За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки по 4 сигнала и 3 жалби през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073 Експертите на РИОСВ-Русе изврършиха проверки на 30 обекта от контролираната територия, в това число по 4 сигнала и три писмени жалби на граждани. Дадени са 39 предписания за спазване на екологичното законодателство.
На 17 април (събота) е подаден сигнал от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе за мазни петна, плуващи на около 20 метра в река Дунав, в района на „Безмитна зона”-Русе. Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка в района на Източна промишлена зона на Русе, на точковите източници на замърсяване (колектори, заустващи в река Дунав). При обследване на района, в момента на проверката е констатирано изтичане на замърсени с нефтопродукти води от колектор „България”. За случая незабавно е уведомено дружеството “В и К” ООД-Русе, което експлоатира колектора. Извършени са допълнителни съвместни обследвания в промишлената зона на потенциалните източници на замърсяването, заустващи в колектора, но не е установено умишлено изпускане на замърсени води в хода на проверката. Вероятно, става въпрос за старо замърсяване, последиците от които се виждат сега, след понижаване нивото водите на река Дунав. Представители на „В и К” ООД - Русе продължават обследване на района за установяване на източника на замърсяване.
Неосноветелен е сигналът за отглеждане на животни в регулацията на населеното масто в с. Глоджево (област Разград). Животните се отглеждат в бивш стопански двор, дадени са предписания на собственика да съхранява и оползотворава торовите маси и да не допуска замърсяване на района.
По жалби на жители на селата Базън, Червена вода (обл. Русе) и с. Ботров (община Бяла) за отглеждане на животни в регулацията на населените местна и замърсяване с торови маси са извършени контролни проверки. На животновъда в с. Ботров е съставен акт за замърсяване на почвите и е даден срок до 30 август да ликвидира напълно замърсяването.
Получени са два сигнала за намерени птици – зеленонога водна кокошка и южен славей от жители на град Русе. По преценка на експертите птиците са пуснати на свобода.
При проверка на ЗМ „Калимок-Бръшлен” е установено събиране на билката черен оман. Лицата не са притежавали документи за самоличност и не са представили позволително за ползване. Дадено е предписание да се явят в РИОСВ-Русе за съставяне на акт.
Във връзка с информациите за движението на вулканичния облак информираме, че системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (обслужвани от Регионална лаборатория-Русе към ИАОС) не са отчели превишения на фини прахови частици над пределно допустимите концентрации до настоящия момент.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 10 обекта през изтеклата седмица

Press_control_IMG_6073 През изтеклата седмица експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 10 обекта от територията на областите Русе, Разград и Силистра. Дадени са 7 предписания за спазване на екологичното законодателство. Две от проверките са по постъпили сигнали.
По сигнал от председателя на Общинския съвет в Сливо поле за заблатяване на терени в района на село Ряхово, се извърши обход на място. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали наличие на стари разливи, но в момента на проверката не са установени заблатени площи. Производствени отпадъчни води от „Астра биоплант” АД, след пречиствателна станция, следва да заустват в съществуващ канал, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. На място е установено, че преди определената точка на заустване водите се изливат свободно и постъпват в оформеното, успоредно на канала суходолие. На дружеството са дадени предписания да изградят цялостен закрит канал до точката на заустване и почистят и възстановят терените от минали замърсявания.
Вторият сигнал е подаден от гражданин за намерена птица в безпомощно състояние в района на КТМ-Русе. Екземплярът е от вида горска ушата сова, защитен и е изпратен за възстановяване в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.
През настоящата седмица ще бъде извършена контролна проверка по жалба на жители на с. Попрусаново (община Кайнарджа) за допускане на свободна паша на крави от кравеферма в населеното място и унищожаване на тревните площи.

Продължава...

Стартират срещите за подготовката на пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост

На 13 април 2010 година, от 10.30 часа в сградата на община Ветово ще се проведе първата среща за подготовката на общините и отговорните държавни институции за пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост. Ще участват представители на общината, Държавно ловно стопанство „Дунав”, ДЛС „Сеслав” – гр. Кубрат, служители на Областна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Областно управление „Гражданска защита” – Русе. Подобни срещи ще бъдат проведени в Цар Калоян и в Поддържан резерват „Сребърна”.
Всяка година със заповед министърът на околната среда и водите определя пожароопасния сезон и нарежда какви превантивни мерки следва да бъдат предприети, за да се обезпечи пожарната безопасност и да се предотврати увреждане на защитените територии със специален статут.
Тази година съгласно Заповед РД-319/26.03.2010 г., периодът за пожароопасния сезон е от 1 април до 31 октомври и за територията на РИОСВ-Русе се отнася за Резерват „Бели Лом” и Поддържан резерват „Сребърна”.
Участниците в срещите ще бъдат запознати със съдържанието на заповедта и ще обсъдят противопожарни мероприятия на резерватите, схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожари, превантивната дейност по информиране на пастирите и арендаторите на земи за недопускане на палежи на стърнища, слогове, ниви и крайпътни ивици.
Кметовете на общините Ветово, Цар Калоян, Кривня и Сребърна ще бъдат писмено уведомени за сформират гасачески групи от доброволци, които ще имат готовност да реагират при нужда.

Продължава...

До 1 май в РИОСВ-Русе се приемат уведомления за пунктове за изкупуване на охлюви

Press_17images До 1 май, лицата от територията на областите Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви трябва да информират писмено РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях пунктовете. Изискването е записано в заповед на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане започва на 10 май и продължава до 30 юни.
Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка дали лицето има писмено уведомление за организирания пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта. Минималният размер на изкупуваните и изнасяните охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на живите охлюви и да се осигури подходящ амбалаж и калибровъчно сито.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.

Продължава...

70 двойки къдроглави пеликани гнездят на територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Press_16Kadroglavi_pelikaniГнездовият период за около 150 индивида от вида къдроглав пеликан започна на територията на Поддържан резеврат „Сребърна”. Те са формирали около 70 двойки, които успешно са се подготвили за отглеждане на поколение, изразяващо се в брачни игри, събиране на тръстиков материал и подготовка на гнездовите ямки. Голяма част от пеликаните са предпочели старото гнездилище, едва 7-8 двойки са се настанили на новоизградената през 2009 г. платформа от Фондация „Льо Балкан”. Моделът на съоръжението е заимстван от този на езерото Керкини в Гърция.
Очаква се новото поколение да се появи в първата половина на април. Тази година периодът на загнездване и отглеждане на новото поколение се забави с почти около месец, поради неблагоприятните метериологични условия и продължителната зима.
Към момента, обстановката в резервата е спокойна, водното ниво е около 320 см. Точният брой на двойките и оценка на новото поколение ще се извърши на по-късен етап, тъй като в момента не се препорочва безпокоене на птиците.

Продължава...

Само една фирма ще добива билки под специален режим на територията на РИОСВ-Русе

Само „Биопрограма” ЕАД - база Ветово ще добива билки под специален режим на опазване и ползване на територията, контролирана от РИОСВ-Русе тази година. Дружеството единствено е подало заявление за количества билки в края на миналата година.
Ежегодно, министърът на околната среда и водите определя със заповед допустимите количества билки, които могат да се събират от естествените им находища с търговска цел през съответната година. Съгласно изискванията на Закона за лечебните растения ако има няколко кандидата се свиква комисия с представители на други държавни институции, която разпределя количествата между желаещите билкозаготвители. В конкретния случай няма да се насрочва комисия. Съгласно определените от министъра квоти, „Биопрограма” ЕАД ще добива червен божур (Paeonia peregrina) - цвят 500 кг (област Русе), шапиче (Alchemilla vulgaris) - стрък 50 кг (област Разград), кисел трън - плод (Berberis vulgaris) - 500 кг (област Разград) и ранилист лечебен (Betonica oficinalis) - стрък-500 кг (област Силистра).
Експертите на РИОСВ-Русе са уведомили писмено служителите на Регионална дирекция по горите - Русе, Държавно ловно стопанство „Сеслав” – Кубрат, Държавните горски стопанства в Разград и Силистра и съответните общини. При издаване на позволителни за ползване на лечебните растения тези институции трябва да се съобразят с количествата на билките, определени съгласно заповедта.

Голяма част от лечебните растения, фигуриращи в заповедта на министъра (№ РД-110/02.02.2010 г. ДВ, бр. 18/2010 г.) се срещат на територията на областите Русе, Разград и Силистра. Сред тях са червен божур, лазаркиня, кисел трън, шапиче и др. Режимът на специално опазване и ползване на лечебните растения цели съхраняване на естествените им находища. Ежегодно експертите на Министерството на околната среда и водите преценяват дали има заплаха за унищожаване на находищата вследствие прекомерната им експлоатация и министърът определя квоти за територията на цялата страна. В заповедта попадат и билки, чието добиване е абсолютно забранено през съответната година. През 2010 г. от срещащите се на територията на РИОСВ-Русе в списъка попадат пролетния горицвет, лечебна дилянка, бодлив залист, мечо грозде, момината сълза и лечебната ружа.

Продължава...

Крайният срок за представяне на годишни отчети за третираните отпадъци наближава

На 31 март 2010 г., изтича срокът за представяне на годишните отчети за третираните отпадъци за предходната година. До настоящия момент в РИОСВ-Русе са постъпили само 252 отчета от задължените лица, които за контролираната територия са над 600.
Законът за управление на отпадъците вменява това задължение на всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка на представената информация и заверяват фирмените документи при коректно попълнени данни.Обобщената информация се въвежда в електронния регистър на Изпълнителната агенция по околната среда и водите.
За непредставяне на годишни отчети Законът за управление на отпадъците предвижда санкции в размер от 1000 до 3000 лева.

Продължава...

РИОСВ-Русе установи наличие на летливи органични съединения в канализацията на Източна промишлена зона на град Русе

Резултатите от взетите водни проби от канализационната система в района на бул. „България” в Русе доказват наличие на летливи органични съединения (ЛОС), които предизвикват неприятни миризми.
Пробите са взети от точките на заустване на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД, след извършване на повторна контролна проверка по сигнал, подаден от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе миналата седмица. Изследвани са показателите: активна реакция (рН), неразтворени вещества, фенолен индекс и химична потребност от кислород.
В Комплексните разрешителни и договорите на двете дружества с оператора на канализационната система „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе няма определена норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води. По тази причина предприятията не могат да бъдат санкционирани за подобни отклонения.
Директорът на РИОСВ-Русе ще даде предписания на В и К оператора да актуализира договорите и да определи норма за съдържание на ЛОС в отпадъчните води на „Оргахим” АД и „Лубрика” ООД.
Отклонения от допустимите норми за активна реакция има в отпадъчните води на водните проби на „Оргахим” АД. Резултатът е 4.63 при индекс 6, което доказва наличие на кисели води (кисела реакция). За отклонение по този показател дружеството ще бъде санкционирано по Закона за водите.
Във връзка със зачестилите сигнали за неприятни миризми, директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед, с която възлага на Регионална лаборатория – Русе да определи дежурен екип и да осигури техническа възможност за контрол на имисии на замърсители на атмосферния въздух (от неорганизиран източник).
Експертите на РИОСВ-Русе продължават да следят предприятията в района на Източна промишлена зона.

Продължава...

РИОСВ-Русе извършва допълнителни проверки по сигнала за неприятни миризми в района на бул. „България” в Русе

Продължава обследването на предприятията, извършващи дейност в Източна промишлена зона на град Русе.
На 22 февруари, в 21.15 часа, служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе са подали сигнал за неприятни миризми до директора на РИОСВ-Русе.
Инж. Лилия Атанасова разпорежда на дежурния екип незабавна проверка, която е продължила до полунощ. Източникът на неприятните миризми не е констатиран.
Днес, обходите по канализационната система и шахтите на заустващите предприятия в градската канализационна мрежа продължават. Ще бъдат взети също водни проби за установяване наличие на летливи органични съединения. Изискана е също документация от промишлените предприятия в района.
За случая е информиран директорът на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе. Предприятието експлоатира канализационната мрежа в района и също ще предприеме необходимите мерки.

Продължава...

Галерия