За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха поредица проверки за трансграничен превоз на отпадъци на ГКПП „Дунав мост 1“

В периода 29–31  май 2021 г. експерти на РИОСВ-Русе, съвместно със служители на Агенция „Митници“ осъществиха поредица от проверки на общо десет транспортни средства, извършващи трансграничен превоз на отпадъци. В проверките  участва и директорът на екоинспекцията Анатоли Станев.

Камионите превозват отпадъци с код 15 01 02 (пластмасови опаковки), определени за внос/транзит от Румъния за Турция. Същите са върнати от турските власти на основание административно решение.

 На 29 май, първоначално са проверени 2 камиона, извършващи превоз на отпадъци от Турция към Полша, а в късните часове още 2 товарни превозни средства, осъществяващи транзит през страната от Турция към Румъния. На 30 май е осъществен контрол на 3 камиона, превозващи същия вид отпадъци от Турция за Румъния, а на 31 май още  3 превозни средства.

Контролът върху движението по маршрута  на товарните превозни средства от ГКПП – Лесово към ГКПП „Дунав мост“, както и спазването на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци, се координира от Националния  координационен център при МОСВ, като информация е подавана своевременно от РИОСВ-Стара Загора, които първи са осъществили  контрол на транспортните средства.

Проверени са изискуемите документи за превоз на отпадъци.  Целостта на поставените пломби на товарните превозни средства не е била компрометирана. Документите са попълнени коректно, поради което автомобилите са  напуснали територията на страната.

Експертите на РИОСВ-Русе са в готовност да осъществяват  контрол на превозни средства, извършващи трансграничен превоз на отпадъци, по информация на Националния координационен център, които не са били допуснати на територията на страната-получател.

Продължава...

Косенето на тръстика в резервата „Сребърна“ ще се извършва механизирано

На територията на поддържан резерват „Сребърна“ ще се извърши отстраняване на плаващи тръстикови острови (кочки), тиня и детрит (биогенни елементи)  и косене на тръстика механизирано,  с помощта на  специализирана техника. Многофункционалната самоходна машина – амфибия е представена  днес, пред местната общественост, в езерните площи,  отдалечени от колониите на защитените видове птици.  

Закупуването на машината и планираните дейности по отстраняване на тръстика, сива върба, тиня и наноси, са част от дейностите по проект на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”. 

Дейностите по отстраняване на тръстиката и наносите ще бъдат  възложени на външен изпълнител, за 3 – годишен период, като ще се съблюдава стриктно определен времеви график. Паралелно с това, с друга обществена поръчка ще се възложи мониторинг на ефективността от изпълнението на дейностите. Предвидено е провеждане на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време на, и след изпълнение на всяка от дейностите.

Началото на дейностите по отстраняване на тръстиката и наносите да започнат в края на лятото, след приключване на размножителния период на гнездящите видове птици.

С изпълнението на тези дейности се очаква подобряване на хидрологичния режим и физикохимичните показатели на водата, които ще окажат пряко и/или косвено благоприятно въздействие върху обитателите на защитената територия.

 

Екосистемата в ПР „Сребърна“ е комплексна влажна зона, състояща се от река, заливаем остров и езеро с прилежащите му ниски крайбрежни части.

През последните 20 г. покритието на кочките със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. Планът за управление на ПР „Сребърна“  определя като проблем за функционирането на екосистемата натрупването на биомаса в резултат от интензивното развитие на растителността, за което основен дял има тръстиката. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпва процес на ускорена еутрофикация, в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата.

С драгирането се планира да се постигне изкуствено изнасяне на голямо количество от вече натрупаната биомаса, а с изграждането на допълнителен канал за връзка с р. Дунав при високи нива на реката, изнасянето на биомаса ще се осъществява по естествен път.

 https://www.youtube.com/watch?v=1Ortg228Qow&t=18s

Продължава...

Проверено е състоянието на находищата на червен божур в област Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха проверки на трите защитени местности „Мющерека“, в с. Беловец, „Божурите“, в землището на с. Подайва и  „Находище на червен божур“, край с. Печеница, на територията на област Разград. Те опазват защитения вид растение червен божур (Paeonia peregrinа).

При проверки на място е установено, че растенията в с. Беловец са във фаза на цъфтеж. Там е установено най-голямо проективното покритие – групи средно от около 25-30 екземпляра, предимно в слънчевите участъци на горската територия. В местността „Божурите“ са констатирани средно групи от 4-5 екземпляра, разположени по периферията на храстови съобщества или единични групи дървесни видове. В находището в землището на с. Печеница червеният божур расте на групи от 3-8 екземпляра. В горската територия преобладават глог, шипка и др. храсти, които засенчват популацията на вида, което влошава условията за развитието на растението. Изготвено е писмо до Държавно горско стопанство -„Сеслав“ - Кубрат, които стопанисват находището, да извършат обследване на територията и да предложат подходящи лесовъдски мероприятия за подобряване на състоянието му.

В трите защитени местности не са установени нарушения на режимите, записани в заповедите им за обявяване – бране, изкореняване, палене на огън или други стопански дейности.

На територията на РИОСВ-Русе има още едно находище на чевен божур, намиращо се в землището на с. Добротица, чието състояние предстои да се оцени при контролна проверка.

Червен божур (Paeonia Peregrina) e многогодишно тревисто растение.

В България се среща в Дунавската равнина, Североизточна България, Предбалкана, Стара Планина, Западни гранични планини, Черноморско крайбрежие, Родопи и др.

Червеният божур цъфти през май и юни с червени цветове.

Видът е включен в приложение 4 на  Закона за биологичното разнообразие, което от своя страна е под регурлирано ползване, като за събирането му с лечебна цел, ежегодно се определя квота от министъра  на околната среда и водите.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе провериха 153 обекта през април

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 153 обекта от контролираната територия. От тях 93 са заложени в Плана за контролната дейност на инспекцията, а 69 са  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.   

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 6 акта. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев е издал 6 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16500 лв.

През април са издадени 3 наказателни постановления за налагане на санкции.

На оператора „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция в размер на 18 002 лв. за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие на Комплексното разрешително (КР), след представен Годишен доклад с резултати от извършени през 2020 г. собствени непрекъснати измервания на организираните източници на емисии. Другите две санкции са текущи месечни съответно на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле за 72 лв. и на „Добруджа КИТ“ АД, гр. Исперих за 22 лв. Санкциите са за замърсяване на воден обект, след анализ на взети водни проби отпадъчни води и замърсяване на воден обект.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 6 050 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 5 664 лв. 

През месец април са преведени 8 686, 86 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през март, най-голяма сума през месец април е преведена на община Разград в размер на 5 125, 91 лв. От НАП са събрани 1 250 лв. по наказалелни постановления.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Излекуван ням лебед е освободен в рибарниците на село Красен

Експерти на РИОСВ-Русе освободиха в природата тази седмица екземпляр от защитения вид ням лебед (Cignus olor), след  като му е оказана специализирана помощ в Центъра на рехабилитация и размножаване на редки видове (ЦРРРВ) в гр. Стара Загора.

Сигналът за намерена в безпомощно състояние птица е постъпил на 12 април, от местни жители на с. Красен (област Русе). Лебедът е намерен в центъра на селото. Организиран е своевременен транспорт, съвместно с ЦРРРВ-Стара Загора. В рамките на седмица, за защитената птица са положени необходимите ветеринарномедицински грижи. След възстановяването й, птицата е освободена в близост до района на сигнала, на подходящо за вида място – рибарниците край с. Красен. Към момента на акцията в района са забелязани и други екземпляри от същия вид.

РИОСВ-Русе напомня, че при намерен екземпляр в безпомощно състояние, е необходимо да се уведоми съответната регионална екоинспекция и да не се предприемат самостоятелни инициативи за спасяването и отглеждане на животните в домашна среда.

https://www.youtube.com/watch?v=7Gp1Jq_bKjU

Продължава...

60 проекта са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Офиса на Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

„Посланици на здравето“ е една от инициативите на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.

Целта на конкурса е превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Съгласно регламента допуснатите проекти са 60, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас са допуснати 20 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 17 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 23 проекта.

Списъци с номинираните проекти, допуснати до участие във втора фаза на конкурса, можете да намерите в прикачените файлове.

Продължава...

Резерватът „Сребърна“ е залесен с нови над 46 000 броя фиданки от местни растителни видове

В  границите на поддържан резерват „Сребърна“ са посадени 46 243 дръвчета, на обща площ 217,1 дка и са осъществени горско-стопански мероприятия. Тe са част от дейностите на приключилия проект на РИОСВ-Русе, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, изпълнен в рамките на 32 месеца.

В хода на реализацията на първоначално предвидените 7 дейности – изготвяне на проектно предложение, подготовка на документация за обществени поръчки, обследване на площите, лесовъдски дейности, закупуване на софтуер и специализирана техника и информация и комуникация по проекта, отпадна дейността по ограничаване на достъпа хора и коли до създадените залесени площи чрез поставяне на защитни съоръжения – габиони. Това се наложи, тъй като в този район се предвижда изграждането на захранващ канал по нов проект, изпълняван в момента от екоинспекцията. С отпадането на тази дейност е коригирана и стойността на проекта - 706 456,92 лв., от които 600 488,38 лв. са от Европейския фонд за развитие, 105 968,54 лв. представляват съфинансиране от държавния бюджет. 

Проектът за подобряване структурата и функциите на характерните приоритетни горски местообитания, е своебразно продължение на този, реализиран през 2013 г. на територията на резервата.  

С настоящия проект са приложени методи за пречупване и опръстеняване в горските територии на чужди (инвазивни) видове растения от вида гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа, включително и в тези, създадените чрез проекта от 2013 г. насаждения от местни дървесни видове, формиращи целевите местообитания. В период от 3-4 години третираните инвазивни видове ще отстъпят мястото си на местните новозасадени фиданки от видовете бяла топола, бяла върба, планински яснен, полски ясен и др.

Наред с лесовъдските мероприятия е закупена специализирана техника и софтуер, които са в помощ на управлението и поддържането на екосистемите в резервата. Предвидено е поддържащите  дейности  на младата гора да продължат още 2 години след приключването на проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=3K3z6tUUvCA&t=31s

Продължава...

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с мобилната станция в Русе

Приключи първият етап от мониторинга на въздуха с Мобилната станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Русе. Станцията е извършвала измервания в района на „Топлофикация-Русе“ ЕАД, в Източна промишлена зона на града, за 13 денонощия (от 27 март т.г.), след което е била преместана специално в централните части на града за 5 денонощия, от където са оплакванията на жителите на Русе.   

В рамките на този период не са регистрирани превишения на следените показатели – фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. Същото важи и за измерените стойности на органичните замърсители – бензен, толуен и ксилен.

Независимо, че в гр. Русе има 2 стационарни станции, предвид специфичните оплаквания на гражданите, РИОСВ-Русе предложи на министъра на околната среда и водите градът да бъде включен в Годишния график, като Мобилната станция допълнително е оборудвана с  анализатори за органични замърсители. Предвидено е да прави измервания в град Русе през четирите сезона, за общо 51 денонощия,  като сега приключиха тези за пролетния сезон.

По данни от стационарната станция АИС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе от началото на месец март до настоящия момент са отчетени само 2 превишения  по показател фини прахови частици 10 микрона, на 12 и 13 март, съответно – 51.3 и 50.4 микрограма на кубичен метър, при норма 50 микрограма.  Ежемесечните резултати за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Продължава...

Излюпиха се първите малки на къдроглавите пеликани в резервата „Сребърна“

Гнездовите двойки къдроглави пеликани, които първи загнездиха през настоящия сезон, се сдобиха с поколение. Малките са се излюпили на две от общо четирите дървени наколни платформи, разположени в северната част на традиционното гнездилище.

Останалите двойки, които първоначално загнездиха върху тръстиковите масиви около наколните платформи,  по-късно се преместиха на други места, в източните части на резервата. Обследвани са причините, като са извършени прегледи на записи от системата за видеонаблюдение. Установено е, че екземпляри от вида енотовидно куче (Nyctereutes procyonoides) отново са навлезли в гнездовата колония на защитените птици. Предполага се, че са подплашили гнездящите върху тръстиката пеликани, подобно на ситуацията от 2019 г.  

Предприети са мерки, като на незаселената част от колонията, разположена югоизточно от традиционното гнездилище, са поставени няколко живоловни капана, с цел хищниците да бъдат уловени. Опитът се е увенчал с частичен успех, като е уловен един екземпляр енотовидно куче, който е предаден за отглеждане на Зоопарк-Ловеч.

Енотовидното куче е чужд за България вид, който се среща в Северна България и Добруджа. Той не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство. Подобен случай беше регистриран преди две години, когато  гнездящите на земята птици се подплашиха и се преместиха в източна посока.

Опазването на колонията на къдроглавия пеликан е сред приоритетните дейности в резервата. В проект, изпълняван от РИОСВ-Русе са предвидени дейности като търсене на нови места, на които да бъдат създадени подходящи условия за гнездене на птиците – окосяване на тръстика и изграждане на нови дървени платформи.

 

Продължава...

България в Юнеско

Галерия