За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Няма следи от горскостопански мероприятия във втората защитена местност на пролетната циклама в с. Бреница

Няма следи от посегателства или горскостопански мероприятия във втората  защитена местност, обявена за защита на пролетната циклама в с. Бреница (Община Тутракан). Това установи планова проверка на РИОСВ-Русе на място. Крехките растения са в начална фаза на цъфтеж. Границите на територията е надлежно маркирана и обозначена с табела.

При огледа са констатирани и други диворастящи горски цветя като синчец, минзухар и кокичета. Разпоредбите на  Закона за биологичното разнообразие касаят не само пролетната циклама, но и ранноцъфтящите пролетни цветя. Той категорично забранява бране, изкореняване, притежание, търговия и предлагане за продажба на взети от природата екземпляри. Част от растенията попадат  и под защита на Вашингтонската конвенция /CITES/.

Територията, контролирана от РИОСВ-Русе е богата на естествени находища от защитените видове. В някои местности  са масово разпространени, но въпреки това са уязвими и се нуждаят от опазване.

Продължава...

Директорът на РИОСВ-Русе е издал 16 наказателни постановления през януари

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова е издала 16 наказателни постановления през януари, с които на нарушителите на екологичното законодателство са наложени глоби в размер на 57 200 лв. Преобладаващи са констатираните нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за опазване на околната среда. През месеца не са съставяни актове за установяване на административни нарушения, но са подписани две споразумения, с които се намалява размерът на санкциите, при заплащането им.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 40 500 лв., и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 082,40 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2 100 лв.

От получените суми през месец декември 2022 г., на общините през месец януари 2023 г. са преведени 13 838, 95 лв. Най–голяма сума е получила Община Силистра – 7 619,64 лв.

Общият брой на проверките през януари е 40 проверки, от които 6 бр. са  планови 6 бр., а 34 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 16 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За периода  са постъпили общо 45 сигнала, получени на зеления телефон, по електронна поща или чрез контактната форма на страницата.  От тях 7 са основателни, 31  са неоснователни, а 5 са препратени по компетентност.  Така е процедирана и писмената жалба относно изсечени акациеви и орехови дървета в частен имот в землището на град Сеново, от дружество, което извършва законна сеч по дигата на река Бели Лом. За предприемане на действия по компетентност, по проблема, писмено са уведомени „Напоителни системи“ АД - клон Долен Дунав и РДГ- Русе.

Пълният текст на месечната справка за януари е  публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost  

Продължава...

Проверка на РИОСВ-Русе установи ранен цъфтеж на пролетното ботурче в землището на с. Осенец

Необичайно топлата зима е причина за по-ранния цъфтеж на пролетното ботурче (Cyclamen coum) в едноименната защитена местност, в землището на с.Осенец, на територията на община Разград. Това показа съвместната проверка на РИОСВ-Русе и Държавно горско стопанство „Разград”, което стопанисва защитената територия. Нормално  периодът на цъфтежа на защитения вид е в началото на месец март.  

Находището е в отлично биологично състояние, като проективното покритие на вида е над 85 %, а плътността на разпространение на растенията е в рамките на 25-30 екземпляра на квадратен метър. При проверката не са констатирани нарушения на режимите, записани в заповедта на обявяване на защитената територия. Границите на защитената местност са маркирани. Налични са и обозначителни табели.

Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда се проверка и на второто находище на пролетно ботурче в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци.  Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето  е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения.

Продължава...

РИОСВ-Русе обяви конкурс за комикс по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

РИОСВ-Русе отправя предизвикателство към учениците от областите Русе, Разград и Силистра, да участват в конкурс за изработване комикс на тема: „Малки истории от Сребърна”. Той е посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари, чието мото през 2023 г. е „Време е да възстановим влажните зони“.

Комиксите могат да съдържат до 5 рисунки в максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност, да разказват някаква история с поучителен елемент. По желание авторите могат да приложат кратък текст и да използват техники или средства по избор. Обект на конкурса е влажната зона - „Сребърна“ и нейните обитатели - растения и животни. Комиксите могат да отразяват годишните времена и промените, които настъпват във влажната зона; водолюбивите птици, които се срещат на територията  на Сребърна - къдроглави пеликани, неми лебеди, червен агъч, сива чапла, бяла чапла, голяма белочела гъска, корморани  и др. водоплаващи; ролята на влажната зона;

Конкурсът е предназначен за ученици от първи до седми клас. Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си по пощата на адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе, за конкурса. Творбите да са придружени с информация за автора - възраст, учебно заведение, ръководител, телефон за контакт и пощенски адрес.

Крайният срок за изпращане на комиксите е 10 февруари 2023 г., като резултатите ще бъдат обявени на 17 февруари 2023 г. Победителите ще бъдат отличени с индивидуални предметни награди. След конкурса РИОСВ-Русе ще публикува най-добрите творби на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава вдъхновение и успех на потенциалните участници!

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе се включиха в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици

Експертите на РИОСВ-Русе се включиха в провеждането на 47-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. Наблюдението на птиците започна в ранните часове на 14 януари, в участъка от остров Батин, в определени точки по течението на река Дунав, до гр. Русе.

Наблюдавани са ята от видове водоплаващи и водолюбиви птици, които в тази част на годината използват реката и крайбрежните територии за почивка и хранене.

Традиционно най-голяма е числеността на зеленоглавата патица и големия корморан. Наблюдавани са още качулата потапница, зимно бърне, обикновен фиш, малък гмурец и черногуш гмуркач. Тази година в горецитирания участък  не са наблюдавани големи струпвания на лебеди, гъски и пеликани. Традиционно в градската зона на реката са установени речна и жълтокрака чайка.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици се провежда в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Целта му е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици (включително и на видове, които са част от Червения списък на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи за анализ на тенденциите в числеността на зимуващите водолюбиви птици в България и ще допринесе за изготвяне на докладите за състоянието на околната среда и докладите по чл.12 от Директивата за птиците.

След приключване на мониторинга попълнените полеви формуляри с данни от обследването на над 200 влажни зони у нас ще бъдат въведени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Данните от среднозимните преброявания на зимуващите водолюбиви птици се докладват ежегодно до международната организация Wetlands International.

В глобален мащаб среднозимното преброяване на зимуващите водолюбиви птици се провежда ежегодно от 1967 г. То е една от най-старите в света изследователски програми, които включват гражданската наука. В България първите такива наблюдения са проведени през 1977 г.

Продължава...

Започва кампанията „Чиста околна среда“ за 2023 г.

Започва ежегодният конкурс за 2023 г. в рамките на Националната кампания на МОСВ „Чиста околна среда“, който се финансира от ПУДООС и се провежда успешно вече 19 години при широка обществена популярност. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини, Центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПРЛ) и Обединени детски комплекси (ОДК).

На свое заседание Управителният съвет на ПУДООС прие да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. за провеждане на тазгодишния Национален конкурс „Чиста околна среда - 2023 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам”. Средствата по предстоящата кампания ще бъдат разпределени по следния начин:

За проекти на общини и кметства до 15 000 лв. с ДДС, на обща стойност 2 000 000 лв.;

За проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК до 7500 лв. с ДДС, на обща стойност 1 500 000 лв.

Крайният срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е до края на ноември 2023 г. за общини и кметства, а за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на октомври 2023 г.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2021 и 2022 г.

С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда” се постига пряко позитивно въздействие върху околната среда и се формира положителна нагласа у хората за действия, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се залесяват и засаждат почистени площи, създават се и се възстановяват зони за отдих, ремонтират се детски и спортни съоръжения, подобрява се екологичната и естетичната среда. Кампанията ефективно допринася за по-отговорно и дълготрайно отношение на младите хора към опазването на околната среда, като ги ангажира с дейности за повишаване на екологичното съзнание и култура. В резултат на провеждането й през годините са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани по-долу и на електронната страница на ПУДООС:

Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1

Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2

Декларация за липса на двойно финансиране

Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проектът и приложенията задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е:

За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/ Обединени детски комплекси – 10.02.2023 г.

За общини и кметства – 24.02.2023 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана в срок до 03.03.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2023 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 07.04.2023 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg, в раздела на кампанията.

Продължава...

Сигнали за миризми с потенциален източник „Оргахим“ АД могат да се подават на контактна форма

Гражданите могат да подават сигнали за миризми и чрез контактна форма на интернет страницата на „Оргахим“ АД: https://www.orgachim.bg/bg/kontakti/. Мярката е в изпълнение на едно от 28-те предписания, които РИОСВ-Русе даде  миналата година при комплексната проверка на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД. Сигналите ще се обработват от специализиран отдел, който ще представя в инспекцията обобщена месечна справка за постъпилите оплаквания и предприетите по тях действия от операторите.

Продължава...

Три превишения на нормата за фини прахови частици са регистрирани през декември в Русе

През месец декември в пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух АИС „Възраждане“ в гр. Русе са регистрирани  три денонощия с превишения на средноденощнaта норма (СДН) на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10). Те се дължат на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, съчетано с неблагоприятните климатични условия в края на месеца – високо атмосферно налягане, безветрие и наличие на мъгла. Нивата на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Спазени са законовите изисквания за  средногодишната норма (СГК) за ФПЧ10 за гр. Русе. През последните години средногодишната концентрация е под заложената норма от 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2022 г. е 38,4 µg/m3.

За изминалата 2022 г. са регистрирани общо 67 дни с превишения на СДН за ФПЧ10 на годишна база, като не е спазено изискването за максимален брой дни с превишения на СДН за фини прахови частици - до 35 на година. Предстои по специална методика, разработена през миналата година да се верифицират  данните, като превишенията на годишна база ще се намалят с тези, които се дължат на трансграничен пренос на пустинен прах. Така например, през 2021 г. при отчетени 28 броя дни с превишение на СДН на ФПЧ10, след корекция на дните с пренос на пустинен прах (5 дни за 2021 г. за град Русе) те са приспаднати и верифицираният брой с превишения за годината е бил 23 дни.

В края на миналата година експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверка на община Русе за спазване на заложените мерки в Общинската програма за качество на атмосферния въздух 2021-2026 г. Предстои анализ на изпълнението им през 2022 г.       

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 16 акта през декември

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 16 акта за административни нарушения през декември.

Шест от тях са на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД за нарушения, установени при комплексна проверка на двете дружества в предходни месеци. Останалите актове са съставени на физически и юридически лица за нарушения на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Директорът на РИОСВ-Русе и издал 7 наказателни постановления на обща стойност 28 100 лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗААН) са сключени  шест споразумения. С този инструмент се дава възможност на нарушителите да заплащат 70% от наложените санкции, което повишава събираемостта им.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции, са 3354,15 лв., по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 17 298,68 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 2275 лв. От структурите на Национална агенция по приходите през декември са преведени 1354,15 лв. по наказателни постановления.

Общият брой на проверките през декември е 46, от които – 14 са планови, а 32 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Във връзка с постъпили сигнали и жалба относно дейността на Складова база за съхранение и търговия с въглища в Русе е извършена извънредна проверка на място. Не са установени нарушения на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Операторът на площадката е предприел технически мерки за ограничаване на праховите емисии при разтоварване на въглища.

Проверено е изпълнение на предписание по сигнал от ноември за преобърната цистерна с изтекъл битум в района на с. Писанец, община Иваново. При проверката е констатирано, че е извършено почистване на замърсения район.

Спасени са двойка лебеди в безпомощно сътояние, открити в жилищна  зона на Русе. Птиците успешно са изпратени в Спасителния център в Стара Загора. По преценка на специалистите двойката лебеди след дни са освободени в Бургаския езерен комплекс.

Продължава...

Галерия