За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изтече срокът за представяне на отчети от регистрираните пунктове за билки

На 31 януари изтече срокът за представяне на отчети в РИОСВ-Русе от лицата, занимаващи се със събиране и изкупуване на лечебни растения.

До настоящия момент са представени само 62 отчета от билкозаготвители, от които 17 от територията на Област Русе, 28 от Област Разград и 17 от Силистра.

На контролираната от РИОСВ-Русе територия  са регистрирани 127 пункта за билки (30-Обл. Русе, 59 –Обл. Разград и 38 за Обл. Силистра)

Експертите на РИОСВ-Русе ще отправят писмени покани към лицата, които до момента не са подали справки за реализираните количества и при неспазване на сроковете ще бъдат прилагани административно-наказателни мерки.

Законът за лечебните растения предвижда имуществена санкция за юридически лица до 2500 лева  и до 1000 за физическите,  които не са изпълнили това задължение.

Това е едно от най-често срещаните нарушения на закона, заедно със събиране и използване на  лечебни растения без позволително или неправилното им съхраняване.

На базата на предоставените годишни отчети се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години. Чрез получените данни може да се проследят възможностите за добиване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове.

Продължава...

Наложена е санкция на „Караджа фаг” ООД за замърсяването с торови маси в с. Драгомъж

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде Наказателно постановление за налагане на еднократна санкция в размер на 19 890 лева на собствениците на кравефермата  „Караджа фаг” ООД – с. Драгомъж (община Исперих).

Административно-наказателната мярка е приложена заради установено замърсяване на земна повърхност и почва с течни торови маси, в нарушение на Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр. 91/2002 год.) и е определена по реда на Наредбата за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ. бр. 69/2003 год.).

Санкцията е изчислена въз основа на резултатите от извършеното замерване с навигационен GPS, което установи, че замърсеният терен е 1020 кв. метра. При определянето на нейния размер е отчетено, че замърсените площи попадат в Санитарно-охранителна зона (СОЗ), учредена със Заповед № СОЗ-241/11.2009 г. за определяне СОЗ на каптаж към ПС “Драгомъж”, намиращ се в землището на село Драгомъж, Община Исперих.

На 2 февруари 2011 г., е извършена проверка, за да се установи спазени ли са предписанията за почистване на терена и преустановяване на експлоатацията на земно-насипната лагуна.

Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали, че дерето е почистено. Собствениците на кравефермата са преминали към сухо почистване на торовите маси със сламена постеля. Събраната фракция се транспортира до бетонова силажна яма, намираща се в северната част на животновъдния обект, извън СОЗ.

Все още се очакват резултатите от анализа на почвените проби.

Продължава...

На 2 февруари се навършват 40 години от подписването на Рамсарската конвенция за влажните зони

IMG_2738На 2 февруари през 1971 г. в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони. Това е първият международен договор, засягащ опазването на биологичното разнообразие. 2011 година е юбилейна година за Рамсарската конвенция - навършват се 40 години от създаването и подписването й от първите страни-членки.

Тази година темата на кампанията за 2 февруари е „Влажни зони и гори” във връзка с това, че 2011 г. е определена от Организацията на обединените нации за международна година на горите. Световният ден ще бъде отбелязан под надслов „Горите – в полза на водите и влажните зони”.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор, от който зависят условията за живот на живеещите в тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода.

Естествените влажни зони са едни от най-скъпите ни природни богатства. Те са едни от най-продуктивните места на Земята. В тях се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води. Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води.

Ролята на влажните зони е важна за живота на местното население като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, дърводобив и др. Не на последно място влажните зони предлагат добри условия за развитие на различни видове туризъм.

Природните обекти са изключително заплашени от дейността на човека – силно чувствителни към замърсяване, промени във водните течения и други. През  XX век у нас, а и в световен мащаб голяма част от тях са били пресушени или силно изменени.  Днес тези екосистеми заемат едва 0,1% от територията на България и са сред най-приоритетните за опазване обекти.

За последния век влажните зони в България са намалели значително. Голяма част са пресушени или превърнати в рибарници и язовири. Най-сериозно са  пострадали блатата и мочурите около река Дунав, Тракия и Софийското поле. Нарушено е и естественото течение на всички наши големи реки.

По р. Дунав крайречни блата и имало навсякъде в заливните низини с остатъци от стари завои. По-големи от тях са били Голямото блато – 19км2 (Тутраканско); Свищовската Балта – 17км2 и Беленското блато – 10 км2. (Свищовско-Беленската низина) и др.

До наши дни е останала една нищожна част от това богатство. Повечето от влажните зони са пресушени с цел използването им за обработваеми земи (повечето крайдунавски, Стралджанското и Драгоманското блато), някои са превърнати в язовири, като Баташкото блато и Мандра, а други в рибарници – Орсойско блато. От над 20 крайдунавски блата днес са запазени само 3 – Гарван, Кайкуша и Сребърна.

С унищожаването на влажните зони са изчезнали и много растителни и животински видове от страната ни (сив жерав, розов пеликан) значително са намалели колониите от чапли и корморани, популациите на много земноводни и безгръбначни и това налага мерки за тяхното опазване. По тази причина всички влажни зони в България са включени приоритетно в Националната екологична мрежа.

Снимка: Защитена местност „Блатото край село Малък Преславец”

Продължава...

Общини, кметства, НПО, училища и детски градини могат да участват в конкурса „За чиста околна среда"

green-houseМинистерство на околната среда и водите възстанови традиционния конкурс за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на дейности в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда” за общини, кметства, неправителствени организации, училища и детски градини.

През 2011 г. конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания, която МОСВ предприе с цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия.

Крайният срок за депозиране на проектите в ПУДООС е 18 февруари т.г.

Сумата, която ще бъде отпусната за тазгодишния конкурс е 750 000 лв. Средствата ще бъдат разпределени по следния начин: 34 проекта на общини и кметства по 10 000 лв. на обща стойност - 340 000 лв.;  20 проекта на НПО по 3 000 лв. на обща стойност – 60 000 лв.; 35 проекта на детски градини по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.;  35 проекта на училища по 5 000 лв. на обща стойност – 175 000 лв.

Задължително условие е проектите да съдържат предложение за устойчивост, в което да се опише как ще се осъществяват стопанисването или поддръжката на изградените обекти, както и да бъдат предвидени мерки да не се допусне повторно замърсяване на почистените площи. Предвидените средства за почистване не трябва да надвишават 20% от стойността на проекта.

Идеята на конкурса е да обхване максимален брой хора в провеждане на дейности като изграждане или възстановяване на детски площадки, зони за отдих, междублокови пространства, залесяване, озеленяване и засаждане на цветя, обзавеждане с пейки, беседки, кошчета за отпадъци, спортни съоръжения и др. Стремежът е при възможност тези дейности да се осъществят с доброволен труд от граждани, живеещи около избраната площадка, ученици и деца от детските градини и техните родители.

Условията и критериите за участие са публикувани на ниво „Актуално” на сайта на МОСВ.

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по пощата с обратна разписка (на плика задължително да е изписан телефон за връзка, бул. ,,Мария Луиза” 22, София 1000, с краен срок 18.02.2011 година /включително/. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 16.03.2011 година на електронния сайт на МОСВ: www.moew.government.bg 

Допълнителна информация може да получите от ПУДООС – тел.02/940 6652;02/ 940 6251.

Условията за конкурсите могат да бъдат намерени на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://riosv-ruse.org/proekti-i-finansirane/konkursi.html

Продължава...

Действията за почистване на замърсяването с торови маси в село Драгомъж продължават

Независимо от неблагоприятните метеорологични условия директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова разпореди да продължат мероприятията  по почистване на замърсените терени.

Днес в РИОСВ-Русе се състоя проверка по документи с представители на  „Караджа фаг” ООД. Те представиха план с мерки за отстраняване на разлетите торови маси и заповед за преустановяване използването на лагуната за съхранение на торовите маси по дадено от РИОСВ-Русе предписание. Очакват се резултатите от анализа на почвените проби, взети на 21 януари 2011 година.

Предстои нова контролна проверка, за да се установи спазени ли са всички предписания и да се определи размерът на санкцията.

В писмо от днес инж. Лилия Атанасова информира  Областния  управител на област Разград за всички обстоятелства по случая и предприетите от РИОСВ-Русе мерки.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе откри набирателна сметка за отчисленията по Закона за управление на отпадъците

Press_control_IMG_6073РИОСВ-Русе откри набирателна сметка в лева за отчисленията, които операторите на регионални депа за отпадъци трябва да правят за бъдеща рекултивация на съоръженията или изграждане на сепариращи инсталации.

Задълженията за отчисления са вменени на операторите с новия Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 86,2003 г, изменен и допълнен ДВ бр. 4/2010 г.). Целта им е  да се акумулират средства за закриване и рекултивация на действащите депа след преустановяване на експлоатацията им (чл. 71 а от ЗУО), или да бъдат изградени сепариращи инсталации в рамките на сроковете за използване на съоръженията (чл. 71 е, от ЗУО).

Заинтересованите лица (операторите на регионалните и общински депа за отпадъци) могат да потърсят информация за набирателната сметка и размерите на отчисленията в РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” 20 - сектор „Контрол на отпадъците” или отдел „Финансово-административна дейност”.

Продължава...

Обобщени са резултатите от преброяването на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Русе

Copy_of_11Експертите на РИОСВ-Русе обобщиха информацията от протоколите на отделните екипи, взели участие в 35-тото Среднозимно преброяване на водолюбивите птици.

За територията на инспекцията, то се проведе в ранните часове на 15 януари 2011 година по 4 маршрута, обхващащи територията от Защитена зона „Рибарници мечка”  до град Силистра, по поречието на река Дунав.

По данни от протоколите (виж Приложението) и впечатления на участниците се налагат няколко  извода.

Тази година за територията на РИОСВ-Русе са набюдавани значително по-малък брой гъскоподони видове – особено екземпляри от вида Голяма белочела гъска (1189 бр.), за разлика от 2010 година, когато са преброени 5489 бр. Според експерти, това се дължи на високите водни нива на река Дунав през периода, както и замръзване на част от водоемите, което не позволява на вида да намира подходящи места за почивка и храна. Висока концентрация на птици от вида Голяма белочела гъска са били наблюдавани в езерата на Маришкия въгледобивен комплекс (област Стара Загора).

Суровите метереологични условия в страните от  Северна Европа  тази година са принудили друг вид –зеленоглавата патица да търси препитание по влажните зони на река Дунав. Тази година са наблюдавани  9557 екземпляра. За сравнение през 2010 година от вида са преброени 2 230 бр.

Като цяло, експертите отчитат намаляване на броя на групата на гмуркачите.

Протоколите от Сведнозимното преброяване ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по околната и водите.

Данните от преброяването са представителни, а методиката  е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Установяването на числеността, динамиката на популацията на зимуващите в България водолюбиви птици, както и влажните зони, които обитават  са от голямо значение за определяне на мерките за тяхното опазване.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе продължават проверките по замърсяването с торови маси в село Драгомъж

Експертите на РИОСВ-Русе продължават да извършват контролни проверки във връзка със замърсяването с торови маси в с. Драгомъж. То е причинено от разлив на течна и твърда торова  фракция от съоръжението за съхранението й (лагуна) на кравефермата, собственост на „Караджа фаг” ООД – с. Драгомъж (община Исперих).

Сигналът за замърсяването е подаден в РИОСВ-Русе на 19 януари 2011 година от РИОКОЗ-Разград. Извършена е незабавна контролна проверка, при която е установено замърсяване на дерето по протежение от лагуната през обработваеми земи към І-ва Санитарно-охранителна зона на водоизточник - Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж-Исперих”.

В момента на проверката е констатирано, че е преустановено изтичането на торови маси и са предприети необходимите мерки от страна на „В и К” ООД – гр. Исперх и собствениците на „Караджа фаг” ООД за ограничаване на замърсяването. Паралелно с това РИОКОЗ-Разград предприема изследване на питейните води.

По време на проверката на 19 януари, експертите на РИОСВ-Русе и представител на Регионална лаборатория-Русе вземат проби от разлива. Резултатите от изпитването им показват отклонения от изследваните показатели – общ азот, нитрати, нитрити, фосфор, амоняк и неразтворени вещества от нормите по Наредба № 7 за водоприемник ІІ –ра категория – сухо дере.

На 20 януари е извършен оглед на терена и заснемане с навигационен GPS от точката, разположена в близост до лагуната до ПС „Драгомъж”, за да се изчисли площта на замърсяването и определи размерът на имуществената санкция, както и да установи дали са предприети мерки за почистване на замърсяването. Реално замърсените с торови маси площи към 20 януари са 1020 кв. метра.  Установено е, че са изградени три земно-насипни баражи за ограничаване на разлива към станцията и почистване на замърсените терени – ръчно и с механизирана техника.

Днес 21 януари,  ще бъдат взети почвени проби в прилежащите на ПС „Драгомъж” терени и водни проби съоръжението за водоползване. Част от тях ще бъдат предоставени на РИОКОЗ-Разград за микробиологично изследване. Експертите на РИОСВ-Русе извършват координирани действия с всички институции, имащи отношение по случая.

За съоръжението за водовземане „Каптиран извор „Драгомъж-ПС-Драгомъж”,  разположено в землището на с. Драгомъж, община Исперих, област Разград има издадено Разрешително за водовземане от Басейнова дирекция за управление водите в Дунавски район. Експлоатира се от „В и К” ООД – Исперих. Съоръжението представлява вкопан в скалата изворен резервоар. Подземното водно тяло, от което се извършва водовземането е с код BG1G0000K1b042-Карстрови води в Разградска формация. Водовместващите скали в района на каптирания извор са напукани и окарстени и това създава предпоставка за уязвимостта на водоносния хоризонт за замърсяване от повърхностни води.  

 

Продължава...

Изменения в специализирани наредби поставят ново изискване към възложителите

Press_control_IMG_6073От началото на 2011 година, са в сила измененията и допълнения в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда * и Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми *.

Съгласно новите разпоредби, възложителите, които внасят уведомление за инвестиционно предложение и/или искане за преценяване необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е необходимо да депозират информацията в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител.

При депозиране на искане за преценяване на необходимостта от Екологична оценка (ЕО) е необходимо да се осигури информацията в един екземпляр на хартиен носител и в един на електронен носител. Задължително условие e да се осигури еднаквост на съдържанието в  двата вида носители.

Новите задължения към възложителите се налагат поради необходимостта от съгласуване на всички инвестиционни предложения с регионалните органи на Министерството на здравеопазването, а при необходимост и със съответните Басейнови дирекции и др. органи на изпълнителната власт.

Двете наредби въвеждат и изменение на бланката за Уведомление за инвестиционно продложение. Новата бланка може  да бъде намерена в сектор „Административно обслужване” на РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски” № 20 и на интернет страницата в меню „Административни услуги”, подменю „Формуляри”.

  • Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС № 59/2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
  • Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139/2004 г. (ДВ, бр.57/2004 г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.)
Продължава...

Галерия