За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Прекратена е процедурата по оценката на съвместимостта на предложението на „Мизия Милк" ООД

Press_control_IMG_6073Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова прекрати с решение стартиралата процедура по оценка за съвместимост  на инвестиционно предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча (БИСД)”,  в землището на село Сейдол, община Лозница, област Разград.   

Възложител  е МИЗИЯ МИЛК” ООД, със седалище в гр. Търговище.

Инвестиционното предложение е с обща площ - около 967 дка. Теренът попада в защитена зона „Островче” с идентификационен код BG 0000173 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони от НАТУРА 2000.

Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта  с предмета и целите на опазване в защитените зони.

Независимо, че процедурата е стартирала с подаване на уведомление от страна на възложителя и последващо допълване на информацията, експерти на РИОСВ-Русе са установили при проверка в началото на октомври, че инвестиционното предложение за „Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеча” е стартирало. Оградена е цялата площ от около 100 ха с ограда” с височина 1.70-1.80 м и е изграден аклиматизационен двор с площ около 25 дка, също ограден с оградна мрежа и метална врата.

В средата на октомври е извършена повторна проверка на терен, в присъствието на Директора на Държавно-горско стопанство-Разград и служители-горска охрана на „Мизия Милк” ООД. Констатирано е, че освен описаните по-горе изпълнени дейности и изградени съоръжения, търговското дружество е реализирало допълнителни дейности, които не са декларирани в депозираното уведомление и представената  последваща информация. Проверка в община Лозница е установила, че за обекта не са издавани необходимите разрешителни документи.

Съгласно горецитираното и поради неспазване изискванията на  Наредбата за извършване на оценка за съвместимостта,  директорът на РИОСВ-Русе   прекрати процедурата, считано от 21 октомври 2010 г.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от получаването му пред Министъра на околната среда и водите или съответния Административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.                              

РИОСВ-Русе ще уведоми писмено РДНСК-Разград за решаване на случая по компетентност.

* Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007 г., ДВ. бр.73/2007 г.). 

Продължава...

Двама експерти на РИОСВ-Русе се включиха в мониторинга на мечки

IMG_4359Двама експерти на РИОСВ-Русе се включиха в извънредния масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) в Област Смолян през изтеклата седмица. Мониторингът се организира по инициатива на Министерството на околната среда и водите с цел да се подпомогне създалата се ситуация в Смолянския регион след трагичния случай на загинал човек.
Използвани са два метода на наблюдение: маршрутен – по участъци с дължина между 7 – 15 км и точков – следене за поява на животното от „чакало”.
Експертите на РИОСВ-Русе са обследвали маршрутите от местността Сакарка до връх Сакарка и от местността Бухлевица до гр. Смолян. Открити са следи от лапи на общо три различни мечки, следи от нокти по дърво, заедно с оставени косми по кората му, както и на пресни екскременти от мечка, които недвусмислено потвърждават присъствието им в обходените райони.
Взети са проби за генетичен анализ.
Размерите на лапите, състоянието на взетите проби (от косми и изпражнения) и други данни от мониторинга са описани в попълнените по време на наблюденията Полеви формуляри за мониторинг на кафява мечка.

 

Снимка: Емил Стойчев - мл. експерт в РИОСВ-Русе

Продължава...

„Арда-Русе” ООД сменя вентилационната си система по предписание на РИОСВ-Русе

Press_control_IMG_6073Предприятието за производство на дамска конфекция „Арда-Русе” ООД е започнало подмяна на старата климатично-вентилационна система с нова по предписание на РИОСВ-Русе, дадено през юли 2010 г. Това установи експерт на инспекцията след извършена контролна проверка в края на миналата седмица. Предстои цялостна подмяна на системата с нова, като ще се монтират допълнително шумозаглушител и филтър.
С това ще се разреши дългогодишният проблем с живущите в околните жилищни сгради, които многократно са сигнализирали инспекцията за наднормен шум и замърсяване на въздуха с текстилен мъх.
РИОСВ-Русе ще продължи да осъществава контрол върху производствените инсталации, излъчващи шум в околната среда. Съгласно специализирания закон, инспекцията периодично осъществява контрол на промишлените източници на шум. На територията на областите Русе, Разград и Силистра функционират около 80 такива предприятия. По-голяма част от тях се намират в промишлените зони. Контролът се осъществява периодично, по преценка на контролния орган или по жалба на граждани. Извършва се измерване на шумовите нива, съвместно с акредитирана лаборатория.

Продължава...

Пеликаните са изградили седем гнезда на наколната платформа в езерото Сребърна

IMG_4306Седем гнезда на къдроглави пеликани са установени на наколната дървена платформа през тазгодишния гнездови период. Това констатираха експерти на РИОСВ-Русе при оглед във водното огледало на Поддържан резерват „Сребърна”, в края на миналата седмица.
През 2010 г. се отчете успешно приключване на гнездовия период за колонията на къдроглавия пеликан. 120 възрастни двойки, долетели в началото на годината, се сдобиха с 115 млади екземпляра. През периода не са регистрирани случаи на нападения от диви свине и дребни хищници в колонията. Специалистите са категорични, че наколните платформи, изработени от дърво осигуряват надеждна защита от подобни инциденти. Обмисля се поставянето на допълнителни такива.
По време на огледа не са констатирани мрежи на незаконен риболов. Обстановката е спокойна. В момента, в резервата могат да се наблюдават няколко постоянно пребиваващи двойки лебеди, големи и малки корморани, бели ангъчи, големи бели чапли, диви патици и водни кокошки.
Водното ниво, отчетено в междудиговото пространство е 80 см, а в голямото водно огледало 2.90 м. Все още за спортен риболов е необходимо да се използва определеният нов участък, започващ от почивен дом „Сребърна” в южна посока до местността „Канаричката”.

Продължава...

Измененията на Закона за управление на отпадъците бяха обсъдени на среща вчера

IMG_4197Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева и кметове на общини от територията на РИОСВ-Русе обсъдиха на среща вчера (12 октомври 2010 г.) въпроси, свързани с управлението на отпадъците и измененията на закона.

В хода на срещата, след представяне на кратък анализ от РИОСВ-Русе стана ясно, че в региона няма съществени проблеми по управлението на отпадъците. В областните градове Русе, Разград и Силистра действат Регионални депа за битови отпадъци. Предстои изграждането на Регионално депо в град Бяла, което ще обслужва общините Бала, Борово, Две могили, Ценово, Опака и П. Тръмбеш.

Липсата на сепариращи и компостиращи инсталации към депата и слабия контрол от страна на общините способстват за неефективното им управление, съкращаване на физическия им живот и недостъчно оползотворяване на отпадъците. Приоритет в управлението на отпадъците е разделното им събиране и последващо третиране.

След представяне на новите задължения на кметовете в изменения Закон за управление на отпадъците (ЗУО) бяха обсъдени конкретни въпроси, свързани с дейността на сдруженията за управление на отпадъците и нововъдения икономически механизъм на отчисляване на средства за закриване на депа и изграждане на сеприращи инсталации. Заместник-министърът отхвърли категорично притесненията на кметовете по отношение използването на отчислените средства. Тя уточни, че те ще се използват само от общините и за целите на управлението на отпадъците. Отчисленията за бъдеща рекултивация на депата не са основание за повишаване на такса смет по места. Анализът на Министерството на околната среда и водите е показал, че в над 150 общини в страната тази такса е завишена необосновано. Голяма част от акумулираните средства не се използват по предназначение. Многократно се постави акцент върху необходимостта от провеждане на строг контрол от страна на кметовете на огранизираното сметосъбиране и сметоизвозване. По време на дискусията кметовете направиха две предложения, които ще подлежат на обсъждане. Едното е свързано с прецизиране на текстовете в ЗУО, касаещо чистотата на общинските пътища, което да даде възможност на кметовете да използват част от такса смет за тази цел.
Второто предложение е свързано с възможността за временно изполване на отчислените средства за посрещане на разходите по изграждане на съоръжения за отпадъци, до възстановяване на средствата от европейските програми.
По време на дискусията бяха обсъдени и допълнителни въпроси, свързани с третирането на строителните, растителните и животински отпадъци по места, които са проблемни за кметовете и РИОСВ-Русе.
В края, общинските кметове изразиха задоволството си от проведената дискусия и отправиха предложение към заместник-министъра за организиране на регулярни работни срещи.

 

Анализ на състоянието по закриване на депата на територията на РИОСВ-Русе, представен по време на срещата можете да видите тук


 

Продължава...

Eксперт на РИОСВ-Русе участва в мониторинга на мечки

Mecha_sledaЕксперт на РИОСВ-Русе взе участие в провелия се в края на миналата седмица извънреден масиран мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos) в Област Смолян.
Мониторънгът е част от пакета от мерки, предложени от Министерството на околната среда и водите в началото на юни т.г. на среща, инициирана от министър Нона Караджова с цел да се подпомогне създалата се ситуация в Смолянския регион след трагичния случай на загинал човек.
Използвани са два метода на наблюдение: маршрутен – по участъци с дължина между 7 – 15 км и точков – следене за поява на животното от „чакало”.
От чакало е засечена една жива мечка. По маршрутите са наблюдавани следи (отпечатъци от лапи) и екскременти от мечки. По изминатия маршрут, с дължина около 12 км, от кв. Устово до с. Търън, община Смолян са открити следи от лапи на три различни животни, както и на екскременти от мечки, което недвусмислено потвърждава присъствието им в този район. Размерите на лапите и други данни от мониторинга са описани в приложения и попълнен Полеви формуляр за мониторинг на мечка.
Предстои в периода 19 - 23 октомври т.г. мониторингът да се проведе отново в по-голям мащаб. Ще бъдат обходени 81 маршрута на териториите на всички горски и ловни стопанства на територията на област Смолян.

Продължава...

Eксперти на РИОСВ-Русе провериха сметището в Дулово

Press_control_IMG_6073Експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка вчера (27.09.2010 г.), на старото общинско сметище на Дулово, намиращо се в близост до с. Черник. Проверката е разпоредена от директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова по повод излъчен репортаж по БНТ на 25.09.2010 година за нерегламентираното му използване.
В момента на проверката не е установено изгаряне или наличие на нови депонирани отпадъци. Голяма част от сметището е запръстено, обособени са канавки по границите му, с цел ограничаване на достъпа на превозни средства.
На кмета на община Дулово са дадени предписания да довърши запръстяването му и да го поддържа в това състояние до пълната му рекултивация. Сметището следва да се обозначи с предупредителни табели и да не се използва, както и да се осигури охрана.
До 10 октомври 2010 година, Община Дулово трябва да представи в РИОСВ-Русе актуализиран План за привеждане на депата (сметищата) в съответствие на екологичните изисквания.

Продължава...

115 млади къдроглави пеликани и родителите им отлетяха от Сребърна

Author_I_ZafirovУспешно приключи гнездовият период за колонията на къдроглавия пеликан на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. 120 възрастни двойки, долетели в началото на годината се сдобиха с 115 млади екземпляра. Приблизително същата чесленост е отчетена и през 2009 г. Данните са предоставени от Фондация „Льо Балкан”, която има утвърдена Работна прогама за провеждане на наблюдения и поддържащи дейности в гнездовата колония.
Миграцията на птиците от ПР „Сребърна” към Бургаския езерен коплекс започна през втората половина на август. Същинската есенна миграция към източното крайбрежие на Средизeмно море протича от началото на октомври до началото на ноември. Ако температурите се запазят високи, част от птиците е възможно да презимуват на територията на страната.
Девет от двойките успешно отгледаха поколение на изградена наколна платформа. Останалите двойки предпочетоха старите места за гнездене във вътрешността езерото. През 2010 година не са регистрирани инциденти или набези на диви прасета и дребни хищници, които да опорочат гнездовия период.
В момента, в резервата могат да се наблюдават 4 двойки от вида ням лебед, големи и малки корморани, сива чапла и бяла чапла, диви патици и водни кокошки.
Водното ниво, отчетено в междудиговото пространство е 80 см, а в голямото водно огледало 2.90 м.
Все още за спортен риболов е необходимо да се използва определеният нов участък, започващ от почивен дом „Сребърна” в южна посока до местността „Канаричката”.

Продължава...

Нормите в отпадъчните води на млекопреработвателно предприятие в село Хърсово са превишени

Експерти на РИОСВ-Русе връчиха протоколите от изпитване на отпадъчните води на „Булмилк-2010” ЕООД, гр.Търговище. Водните проби бяха взети в края на миналата седмица след получен сигнал за мъртва риба в язовир „Хърсово”, община Самуил. За превишените стойности на водните показатели ще бъде наложена текуща месечна санкция. От взетите водни проби отклонение са показали резултатите от изхода на пречиствателните съоръжения. За установените отклонения ще бъде наложена текуща месечна санкция, съставен е и акт за установяване на административно нарушение за неработеща пречиствателна станция по време на проверката.
РИОСВ-Русе ще продължи да упражнява контрол до окончателното решаване на проблема и ще информира Басейнова Дирекция, като административна структура за интегрирано управление на водите на басейново ниво.

Продължава...

Галерия