За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Три сигнала за влечуги са получени в РИОСВ-Русе за ден

На 28 май са получени три сигнала от граждани за влечуги в различни части на град Русе. Явлението не е необичайно, предвид повишаване на температурите и излизането на животните от хибернация (пасивно състояние).

Експертите на РИОСВ-Русе призовават кметовете на населените места и гражданите да почистят парковете, междублоковите пространства и терените, обрасли с рудерална растителност-коприва, щир и др. бурени, за не се създават предпоставки за разпрастранението на влечугите.

Най-често в урбанизираните места се срещат различни видове смокове  и водни змии. Те са защитени от Закона за биологичното разнообразие и не бива да се убиват.  Не са отровни, но могат да станат агресивни ако се почувстват застрашени.

Сигнали за влечуги гражданите могат да подават чрез телефон 112.

Продължава...

Голяма част от ограниченията за площадките за черни и цветни метали ще се запазят в новия ЗУО

IMG_8524Голяма част от ограниченията, които са въведени за площадките за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и тези за излезли от употреба моторни превозни следства (ИУМПС) ще се запазят и в новия Закон за управлението на отпадъците. Това заяви вчера зам-министърът на околнатата среда и водите Евдокия Манева на среща с кметовете на общини, организации по оползотворяване на ИУМПС, представители на КАТ, собственици на площадки за третиране на ОЧЦМ и ИУМПС и  автокъщи.

Срещата се проведе по инициатива на РИОСВ-Русе заради повишения обществен интерес към промените на ЗУО и зачестилите сигнали за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, предизвикващи замърсявания на околната среда.

Измененията в ЗУО целят да минимизират негативните явления като кражби на кабели, жп и градска  инфраструктура, паметници и др., които нанасят сериозни щети върху цели отрасли на икономиката. Въведени са изисквания площадките за ОЧЦМ и ИУМПС да бъдат разположени на територии, определини с Общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт или на обекти от железопътната инфраструктура, да бъдат с организирано 24 часово видеонаблюдение, записите от които да се съхраняват в срок от 1 година и не на последно място е определена номенклатура от отпадъци, която не може да бъде предавана в пунктовете от физически лица.

Към настоящия момент на територията на страната има повече от 2 400 площадки за ОЧЦМ,  от които 238 на територията на РИОСВ-Русе съобщи г-жа Манева, което сериозно затруднява контрола върху тях.

Тя подчерта необходимостта от сътрудничество и взаимодействие между общините, органите на Министерството на вътрешните работи и бизнеса за прилагане измененията на ЗУО за справяне с проблемите.

В хода на обсъжданията представителите на бизнеса направиха няколко предложения, които се отнасят до въвеждането на по-строги санкции към физическите лица и усъвръшенстване на документацията, придружаваща ИУМПС, с цел подобряване на отчетността при разкомплектоване на автомобили. Категорична бе позицията на бизнеса за необходимостта от тясно сътрудничество между контролните органи и общините.

Като разумно Е. Манева определи предложението от страна на бизнеса  изискването за местоположението на площадките за ОЧЦМ и ИУМПС да бъде въведо чрез новия закон и за другите площадки за отпадъци, в т. ч. и тези за  масово разпространени отпадъци. Така те ще се изнесат извън населените места и ще намалеят оплакванията от страна на гражданите за шумово натоварване и замърсяване на околната среда.

В проекта за нов ЗУО ще се заложи задължение на кметовете на общини да организарат площадки за предаване на обемисти отпадъци от домакинствата, които не бива да се смесват с общия поток отпадъци и тези, които са рециклируеми. Тези площадки биха могли да се организират съвместно с организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

Г-жа Манева изрази надежда, че след срещата собствениците на площадки за ОЧЦМ и ИУМПС  ще са напълно наясно с новите изисквания на ЗУО и, че бизнесът ще бъде в състояние да стимулира общините да изпълнят задълженията си по Закона за устройство на територията и да разработят Общи устройствени планове.

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе организира среща за обсъждане на промените на Закона за управлението на отпадъците

На 25 май 2011 г., в  Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе среща за обсъждане на Закона за изменение и допълнение на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), произтичащите промени, касаещи площадките за отпадъци от черни и цветни метали и  нерегламентираното третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

РИОСВ-Русе инициира срещата заради повишения обществен интерес към промените на ЗУО и зачестилите сигнали за нерегламентирано разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, предизвикващи замърсявания на околната среда.

За участие в срещата са поканени Зам.-министърът на околната среда и водите г-жа Евдокия Манева,  представители на Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите” в МОСВ, кметовете на 22 общини на контролираната от РИОСВ-Русе територия, организации по оползотворяване на ИУМПС, представители на КАТ, собственици на площадки за третиране на ОЧЦМ и ИУМПС и  автокъщи.

* Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 30, 12.04.2011 г.)

Продължава...

Международният ден на биологичното разнообразие се отбелязва на 22 май

idb-2011-logo-en-v2011 година е обявена от ООН за Международна година на горите и по този повод темата на Международния ден за биологично разнообразие 22 май тази година: „Биоразнообразие и гори” е посветена на природния русурс  като източник на биологично разнообразие.

България е между европейските страни със съхранена природа. Разнообразният релеф, геология, специфичните микроклиматични условия и хилядолетната човешка дейност определят богатото разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания, голяма част от които са с консервационна значимост.

Горите у нас заемат една трета от националната територия и са сред най-добре опазените в Европа. България е едно от малкото места на стария континент, където все още могат да се видят девствени гори, което е невероятен шанс за науката, която може да изследва тези късчета, където човешки крак не е стъпвал.

Неоценима е ролята на горите за биоразнообразието сочат изследвания, според които оцеляването на повече от една трета от видовете в европейските гори зависи от старите и загинали дървета. Мъртвите или умиращи дървета, с повалени стъбла и клони формират местообитания, осигуряват подслон и храна за птици, прилепи и други бозайници и за особено важни за трудно забележимите горски видове, като насекоми, гъби и лишеи.

Какво може да направи всеки от нас лично за опазването на горите?

  • Необходимо е да се информираме за видовете,  горите и другите екосистеми в региона, в който живеем и за връзката между нашето здраве и доброто състояние на екосистемите. Съществуват много източници на информация, които могат да предложат местните общини, националните правителства и неправителствените организации.
  • Обръщайте внимание на своя стил на потребление. Например избягвайте храни, за производството и транспорта на които е необходим голям разход на енергия и ресурси. Винаги, когато е възможно, използвайте местни храни – отглеждани и произвеждани в близост до мястото, където живеете. Когато купувате дървен материал или хартия, търсете винаги сертифицирани производители.
  • Едно много приятно и същевременно полезно действие е засаждането на дървета. Засаждайте местни видове в районите, където те растат естествено. Друга полезна стъпка е намаляването на нашата лична консумация на енергия и ресурси.
Продължава...

РИОСВ-Русе е информирана за ранената сърна

SurnaИнспекцията е информирана за случая със сърната, настанена в приюта за безстопанствени животни но няма компетенции, тъй като видът не е защитен от  Закона за биологичното разнообразие.

Сърната (Capreolus capreolus) е ловен обект и е включен в приложенията на Закона за лова, и опазване на дивеча. Задължения към ловните обекти имат Регионалните управления по горите, лесничействата и ловните стопанства.

Продължава...

РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод от „Астра Биоплант" ЕООД

Дружеството „Астра Биоплант“ ЕООД е изградило и използва нов тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 7 май 2011 г. (събота) по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води  в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба.

Сигналът е подаден от служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София, сектор „Рибарство и контрол”-Русе.

Обходен е целият район от площадката на дружеството, по протежението на големия отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи” ЕООД-Русе до заустването чрез тръбопровода в бреговата ивица на река Дунав при километър 456.

В момента на проверката не са установени замърсени участъци по брега и по течението на реката, неприятна миризма и мъртва риба, но по тръбопровода ясно се е чувал шум от течаща вода.

Към настоящия момент, дружеството все още е в процедура по актуализация на Комплексното разрешително в частта му точка на заустване. По предписания на РИОСВ-Русе формираните производствени отпадъчни води следва да постъпват в Пречиствателната станция на производствената площадка, след което да се събират в резервоар и периодично да се извозват до градската канализационна мрежа на град Русе, на база сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД.

На „Астра Биоплант“ ЕООД са дадени писмени указания да преустанови използването на тръбопровода.

Редовната експлоатация на новото заустване ще бъде разрешено от РИОСВ- Русе само при

издадено и влязло в сила ново (актуализирано) комплексно разрешително и представяне на анализи, извършени от акредититирана лаборатория, доказващи ефективната работа на реконструираната фирмена пречиствателна станция.

Пробната експлоатация на новото заустване на ОВ трябва да се извършва само с чисти производствени води и в присъствие на представител на инспекцията.

Предстои да се извърши нова контролна проверка. РИОСВ-Русе ще предприеме  административно-наказателни мерки срещу „Астра Биоплант“ ЕООД.

Продължава...

Охраната на резерват Сребърна е наблюдавала първите новоизлюпени пеликанчета

P_crispus_chink_02_Le_Balkan_3Охраната на Поддържан резерват „Сребърна” е наблюдавала първите 20 новоизлюпени пеликанчета в колонията на защитения вид. Броят им не може все още да се определи с точност, тъй като възрастните старателно ги пазят и не са  желателни посещенията с лодка и  безпокоене на птиците.

Колонията на къдроглавия пеликан тази година се състои от 60-70 двойки. Основна част от тях са предпочели старото гнездилище, около 6-7 двойки за загнездили на дървената наколна платформа, но има и двойки, които са  разпръснати в резервата.

Водното ниво в резервата е стабилно, повече от седмица при голямото водно огледало се отчитат 290 см.

В момента на поколение се радват и екземплярите от вида зеленоглава патица. В Поддържан резерват „Сребърна” могат да  се наблюдават и други  защитени видове птици като малък корморан, белоока потапница, голяма бяла чапла, малка бяла чапла и ням лебед.

Снимката е предоставена от Фондация Льо Балкан

Продължава...

През 2011 година се забранява добиването на блатно кокиче от естествените му находища

imagesМинистърът на околната среда и водите издаде заповед за забрана за добиване на листо-стъблена маса от блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) през 2011 година. Заповедта * е издадена на основание разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и на оценка състоянието на естествените му находищата в страната.

На територията на РИОСВ-Русе лечебното растение се среща в Дунавските влажни зони.

В България видът е разпространен в Североизточна България, Черноморско крайбрежие, Тунджанска хълмиста равнина, Тракийска низина, Западни Родопи, Струмска долина, Софийски район и Витоша.

Блатното кокиче е включено в приложенията на Закона за биологичното разнообразие и подлежи на регулирано опазване и ползване.

Съдържа ценни вещества, от който се произвеждат различни лекарствени препарати. Използва се и  като суровина за фармацевтичната промишленост.

 

* Заповед РД -289-28.04.2011 година

Продължава...

Не са открити ГМО в изследваните обработваеми земи от НАТУРА 2000 на територията на РИОСВ-Русе

Не са открити генетични модификации в почвените проби, земеделските култури и следжътвените остатъци от обработваеми земи, попадащи в границите на ЗЗ „Ломовете” и ЗЗ „Калимок-Бръшлен”, включени в Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

Това показват данните на Изпълнителната агенция по околната среда и водите (ИАОС) от извършените през 2010 година качествени анализи за определяне наличието на генетично изменена ДНК в 48 проби - 37 от растителен материал (царевица и рапица) и 11 от обработваема почва за територията на цялата страна.

Пробонабирането на територията на РИОСВ-Русе е извършено през октомври м.г., в присъствието на експерт на инспекцията и представители на специализираната лаборатория към ИАОС. То е част от изследване в национален план, за спазване на изискванията на Закона за генетично модифицираните организми (ЗГМО, ДВ, бр. 27/2005 г.) за 30 км отстояние за отглеждане на ГМО култури от границите на защитените зони.

Изследваните терени на територията на РИОСВ-Русе са част от големи обработваеми масиви. От предварително определени точки, в границите на ЗЗ „Калимок-Бръшлен” са взети проби от царевична култура-листа и кочани, а от терени, попадащи в ЗЗ „Ломовете”-почва и растителни остатъци от рапица.

Резултатите ще бъдат предоставени на собствениците и арендаторите на обработваемите терени.

Първата в България лаборатория за контрол на ГМО в околната среда към Изпълнителната агенция по околната среда и водите е открита през февруари 2010 г. Тя е оборудвана  с четири автоматизирани системи - за пробоподготовка, апарат за класически PCR анализ, апарат за количествен PCR анализ в реално време и система за генетичен анализ. Разполага с три отделни работни помещения. Екипът се състои от специалисти, доктори на науките, по молекулярна биология и молекулярна генетика. Приложените методи за изпитване са успешно защитени пред одиторски екип на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" при проведен първоначален надзор за акредитация.

Продължава...

Галерия