За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проверен е сигнал за цветни води в река Русенски Лом

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка по сигнал за изтичане на оцветени води  в тъмносиньо, видимо мътни от колектор „Трети март“, в Западна промишлена зона (ЗПЗ).  Проверката е осъществена съвместно с  представител на „ВиК“ – Русе ООД-дружеството,  което стопанисва и експлоатира канализационната система в града.

Извършен е обход и са отваряни ревизионни шахти. В точка на заустване на отпадъчни води на оператор от ЗПЗ са установени оцветени води. Представител на „ВиК“ е взел водни проби, които ще се изпитват в тяхна лаборатория.

Дружеството, от което се предполага, че са изпуснати оцветените води, има сключен договор с ВиК оператора, в който са определени норми за качеството на отпадъчните води, които се заустват в канализацията.

Проверката на РИОСВ-Русе в Западна промишлена зона продължава. Предстои да се предприемат административно-наказателни мерки спрямо нарушителя. Материалите от проверката ще бъдат предадени на Окръжна прокуратура – Русе.

Продължава...

РИОСВ-Русе провери ВиК оператора на Разград за изпълнение на предписание

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка на дружеството  „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград, което стопанисва, експлоатира и поддържа Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ).  Целта е да се провери спазването на даденото през август предписание за възстановяване на байпасната (савачна) връзка за отвеждане на отпадъчните води (ОВ) в авариен канал. Савачните устройства представляват механични прегради за отвеждане на ОВ в случаи на аварийни ситуации.

Необходимостта от подмяната на амортизираните и корозирали савачни устройства е установена при извънредните контролни проверки през месец август по повод множеството сигнали за неприятни миризми в града.

На 27 октомври на тези  устройства  са поставени пломби на РИОСВ-Русе в затворено състояние.

За подобряване на техническата и експлоатационна изправност на Градската пречиствателна станция от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград са предприети допълнителни  действия - ремонт на първичния утаител, профилактика на устройствата за въвеждане на въздух в биобасейните и доставка на активна утайка (микроорганизми). С тези мерки ще се възстановят процесите на пречистване на отпадъчните води, постъпващи в ГПСОВ. 

При проверката от изхода на пречиствателната станция е взета проба от смесен поток отпадъчни води. В зависимост от резулатите е възможно да се промени размерът на наложената текуща месечна санкция на оператора.

Продължава...

Иззети са незаконно събрани билки на територията на община Силистра

Близо 300 килограма незаконно добити лечебни растения са иззети и предадени на  служителите  на РИОСВ – Русе. Сигналът е получен в екоинспекцията от Гранично полицейско управление (ГПУ) – Силистра при Регионална дирекция „Гранична полиция” (РДГП) – Русе. На 7 октомври граничен патрул, извършващ обход по протежението на сухопътната граница с Румъния, в землището на с. Срацимир, община Силистра, е установил трима мъже и една жена – български граждани – да берат плодове от храстовата ивица по протежение на границата.

Експерт на екоинспекцията е установил, че добитите билки са плод трънка (Prunus spinosa), с тегло 290 килограма. Те са предадени  за изсушаване и отговорно пазене на фабрика, извършваща сушене и пакетиране на плодове.

Физическите лица са санкционирани от служителите на „Гранична полиция“, тъй като всяка дейност, която се извършва в граничната ивица, следва да се съгласува с компетентните органи.

Съгласно изискванията на специализирания Закон за лечебните растения (ЗЛР), събирането на билки в количества, надвишаващи определените за лични нужди (за плодове – до 10 кг, събрани от едно лице в рамките на един ден), представлява стопанска дейност. Осъществяването ѝ без позволително представлява нарушение на ЗЛР, за което физическите лица се наказват с глоба от 20 до 1 000 лв., а юридическите– с имуществена санкция в размер от 300 до 5 000 лв.

Предстои на лицата-берачи да се съставят актове. След приключване на административната процедура иззетите количества билки ще бъдат продадени в полза на държавата.

Продължава...

Определен е размерът на санкцията на ВиК оператора в Разград

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград е наложена текуща месечна санкция в размер на 66 376 лв. Наказателното постановление е връчено на оператора на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – Разград (ГПСОВ) и е за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителното за  заустване в река Бели Лом.

Нарушенията са установени след анализ на водни проби от ГПСОВ - Разград, взети при извънредните проверки във връзка с множеството сигнали за неприятни миризми през месец август. Дружеството ще заплаща ежемесечно санкцията в пълен размер до намаляване или преустановяване на замърсяването.

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград са съставени и два акта - за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на станцията и нерегламентирано заустване в река Бели Лом. Предстои да се определи размерът на глобите.  

В изпълнение на дадените от екоинспекцията предписания ВиК операторът е доставил необходимите савачни устройства, които предстои да бъдат монтирани. Експерти на РИОСВ-Русе ще осъществят контрол и ще пломбират съоръженията в затворено състояние, за де не се допуска изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом.

Акт е съставен и на оператора на Регионално депо за отпадъци в Раград  „Еф Си Си България“ ЕООД затова, че не експлоатира обекта правилно и е допуснал запалване и тлеене на отпадъците. Това се отрази на качеството на атмосферния въздух в града, в началото на месец август, в продължение на една седмица. Предстои да се издаде наказателното постановление, с което ще бъде определен размерът на санкцията. 

     

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 11 акта за установени нарушения през септември

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 11 акта за установяване на нарушения през септември. Най-много актове са за нарушения на Закона за  управление на отпадъците, а 3 на Закона за защитените територии.

Общият брой на проверките е 150, на 124 обекта, от които 73 - планови, а 77 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 73 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

От директора на РИОСВ-Русе са издадени  4  наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица  са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 4 150 лв.

През септември са наложени две текущи месечни санкции на Градските пречиствателни станции (ГПСОВ) на град  Бяла за 306 лв. и на град Разград ГПСОВ-Разград в размер на 66 376 лв. за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителните им за  заустване.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през септември е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

Продължава...

Превишение на средноденонощната норма за фин прах е отчетено в Русе

Превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона е регистрирано от АИС „Възраждане“ на 6 октомври в гр. Русе. При норма 50 микрограма на кубичен метър са отчетени 63.67, т.е. 1.3 пъти над нормата. Превишение е регистрирано и на 5 октомври, когато е  отчетена стойност от 58.22 микрограма на кубичен метър.

Причините са наличие на пожар на територията на съседна Румъния и преноса на пясък от Сахара.

Това са първите превишения на нормата за този показател от началото на април до момента.

Продължава...

Локално огнище се наблюдава на територията на Румъния

От обедните часове на 6 октомври се наблюдава наличие на дим на територията на съседна Р Румъния, западно от град Гюргево. Вятърът е със северна посока, което  за момента не предполага пренос на димните газове към град Русе. По данни на Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ към ИАОС до настоящия момент не са регистрирани повишения на нивата на фините прахови частици и азотните оксиди.

        

Продължава...

Научна разработка за влиянието на енотовидното куче върху пеликаните в резервата „Сребърна“ е публикувана в престижно издание

Научна статия, описваща  негативното влияние на инвазивен чужд вид върху пеликаните в езерото Сребърна, е публикувана в престижното международно специализирано издание - European Journal of Wildlife Research (link), част от групата Springer Nature.

Експерти от РИОСВ-Русе заедно с учени от Института по биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН), Националния природонаучен музей към БАН (НПНМ-БАН) и Природонаучния музей във Варна анализираха наличните данни и установиха, че Енотовидното куче може да има силен негативен ефект върху колонията на Къдроглавия пеликан.

Навлизането на инвазивния вид в колонията на защитения вид в поддържан резерват „Сребърна“ е установено в първата десетдневка на април 2019 г., чрез   инсталираната система за видеонаблюдение на резервата. В резултат на това гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока. Отрицателното въздействие на вида е причина през настоящата година пеликаните да отгледат поколението си в друг район от резервата.

Енотовидното куче е чужд вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Видът не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Навлязъл е в България през 60-те години на миналия век и за неговото влияние  върху местните видове се знае твърде малко.

Поддържан резерват „Сребърна“, заедно с Природен парк „Персина“ са единствените места в България, където гнезди Къдроглавият пеликан – защитен и застрашен вид, включен в Червената книга на България.

 

Повече за изследването може да прочете в научната публикация: Koshev Y, Petrov M, Nedyalkov N, Raykov I. 2020. Invasive raccoon dog depredation on nests can have strong negative impact on the Dalmatian pelican’s breeding population in Bulgaria. Eur J Wildl Res 66, 85. https://doi.org/10.1007/s10344-020-01423-9

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе въвежда приемен ден

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев въвежда приемен ден за граждани. Заинтересовани лица или бенефициенти на услугите на екоинспекцията могат да се възползват от възможността всяка последна сряда на текущия месец, от 14.00 до 16.00 ч.,  след предварително записване на телефон: 082/820 772.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия