За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обобщени са резултатите от преброяването на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Русе

Copy_of_11Експертите на РИОСВ-Русе обобщиха информацията от протоколите на отделните екипи, взели участие в 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За територията на инспекцията, то се проведе в ранните часове на 15 януари 2011 година по 4 маршрута, обхващащи територията от Защитена зона „Рибарници мечка”  до град Силистра, по поречието на река Дунав.

По данни от протоколите (виж Приложението) и впечатления на участниците се налагат няколко  извода.

Тази година за територията на РИОСВ-Русе са набюдавани значително по-малък брой гъскоподони видове – особено екземпляри от вида Голяма белочела гъска (1189 бр.), за разлика от 2010 година, когато са преброени 5489 бр. Според експерти, това се дължи на високите водни нива на река Дунав през периода, както и замръзване на част от водоемите, което не позволява на вида да намира подходящи места за почивка и храна. Висока концентрация на птици от вида Голяма белочела гъска са били наблюдавани в езерата на Маришкия въгледобивен комплекс (област Стара Загора).

Суровите метереологични условия в страните от  Северна Европа  тази година са принудили друг вид –зеленоглавата патица да търси препитание по влажните зони на река Дунав. Тази година са наблюдавани  9557 екземпляра. За сравнение през 2010 година от вида са преброени 2 230 бр.

Като цяло, експертите отчитат намаляване на броя на групата на гмуркачите.

Протоколите от Сведнозимното преброяване ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по околната и водите.

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе продължават проверките по замърсяването с торови маси в село Драгомъж

Експертите на РИОСВ-Русе продължават да извършват контролни проверки във връзка със замърсяването с торови маси в с. Драгомъж. То е причинено от разлив на течна и твърда торова  фракция от съоръжението за съхранението й (лагуна) на кравефермата, собственост на „Караджа фаг” ООД – с. Драгомъж (община Исперих).

Сигналът за замърсяването е подаден в РИОСВ-Русе на 19 януари 2011 година от РИОКОЗ-Разград. Извършена е незабавна контролна проверка, при която е установено замърсяване на дерето по протежение от лагуната през обработваеми земи към І-ва Санитарно-охранителна зона на водоизточник - Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж-Исперих”.

В момента на проверката е констатирано, че е преустановено изтичането на торови маси и са предприети необходимите мерки от страна на „В и К” ООД – гр. Исперх и собствениците на „Караджа фаг” ООД за ограничаване на замърсяването. Паралелно с това РИОКОЗ-Разград предприема изследване на питейните води.

По време на проверката на 19 януари, експертите на РИОСВ-Русе и представител на Регионална лаборатория-Русе вземат проби от разлива. Резултатите от изпитването им показват отклонения от изследваните показатели – общ азот, нитрати, нитрити, фосфор, амоняк и неразтворени вещества от нормите по Наредба № 7 за водоприемник ІІ –ра категория – сухо дере.

На 20 януари е извършен оглед на терена и заснемане с навигационен GPS от точката, разположена в близост до лагуната до ПС „Драгомъж”, за да се изчисли площта на замърсяването и определи размерът на имуществената санкция, както и да установи дали са предприети мерки за почистване на замърсяването. Реално замърсените с торови маси площи към 20 януари са 1020 кв. метра.  Установено е, че са изградени три земно-насипни баражи за ограничаване на разлива към станцията и почистване на замърсените терени – ръчно и с механизирана техника.

Днес 21 януари,  ще бъдат взети почвени проби в прилежащите на ПС „Драгомъж” терени и водни проби съоръжението за водоползване. Част от тях ще бъдат предоставени на РИОКОЗ-Разград за микробиологично изследване. Експертите на РИОСВ-Русе извършват координирани действия с всички институции, имащи отношение по случая.

За съоръжението за водовземане „Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж”,  разположено в землището на с. Драгомъж, община Исперих, област Разград има издадено Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция за управление водите в Дунавски район. Експлоатира се от „В и К” ООД – Исперих. Съоръжението представлява вкопан в скалата изворен резервоар. Подземното водно тяло, от което се извършва водовземането е с код BG1G0000K1b042-Карстрови води в Разградска формация. Водовместващите скали в района на каптирания извор са напукани и окарстени и това създава предпоставка за уязвимостта на водоносния хоризонт за замърсяване от повърхностни води.  

 

Продължава...

Изменения в специализирани наредби поставят ново изискване към възложителите

Press_control_IMG_6073От началото на 2011 година, са в сила измененията и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда * и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми *.

Съгласно новите разпоредби, възложителите, които внасят уведомление за инвестиционно предложение и/или искане за преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да депозират информацията в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

При депозиране на искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка (ЕО) е необходимо да се осигури информацията в един екземпляр на хартиен носител и в един на електронен носител. Задължително условие e да се осигури еднаквост на съдържанието в  двата вида носители.

Новите задължения към възложителите се налагат поради необходимостта от съгласуване на всички инвестиционни предложения с регионалните органи на Министерството на здравеопазването, а при необходимост и със съответните Басейнови дирекции и др. органи на изпълнителната власт.

Двете наредби въвеждат и изменение на бланката за Уведомление за инвестиционно продложение. Новата бланка може  да бъде намерена в сектор „Административно обслужване” на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата в меню „Административни услуги”, подменю „Формуляри”.

  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139/2004 г. (ДВ, бр.57/2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
Продължава...

До 15 февруари трябва да се представят справките за ОРВ и ФПГ

В срок до 15 февруари 2011 година, лицата или фирмите, които в дейността си използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ) са длъжни да представят в РИОСВ-Русе справки за използваните количества през миналата година.

Задължения  по специализираните наредби за ОРВ и ФПГ * имат както сервизните фирми, които обслужват хладилните и климатични инсталации, така и операторите – предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др., експлоатиращи такива системи със съдържание наОРВ и ФПГ над 3 кг.

В края на 2010 година е приета нова Наредба за ОРВ, с която се уеднаквяват формите на изискваните справки, като се попълват Приложения № 4,5 и 6 от специализираните наредби за ОРВ и ФПГ.

Фирмите, които експлоатират ОРВ и ФПГ попълват веднъж приложенията, но отразяват количествата на двата типа газове. На територията на областите Русе, Разград и Силистра има над 120 такива обекта.

Лицата, които не представят справките в срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции  от 1000 до 3000 лева за юридическите.

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г. )

Продължава...

Само едно заявление за добив на билки под специален режим е депозирано в РИОСВ-Русе

imagesСамо „Биопрограма” ЕАД - база Ветово е заявила количества за добив на  билки под специален режим на опазване и ползване на територията, контролирана от РИОСВ-Русе до края на 31 декември 2010 година.

Ежегодно, министърът на околната среда и водите определя със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения ако има няколко кандидата се свиква комисия с представители на други държавни институции, която разпределя количествата между желаещите билкозаготвители. В случая, ще се изчака заповедта на министъра на околната среда и водите, с която се определят допустимите количества. Съгласно нормативната уредба тя се издава до края на февруари 2011 година.

„Биопрограма” ЕАД e заявила количества за добиване на  Червен божур (Paeonia peregrina) – цвят, Лазаркиня (Galium odoratum) – стрък,  Лудо биле (Atropha belladonna) – стрък, Ранилист лечебен (Betonica oficinalis) – стрък, Шапиче (Alchemilla vulgaris) – стрък и Кисел трън (Berberis vulgaris) – плод, за територията на трите области.
Продължава...

Предстои 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

IMG_2116В периода от 14-16 януари 2011 година ще се проведе 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се организира от Wetland International и се провежда в цяла Западна Палеарктика (Европа, Близкия Изток, и Северна Африка).

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

В тазгодишното преброяване РИОСВ-Русе ще участва с два екипа по маршрутите:

1. Защитена зона „Рибарници мечка” – град Русе;

2. град Мартен-село Бръшлен.

В двата екипа ще присъства представител на Българското дружество за защита на птиците, а към втория маршрут ще се присъедини представител на ПП „Русенски Лом”.

Освен точките за наблюдение по поречието на Дунава, приоритетни зони  ще са Защитените местности „Калимок-Бръшлен”, „Остров Пожарево”, „Гарвански блата”, „Малък Преславец” и поддържан резерват  „Сребърна”, където ще се включат експерти на Изпълнителната агенция по околната среда и водите и в отделни участъци представител на  ПП „Русенски Лом”.

Обект на Среднозимното преброяване са всички видове птици, за които влажните зони са основно местообитание – източник на храна, място за почивка и/или отглеждане на потомство. Към тях се включват изцяло разредите гмуркачоподобни, гмурецоподобни, пеликаноподобни, бурeвестникоподобни, дъждосвирцоподобни, семействата жеравови и дърдавцови.

Експертите се надяват да наблюдават повече водобюбиви птици на големите разливи на река Дунав, предвид суровите зимни условия в Полша, Латвия, Естония и др. страни от Северна Европа.

Миналата седмица при ежедневните обходи на територията на Поддържан резерват „Срeбърна” са наблюдавани голямо количество екземпляри от вида Голяма белочела гъска, която е един от основните обекти за Среднозимното преброяване на водолюбивите птици у нас.
Продължава...

Специалисти препоръчват да се води статистика за броя на посетителите в пещерата „Орлова чука”

102_0250_r1Необходимо е да се води точна статистика на броя на посетителите, както и времето в което се подсещава пещерата „Орлова чука”. Това е записано като препоръка в Доклада за извършеното „Теренно наблюдение на прилепните находища и численост, съгласно утвърдените схеми за мониторинг”. Проучването е осъществено през 2010 година въз основа на договор между Изпълнителната агенция по околната среда и водите и Националния природо-научен музей при БАН.

Във финалния доклад, за територията на РИОСВ-Русе фигурират два обекта-пещерата „Орлова чука”, която е със статут Природна забележителност, намираща се в землището на с. Пепелина (община Две могили) и пещерата „Зоровица” в района на с. Червен.

Освен воденето на статистиката за броя на посетителите в „Орлова чука” в доклада е  спомената и решетката на горния вход, която затруднява преминаването на прилепите.

По предписание на РИОСВ-Русе, дадено при осъществяване на плановия контрол през лятото на 2010 година, община Две могили е подменила вертикалните прегради с хоризонтални, което улеснява достъпа на бозайниците към пещерата.

Препоръките относно пещерата „Зоровица” се отнасят до премахване на съоръженията ( пейки и маси), които създават предпоставки за продължителен престой на туристи и безпокоене на прилепите. Пещерата „Зоровица” няма статут на природна забележителност съгласно Закона за защитените територии, но е местообитание на защитени видове прилепи.

Продължава...

Ледена пелена покри Сребърното езеро

IMG-3027Вследствие на ниските температури, водното огледало на Поддържан резерват „Сребърна” замръзна. Дебелината на ледената покривка е около 10 см, но тя не е еднакво плътна в различните части на езерото.

Нивото на водата в голямото водно огледало е 285 см, а при захранващия канал-265 см.

Обстановката е спокойна.  На територията на резервата са наблюдавани 25 двойки неми лебеди и голямо количество екземпляри от вида голяма белочела гъска.

Ежедневно се извършват обходи на територията на резервата. В момента не се препоръчва спортен риболов, поради опасност от пропукване на леда и нежелателни инциденти.

 

Продължава...

Две дами от специализирана администрация спечелиха приза „Експерт на РИОСВ-Русе за 2010 година”

Plaket-ekspert5

Инж. Нели Атанасова от отдел „Контрол на околната среда” и Радостина Туркова  от „Разрешителни, регистрационни и съгласувателни  режими” спечелиха приза „Експерт на РИОСВ-Русе за 2010 година”.

Фаворитите са определени чрез анкетно допитване до всички служители на инспекцията, проведено на два етапа.

Критериите, по които бе оценявана работата на експертите са: установяване на сериозно нарушение на екологичното законодателство при провеждане на контролната дейност; прилагане на административно-наказателни мерки и предотвратяване на сериозно увреждане на околната среда и прецизност, самодисциплина и умения за работа в екип.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова отличи с плакети победителите в номинация за „Експерт на годината” за 2010 година.

Продължава...

Галерия