За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Eкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за нарушения през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 4 акта за установяване на административни нарушения през изтеклата седмица. Извършени са проверки на общо 31 обекта от контролираната територия и са дадени 50 предписания за спазване на екологичното законодателство.
Два от актовете са съставени на физически лица от с. Ботров (област Русе) и с. Езерче (област Разград) за замърсяване на почвата с течни торови маси. На нарушителите са дадени срокове да почистят замърсените терени.
За незаконен улов на риба в Поддържан резерват “Сребърна” са съставени актове на 2 физически лица, жители на с. Сребърна и с. Айдемир. Бракониерите са заловени след проведена миналата седмица съвместна нощна акция от охраната на резервата и служители на “Гранично полицейско управление” – Силистра. От нарушителите са иззети 1 бр. гумена лодка и 12 бр. мрежи. Количеството на незаконния улов е 76 кг. Рибата е била жива и върната обратно в езерото.
През изтеклата седмица, в РИОСВ-Русе постъпи сигнал за намерен мъртъв екземпляр от вида папуняк. Съставен е констативен протокол. Същият е даден за препариране в Регионален исторически музей – Русе.
Обслужен бе и сигнал за намерен таралеж в безпомощно състояние в двор, в град Русе. По преценка на експертите, таралежът е бил в добро състояние и е пуснат на свобода в природата.

 

Продължава...

Информация за отбелязването на Деня на Земята 22 април 2010 година в град Русе

adoptme

На 22 април 2010 година, Международната мрежа за Деня на Земята подготви кампания за 40–ата годишнина от началото на отбелязването на деня. Тази година вниманието е насочено към усилията на международните и държавни институции, бизнеса и неправителствените организации и много хора по света за предприемането на конкретни действия за решаване на въпросите, свързани с изменението на климата. Мотото на международната кампания е
„Зелена генерация”.
РИОСВ-Русе ще отбележи Деня на Земята 22 април с прояви, организирани в партньорство с РИО на МОН - Русе, Русенски университет ,,Ангел Кънчев” и РИОКОЗ-Русе.

Кампанията ще се проведе под мотото ,,Зелена генерация”. Участниците в проявите са деца от подготвителни групи детска градина, ученици, студенти и преподаватели. Отбелязването на Деня на Земята ще премине в следната последователност:

22 април, 2010 г., 10.30 часа в ЦДГ ,,Пинокио” – Русе ще сепроведе празник под надслов ,,Детските мечти летят на хвърчилас участието на деца от 2 подготвителни групи (предучилищна възраст). Проявата ще стартира с викторина със съзтезателен характер, с екологична насоченост, целяща да повиши знанията на децата за природата и нейното опазване. Ще бъдат проведени състезателни игри за разделно събиране на отпадъци, съпроводени с песни и танци на екологична тематика. В края на празника, в дворовете на ЦДГ ,,Пинокио” ще се засадят две дръвчета, които ще бъдат завещани на по-малките възпитаници на градината. В корените на дръвчетата ще бъдат поставени капсули с посланията на децата и тяхното виждане как да превърнат Земята в по-привлекателно място за живеене. (ЦДГ ,,Пинокио”, ул. ,,Димчо Дебелянов” № 78, г-жа Ц. Тодорова);

22 април 2010 г., 11 часа в зала 2-203 (нов корпус) на Русенски университет ,,Ангел Кънчев” ще се проведе среща с представители на училищата, включени в Глобалната училищна мрежа за практическо образование за енергийна ефективност и възпитаване на екологично съзнание у децата SPARE. Целта е представителите на учебните заведения да обменят опит и идеи за работата по SPARE. Те ще бъдат запознати с конкретни проекти на територията на област Русе за оползотворяване на торовите маси и производства на енергия от възобновяеми енергийни източници. В срещата участие ще вземат и студентите от Катедра ,,Екология и опазване на околната среда” при университета. (РУ ,,А. Кънчев”, ул. ,,Студентска” № 8, Рени Петрова)
22 април 2010 г., 14 часа, в Информационния център на инспекцията РИОКОЗ и РИОСВ-Русе ще реализират съвместна инициатива за Деня на Земята с участието на учениците от ОУ ,,Любен Каравелов” гр. Русе. Мотото на проявата е ,,Зелена генерация - Аз обичам моята планета Земя!” За участниците в конкурсите за мултимедийна презентация, рисунка и постер са осигурени предметни награди. Проявата цели ангажиране на детското внимание, провокиране на тяхното любопитство и активизиране на естественото човешко чувство за загриженост към околната среда и опазване на нашата планета. (РИОСВ-Русе, бул. ,,Придунавски” № 20, Рени Петрова)
Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе и главните архитекти на общини обсъдиха на среща въпроси, свързани с процедурите по ОВОС

Днес, в РИОСВ-Русе се проведе работна среща между ръководството на инспекцията, експерти от отдел “Разрешителни, регистрационни и съгласувателни режими” и главните архитекти на общините за обсъждане на въпроси, свързани със съгласуването на регламентираните в Глава VI от Закона за опазване на околната среда процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО), както и тези в Закона за устройство на територията.
В хода на срещата експертите на РИОСВ-Русе коментираха съгласувателните режими, които касаят основно строителството на някои видове обекти в урбанизираните територии. Това се отнася за жилищното строителство, до малките по мащаб строителни и ремонтни дейности, като остъкляване на тераси, изграждане на огради, ремонт на жилища и др. За тях не е необходимо гражданите да подават уведомления в РИОСВ-Русе и да ги съгласуват, каквато практика съществуваше доскоро.
Експертите на РИОСВ-Русе ще изготвят протокол за проведената среща, съдържащ всички предложения по темата, който ще бъде изпратен до всички архитекти на общините от контролираната територия.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки по 4 сигнала и 3 жалби през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073 Експертите на РИОСВ-Русе изврършиха проверки на 30 обекта от контролираната територия, в това число по 4 сигнала и три писмени жалби на граждани. Дадени са 39 предписания за спазване на екологичното законодателство.
На 17 април (събота) е подаден сигнал от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе за мазни петна, плуващи на около 20 метра в река Дунав, в района на „Безмитна зона”-Русе. Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка в района на Източна промишлена зона на Русе, на точковите източници на замърсяване (колектори, заустващи в река Дунав). При обследване на района, в момента на проверката е констатирано изтичане на замърсени с нефтопродукти води от колектор „България”. За случая незабавно е уведомено дружеството “В и К” ООД-Русе, което експлоатира колектора. Извършени са допълнителни съвместни обследвания в промишлената зона на потенциалните източници на замърсяването, заустващи в колектора, но не е установено умишлено изпускане на замърсени води в хода на проверката. Вероятно, става въпрос за старо замърсяване, последиците от които се виждат сега, след понижаване нивото водите на река Дунав. Представители на „В и К” ООД - Русе продължават обследване на района за установяване на източника на замърсяване.
Неосноветелен е сигналът за отглеждане на животни в регулацията на населеното масто в с. Глоджево (област Разград). Животните се отглеждат в бивш стопански двор, дадени са предписания на собственика да съхранява и оползотворава торовите маси и да не допуска замърсяване на района.
По жалби на жители на селата Базън, Червена вода (обл. Русе) и с. Ботров (община Бяла) за отглеждане на животни в регулацията на населените местна и замърсяване с торови маси са извършени контролни проверки. На животновъда в с. Ботров е съставен акт за замърсяване на почвите и е даден срок до 30 август да ликвидира напълно замърсяването.
Получени са два сигнала за намерени птици – зеленонога водна кокошка и южен славей от жители на град Русе. По преценка на експертите птиците са пуснати на свобода.
При проверка на ЗМ „Калимок-Бръшлен” е установено събиране на билката черен оман. Лицата не са притежавали документи за самоличност и не са представили позволително за ползване. Дадено е предписание да се явят в РИОСВ-Русе за съставяне на акт.
Във връзка с информациите за движението на вулканичния облак информираме, че системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (обслужвани от Регионална лаборатория-Русе към ИАОС) не са отчели превишения на фини прахови частици над пределно допустимите концентрации до настоящия момент.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 10 обекта през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073 През изтеклата седмица експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 10 обекта от територията на областите Русе, Разград и Силистра. Дадени са 7 предписания за спазване на екологичното законодателство. Две от проверките са по постъпили сигнали.
По сигнал от председателя на Общинския съвет в Сливо поле за заблатяване на терени в района на село Ряхово, се извърши обход на място. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали наличие на стари разливи, но в момента на проверката не са установени заблатени площи. Производствени отпадъчни води от „Астра биоплант” АД, след пречиствателна станция, следва да заустват в съществуващ канал, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. На място е установено, че преди определената точка на заустване водите се изливат свободно и постъпват в оформеното, успоредно на канала суходолие. На дружеството са дадени предписания да изградят цялостен закрит канал до точката на заустване и почистят и възстановят терените от минали замърсявания.
Вторият сигнал е подаден от гражданин за намерена птица в безпомощно състояние в района на КТМ-Русе. Екземплярът е от вида горска ушата сова, защитен и е изпратен за възстановяване в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.
През настоящата седмица ще бъде извършена контролна проверка по жалба на жители на с. Попрусаново (община Кайнарджа) за допускане на свободна паша на крави от кравеферма в населеното място и унищожаване на тревните площи.

Продължава...

Стартират срещите за подготовката на пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост

На 13 април 2010 година, от 10.30 часа в сградата на община Ветово ще се проведе първата среща за подготовката на общините и отговорните държавни институции за пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост. Ще участват представители на общината, Държавно ловно стопанство „Дунав”, ДЛС „Сеслав” – гр. Кубрат, служители на Областна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Областно управление „Гражданска защита” – Русе. Подобни срещи ще бъдат проведени в Цар Калоян и в Поддържан резерват „Сребърна”.
Всяка година със заповед министърът на околната среда и водите определя пожароопасния сезон и нарежда какви превантивни мерки следва да бъдат предприети, за да се обезпечи пожарната безопасност и да се предотврати увреждане на защитените територии със специален статут.
Тази година съгласно Заповед РД-319/26.03.2010 г., периодът за пожароопасния сезон е от 1 април до 31 октомври и за територията на РИОСВ-Русе се отнася за Резерват „Бели Лом” и Поддържан резерват „Сребърна”.
Участниците в срещите ще бъдат запознати със съдържанието на заповедта и ще обсъдят противопожарни мероприятия на резерватите, схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожари, превантивната дейност по информиране на пастирите и арендаторите на земи за недопускане на палежи на стърнища, слогове, ниви и крайпътни ивици.
Кметовете на общините Ветово, Цар Калоян, Кривня и Сребърна ще бъдат писмено уведомени за сформират гасачески групи от доброволци, които ще имат готовност да реагират при нужда.

Продължава...

До 1 май в РИОСВ-Русе се приемат уведомления за пунктове за изкупуване на охлюви

Press_17images До 1 май, лицата от територията на областите Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви трябва да информират писмено РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях пунктовете. Изискването е записано в заповед на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане започва на 10 май и продължава до 30 юни.
Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка дали лицето има писмено уведомление за организирания пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта. Минималният размер на изкупуваните и изнасяните охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на живите охлюви и да се осигури подходящ амбалаж и калибровъчно сито.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.

Продължава...

70 двойки къдроглави пеликани гнездят на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Press_16Kadroglavi_pelikaniГнездовият период за около 150 индивида от вида къдроглав пеликан започна на територията на Поддържан резеврат „Сребърна”. Те са формирали около 70 двойки, които успешно са се подготвили за отглеждане на поколение, изразяващо се в брачни игри, събиране на тръстиков материал и подготовка на гнездовите ямки. Голяма част от пеликаните са предпочели старото гнездилище, едва 7-8 двойки са се настанили на новоизградената през 2009 г. платформа от Фондация „Льо Балкан”. Моделът на съоръжението е заимстван от този на езерото Керкини в Гърция.
Очаква се новото поколение да се появи в първата половина на април. Тази година периодът на загнездване и отглеждане на новото поколение се забави с почти около месец, поради неблагоприятните метериологични условия и продължителната зима.
Към момента, обстановката в резервата е спокойна, водното ниво е около 320 см. Точният брой на двойките и оценка на новото поколение ще се извърши на по-късен етап, тъй като в момента не се препорочва безпокоене на птиците.

Продължава...

Само една фирма ще добива билки под специален режим на територията на РИОСВ-Русе

Само „Биопрограма” ЕАД - база Ветово ще добива билки под специален режим на опазване и ползване на територията, контролирана от РИОСВ-Русе тази година. Дружеството единствено е подало заявление за количества билки в края на миналата година.
Ежегодно, министърът на околната среда и водите определя със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения ако има няколко кандидата се свиква комисия с представители на други държавни институции, която разпределя количествата между желаещите билкозаготвители. В конкретния случай няма да се насрочва комисия. Съгласно определените от министъра квоти, „Биопрограма” ЕАД ще добива червен божур (Paeonia peregrina) - цвят 500 кг (област Русе), шапиче (Alchemilla vulgaris) - стрък 50 кг (област Разград), кисел трън - плод (Berberis vulgaris) - 500 кг (област Разград) и ранилист лечебен (Betonica oficinalis) - стрък-500 кг (област Силистра).
Експертите на РИОСВ-Русе са уведомили писмено служителите на Регионална дирекция по горите - Русе, Държавно ловно стопанство „Сеслав” – Кубрат, Държавните горски стопанства в Разград и Силистра и съответните общини. При издаване на позволителни за ползване на лечебните растения тези институции трябва да се съобразят с количествата на билките, определени съгласно заповедта.

Голяма част от лечебните растения, фигуриращи в заповедта на министъра (№ РД-110/02.02.2010 г. ДВ, бр. 18/2010 г.) се срещат на територията на областите Русе, Разград и Силистра. Сред тях са червен божур, лазаркиня, кисел трън, шапиче и др. Режимът на специално опазване и ползване на лечебните растения цели съхраняване на естествените им находища. Ежегодно експертите на Министерството на околната среда и водите преценяват дали има заплаха за унищожаване на находищата вследствие прекомерната им експлоатация и министърът определя квоти за територията на цялата страна. В заповедта попадат и билки, чието добиване е абсолютно забранено през съответната година. През 2010 г. от срещащите се на територията на РИОСВ-Русе в списъка попадат пролетния горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, мечо грозде, момината сълза и лечебната ружа.

Продължава...

Галерия