За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Мобилната станция не регистрира отклонения от нормите на органични съединения в Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС, която извърши непрекъснати измервания  в рамките на 13 денонощия, не регистрира отклонения от нормите по показателите бензен, толуен и ксилен в Русе. Станцията беше разположена в западните части на града, в района на Флотската кула, където се помещава Хидрометеорологичната станциия на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”. Отклонения не са регистрирани от нормите на останалите атмосферни замърсители, които са представителни за  качеството на въздуха съгласно българското законодателство.  

След Русе МАС отпътува за град Разград и  от 20 март извършва измерване на КАВ, в това число  и на сероводород.

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени терени

В срок до 29 март кметовете на общини от контролираната от РИОСВ-Русе територия следва да почистят наличните замърсявания на речни корита, дерета, общински пътища и прилежащите им терени на територията на населените места, както и да предприемат мерки за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. За всички планирани мерки кметовете следва писмено да уведомят инспекцията.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществят контрол на тези предписания от началото на април, по предварително определен график. В случай на неизпълнение на дадените предписания спрямо длъжностните лица ще бъдат предприети административнонаказателни мерки, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците кметовете на общини отговарят за това. За миналата година при последващ контрол за спазване на предписанията за почистване е съставен един акт на кмета на с. Желязковец, община Самуил.

Продължава...

Анелия Николова е новият директор на РИОСВ - Русе

Считано от 14 март 2024 г., Анелия Малчева - Николова е новият директор на РИОСВ - Русе. Тя е назначена със заповед на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и ще изпълнява длъжността до провеждане на конкурс.

Анелия Малчева - Николова е родена в Русе. Завършва средното си образование в Математическа гимназия „Баба Тонка” в града. Дипломира се в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Биология”. По-късно придобива две специалности - „Социални дейности” и „Публична администрация” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Николова работи в екоинспекцията  от  2006 г., като извървява всички нива на служебната йерархия. До момента на назначението като и. д. директор ръководи Дирекция  „Превантивна дейност”.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 проверки през първите месеци на годината

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 141 контролни проверки на 127 обекта от контролираната територия през първите два месеца на годината. Дадени са 38 предписания за  отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

 През първите два месеца на 2024 г. са съставени общо пет акта за установяване на административни нарушения. Три от тях са по Закона за управление на отпадъците – на оператора на Регионално депо – Русе за допуснато нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, на  автоморга от Русе за третиране на отпадъци (ИУМПС) без разрешение и неспазване на дадено предписание. Другите два акта са по Закона за опазване на околната среда. През първите месеци са издадени две наказателни постановления на обща стойност 12 000 лв. За периода събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 23 754,98,  лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 41 247,33 лв.

През месеци януари и февруари 2024 г. са регистрирани само 4 дни с превишения на нивата на ФПЧ10 в град  Русе. На оператори с издадени комплексни разрешителни на територията на град Русе и гр. Разград са дадени писмени предписания за обследване на производствените им площадки за наличие на източници на миризми и изготвяне на план – програми с конкретни мерки за ограничаване емитирането на миризми.

През месеците са извършвани проверки на производствените предприятия в град Разград, формиращи отпадъчни води и заустващи в река Бели Лом. Не са установявани нарушения. През двата месеца не са постъпвали сигнали от жители на град Разград за наличие на неприятни миризми.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през януари и февруари е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Мобилна станция започна мониторинг на въздуха в Русе

Мобилната автоматична станция (МАС) на ИАОС за контрол качеството на атмосферния въздух започна от вчера измервания в гр. Русе. Станцията е разположена в района на Флотската кула, където се помещава Хидрометеорологичната станциия на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, в близост до Западна промишлена зона на Русе.

Съгласно предварително утвърден график от министъра на околната среда и водите, станцията  ще работи в рамките на 13 денонощия през всеки сезон на годината.

МАС измерва стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и органичните - бензен, толуен и ксилен.

Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

Продължава...

РИОСВ-Русе излъчи победители в конкурса за комикс

РИОСВ-Русе определи победителите в конкурса за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. Тази година главният герой бе Eвроазиатският бобър (Castor fiber), чието присъствие е регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом. В комисията по оценката на творбите се включи и изследователят на комиксовото изкуство Стоян Стоянов. До предварително обявения срок в инспекцията постъпиха над 100 комикса от трите области в териториалния обхват на инспекцията. Най-масово са участвали децата от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ и Студио за изобразително изкуство „Мармалад“ – гр. Русе. Призовите места са за възпитаници на ОУ „Отец Пайсий“ и  ПГСАГ „Пенньо Пенев“ в гр. Русе.

С най-добрите комикси ще бъде подготвена изложба  във фоайето на инспекцията, която ще бъде посветена на  Международния ден на бобрите - 7 април.

Пълният списък е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Продължава...

Позиция на РИОСВ - Русе

РИОСВ-Русе изразява следната позиция във връзка с твърдения екосдружението „Дишай, Русе“ в медии и социални мрежи:

Сигналът до Главна дирекция ,,НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, сектор ,,Престъпления против околната среда и дивата природа”, е за лица, които системно подават неоснователни сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в Русе.

В интернет пространството част от гражданите водят активна агитация за масово подаване на сигнали към РИОСВ - Русе. В резултат през втората половина на миналата година се установи, че определени лица подават сигнали и жалби до повече от 5 институции, вкл. и до РИОСВ-Русе, а след това всяка от тях отново ги препраща към инспекцията. Само за периода август-декември в РИОСВ - Русе са получени и обработени 2510 сигнала, от които 1999 са само за Русе.

Екипът на РИОСВ – Русе разглежда всеки отделен сигнал детайлно, извършвайки прецизни проверки в съответствие с изисквания на екологичното законодателство. Нито един сигнал не се пренебрегва, по всеки се извършат десетки действия, за да се установи дали е основателен или не. По тези причини затрупването на инспекцията с неоснователни и повтарящи се сигнали възпрепятства ефективната контролна дейност на институцията, което не е в интерес на гражданите на Русе.

Продължава...

Находищетто на пролетната циклама край село Осенец е в много добро състояние

Находището на пролетната циклама/ботурче (Cyclamen coum) в едноименната защитена местност, попадаща в  землището на с. Осенец, община Разград, е в много добро състояние. Това установи проверка на РИОСВ-Русе вчера. При обход на място е констатирано, че проективното покритие на растението, което в момента е във фаза на цъфтеж, е около 90 %,. Не са открити следи от посегателства или горскостопански дейности. Границите на находището са маркирани с табели и червена боя по дърветата съгласно изискванията на Закона за защитените територии. На територията, контролирана от РИОСВ - Русе има още едно находище на пролетно ботурче, обявено за защитено, което се намира в землището на с. Бреница, община Тутракан. Предстои проверка и оценка на състоянието му.

Защитената местност „Находище на пролетно ботурче“ е обявена още през 1980 г. с цел опазване на пролетната циклама, позната още като пролетно или иберийско ботурче.

Пролетното ботурче, наречено още иберийско (Cyclamen coum Mill.), е многогодишно тревисто растение. Листата са едри, с бъбрековидна форма. Цветовете на растението са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие. Обикновено се среща в дъбови гори и храсталаци. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и Закона за лечебните растения. Включен е и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Силно уязвим и забранен за бране за букети рано напролет.

 

 

 

Продължава...

Галерия