се извършват ежегодно - по план и извънредно - по сигнали. Целта  е да се спазват изискванията на специализирания Закон за генетично модифицираните организми, съгласно който на територията на страната е забрането използването на ГМО-култури и освобождаването им в околната среда.

До настоящия момент на контролираната от РИОСВ-Русе територия не са констатирани нарушения на специализираното законодателство.

Продължава...

Съставен акт на физическо лице за изхвърлените отпадъци в землището на Сливо поле

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установявне на административно нарушение на лицето, изхвърлило 8 контейнера с отпадъци в землището на община Сливо поле.

Контейнерите, с неясно съдържание,   са установени на 1 юли след проверка по сигнал от РПУ- Сливо поле. В рамките на седмица органите на реда са открили физическия извършител. 

Допълнителна проверка на екоинспекцията е установила, че е спазено предписанието, дадено на общината за почистване на терена.

Продължава...

Проверка на РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция показа, че водите в река Русенски Лом са в добро състояние

Готови са резултатите от  двете  пробонабирания, взети през юни при съвместна проверка на  Регионална лаборатория – Русе, РИОСВ-Русе, БДДР и „ВиК“ ООД по сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом.

Първите проби са отпадъчни води, взети от точката на заустване, регламентирана в разрешителния документ на дружеството „ВиК“ ООД-Русе, експлоатиращо колектора в Западна промишлена зона. Пробите са изпитвани по показатели активна реакция (рН), температура, неразтворени вещества, химична потребност от кислород (ХПК) и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5). При анализа са отчетени минимални превишения по следените показатели, които не могат да повлияят на качеството на водите на реката. На ВиК-оператора са дадени предписания да осъществи по-строг контрол спрямо всички промишлени обекти, които заустват в канализационния колектор.

Вторите проби (повърхностно течащи води) са взети от две точки на река Русенски Лом -  преди и след заустването на колектора.

Измерените стойности по показател разтворен кислород показват отлично състояние на водата. Резултатите по показатели активната реакция, електропроводимост и азот-нитритен съответстват на характеристиките за добро състояние на повърхностните води. По отношение на показатели БПК5, азот нитратен, общ азот и общ фосфор водите отговарят на изискванията  за умерено състояние.

Според становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества водното тяло е в добро химично състояние.

Аналъзът на водните проби e съгласно изискванията на специализирана наредба за характеризиране на повърностни води и оценката на състоянието на  водното тяло.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха четири щъркела в спасителен център

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), от които 3 млади и 1 възрастен.

Сигналът за бедстващите птици е подаден от кмета на с. Белица (община Тутракан) на 12 юли. В него се съобщава за пострадали от токов удар възрастни щъркели - 1 загинал и 1 с  наранени крайници.

Предвид факта, че младите птици в гнездото са в невъзможност да летят и да се хранят самостоятелно, е организирана акция за тяхната евакуация от гнездото. От кметство с. Белица е осигурена  необходимата техника, с която експерт на РИОСВ-Русе е достигнал до птиците. Четирите екземпляра своевременно са транспортирани до  Спасителния център. След възстановяването им птиците ще бъдат освободени в природата.

Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с друго гнездо в с. Белица, за което имаше  съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен екземпляр.

Подробна информация за реакцията при намиране на екземпляри в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno?

Продължава...

Съставен е акт на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово, стопанисвана от  „Супер-лукс 84“ ЕООД. Дружеството не е организирало безопасното третиране на опасни отпадъци,  с което е допуснало възникването на пожар, при който са изгорели излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Това представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и специализираната наредба за ИУМПС, за което ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20000лв. 

Пожарът на площадката е възникнал на 10 юни. Екип на РИОСВ-Русе извърши незабавна проверка след подаден сигнал от тел. 112 за горящи коли и гуми. От оператора е изискано да представи документи, свързани с управлението на площадката и дейностите с отпадъците, които са внесени в срок.

Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на имуществената санкция, като вземе предвид нарушението на специализираната наредба, липсата ли лице, което да отговаря за третирането на опасни отпадъци и проявената небрежност.

Остават в сила  дадените предписания дружеството да уведомява инспекцията при всяко предаване на отпадъци от площадката, включително и тези, засегнати от пожара.

Продължава...

Съвместна проверка не установи промишлен източник на замърсяване на въздуха в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе и представител на общината извършиха днес съвместна проверка в Западна промишлена зона във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на въздуха.

При обход и наблюдение по ул. „Света Петка“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“,  ул. ‚Антим I-ви“, ул. „Македония“ и бул. „Трети март“ не е установено наличие на миризми. В района на ул. „Св. Димитър Басарбовски“, под Сарайския мост се извършват строително-ремонтни дейности по проекта, свързан с изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата канализационна  мрежа.

При преминаване на моторни превозни средства  през горепосочения участък, поради сухото време и струпаните на място инертни материали, както и извършваните изкопни дейности се вдигат облаци прах. Визираният участък съвпада като местоположение с изпратения снимков материал в сигнала.

На Община Русе, която е възложител на проекта, e дадено предписание  за предприемане на мерки за недопускане на запрашаване при  ремонтните дейности, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки през юни

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 контролни проверки на 173 обекта от контролираната територия през месец юни. От тях  104 са планови, а 79 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През юни са  сътавени 10 акта за административни нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е  издал 7 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 300 (единадесет хиляди и триста) лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 3 400  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 25 664, 80 лв. 

В резултат на осъществения контрол през месец юни е осигурено денонощно видеонаблюдение на дейността на „Сид Грийн“ ЕООД – гр. Русе. Дружеството е оператор на инсталация за топене и леене на черни метали в Източна промишлена зона на Русе. 

От „Брикетна фабрика“ в гр. Русе е представена и е съгласувана план-програма с мерки за намаляване на неорганизираните прахови емисии от дейността на площадката.

Пълният текст на справката за контролната дейност през юни е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Проверен е сигналът за изхвърлени контейнери в землището на Община Сливо поле

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха в края на миналата седмица незабавна проверка по сигнал за изхвърлени пластмасови контейнери с неясно съдържание на територия, представляваща горски пояс, в землището на гр. Сливо поле. Сигналът е постъпил от дежурен служител на РПУ- Сливо поле.

На място е констатирано, че изхвърлени 8 броя паластмасови еднокубикови контейнери. Част от тях са с нарушена цялост, като съдържанието им е разлято по терена. Усещала се е слаба неприятна миризма. По информация от общината теренът е общинска частна собственост.

Дадедно е прадписание на община Сливо поле  като собственик на терените да ги почисти в срок.

Протоколът от проверката ще бъде предоставен на органите на реда, които ще предприемат мерки за установяване на нарушителя.

Сигналът е предаден на специализираните разследващи органи за последващи процесуални действия.

Продължава...

Извънредна проверка е извършена в „Българска хлебна мая“ ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна  проверка на „Българска хлебна мая“ ЕООД по повод разпространени снимки в социалните мрежи на заустващия колектор на предприятието в река Дунав. Официален сигнал за изтичане на непречистени води в реката не е постъпвал.

При проверката на място е установено, че предприятието не функционира, не осъществява производствена дейност, както и не формира отпадъчни води. Към момента се демонтират част от съоръженията (помпи), като по информация на служителите това се предвижда за цялото оборудване.  

На представителя на „Българска хлебна мая“ ЕООД са дадени предписания, в случай че се бракуват съхраняваните суровини/материали, както и части от оборудването, да се третират като отпадъци. При предаването им на специализирани фирми да се уведоми инспекцията, както и да съхраняват до 5 години наличните  документи – годишни отчети, идентификационни карти и др., включително след преустановяване на дейността.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия