За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Три денонощия с превишения на нормата за фин прах са отчетени в Русе през януари

През първия месец на тази година Автоматичната измервателна станция „Възраждане“ е регистрирала три денонощия с превишения на средноденощната норма (СДН) за ФПЧ10 в Русе. Превишенията са били на 1, 18 и 19 януари, като максималната отчетена стойност е 63,4 микрограма на кубичен метър при норма 50 μg/m3. Подобна е била статистиката за същия период на миналата година, но с по-високи стойности на атмосферния замърсител.

В началото на февруари е регистрирано първото за месеца превишение на СДН за ФПЧ10, като е отчетена среднодононощна стойност от  71.7 μg/m3. В същото време силно повишени, но не превишени са стойностите на азотните оксиди, въглеродния  оксид, бензена и фините прахови частици - 2,5 микрона, регистрирани в  периода от 19,00 до 23,00 часа.  Това се дължи на отделяните газове от използваните твърди горива за битово отопление, в съчетание с метеорологичните условия, които не благоприятстват  разсейването на атмосферните замърсители.

Данните за качеството на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/.

Продължава...

Денят на влажните зони отбелязваме на 2 февруари

Световният ден на влажните зони се отбелязва на 2-ри февруари. На тази дата през 1971 г. в Иранския град Рамсар няколко страни подписват Конвенция за влажните зони с международно значение, особено като местообитания на водолюбиви птици, за тяхното опазване и устойчивото им ползване.

Всяка година 2-ри февруари има различна тема и насоченост, за да акцентира върху различни аспекти от ползите, заплахите и нуждите, свързани с опазването на тези ценни местообитания. Темата на международната кампания тази година е Влажните зони и човешкото благоденствие“. Тя насочва вниманието към всички аспекти между човешкото благополучие - физическо, психическо и екологично, тяхната свързаност и критичната необходимост от добро им стопанисване и опазване.

Влажни зони представляват блата, тресавища, торфени блата или вода, независимо дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е стояща или течаща, прясна, възсолена или солена, включително области с морска вода, чиято дълбочина при отлива не надвишава 6 метра съгласно Конвенцията. Влажните зони осигуряват съществени екологични и практични ползи като задържане/намаляване на биогенните вещества, поддържане на запасите от подземни води, намаляване на риска от наводнения, ограничаване на  бреговата ерозия, а също предоставят и екосистемни услуги – добив на дървесина и лечебни растения, риболов,  екотуризъм  и др.

На територията на РИОСВ – Русе се намира една от най-значимите влажни зони в цяла Европа - поддържан резерват „Сребърна”. На площ от 1,357 хектара през 24.09.1975 г., заедно със комплекс Ропотамо - 5 500 хектара са първите Рамсарски места, предложени от България и обявени от Бюрото на Конвенцията, като влажни зони с международно значение. Особено интересни и значими са влажните зони под контрола на РИОСВ - Русе са: защитена местност „Калимок-Бръшлен” в землищата на с. Ряхово, с. Голямо Враново, с. Бабово, с. Бръшлен в Община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село и гр. Тутракан, защитена местност „Блатото при с. Малък Преславец” – с. Малък Преславец, Община Главиница, защитена местност „Гарвански блата” - землищата на селата Гарван и Попина, Община Ситово, защитена местност „Остров Пожарево” - село Пожарево, Община Тутракан. Всички те са разположени в непосредствена близост до река Дунав.

 

На Световния ден на влажните зони е посветен обявения от РИОСВ-Русе конкурс за комикс на тема: „Един ден и една нощ от живота на бобъра...“. Начинът на живот на това любопитно същество способства за възстановяване на речните екосистеми и влажните зони. Желаещите да участват могат да изпращат  творби в РИОСВ-Русе до 26 февруари.

Продължава...

Нови вековни дървета са обявени за защитени в землището на Русе

Общо 18 нови вековни дървета, растящи в землището на град Русе са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите. Широколистните дървета са на възраст от 120 до 300 години, като 11 от тях са от вида космат дъб (Quercus pubescens), а 7 са зимни дъбове (Quercus petraea). Инициативата за обявяването им е на Сдружение „Здравец”.

Вековните дървета по смисъла на Закона за биологичното разнообразие са защитени обекти. За тях грижа полагат собствениците на имотите, в които се намират. Новообявените вековни дърветата се намират в горски масиви, стопанисвани от Държавно ловно стопанство  „Дунав” – гр. Русе.

Експертите на РИОСВ-Русе осъществяват периодичен контрол за биологичното им състояние, като измерват обиколката, височината, оценяват наличие на хралупи, изсъхнали клони, отчита се наличие на човешка намеса или умишлено увреждане.

Територията на инспекцията е богата на вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, намиращи се в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове. Наличието на толкова стари растителни видове е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст, бяла черница и др.

Продължава...

Бобрите са на фокус в новото предизвикателство на РИОСВ-Русе към детското творчество

РИОСВ-Русе отправи ново предизвикателство към учениците от трите области, като обяви конкурс за комикс, посветен на Световния ден на влажните зони. На фокус е битието и полезните за природата навици на Eвроазиатския бобър (Castor fiber), чието присъствие бе регистрирано през  есента на 2020 г., във водосбора на р. Русенски Лом.  

Бобърът има необикновени умения да плува, да строи бентове, да бъде грижовен съпруг и родител, гостоприемен домакин за водолюбиви птици, сухоземни животни, да е перфектен дървосекач, конструктор на речните екосистеми, суетен  коафьор, като помага на природата/водните екосистеми, коригирайки речните течения, да способства за размножаването на рибите, а в същото време да е вегетарианец. В условията на конкурса се изисква тези негови  качества да бъдат представени в до 5 рисунки, с максимален формат А4, пресъздаващи разказ, с визуална последователност.  Авторите имат право на избор на худажествена техника, като пожелание  могат да приложат кратък текст.

Желаещите да участват в конкурса, могат да изпращат творбите си в инспекцията до 26 февруари 2024 г. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 март.

С най-добрите комикси ще бъде подготвена изложба  в РИОСВ-Русе, която ще бъде посветена на  Международния ден на бобрите - 7 април 2024 г., който за пръв път се чества в България, под домакинството на инспекцията  миналата година.

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html

Продължава...

Четири денонощия с превишени норми на фини прахови частици са отчетени през декември в Русе

През декември са регистрирани четири денонощия с превишена средноденонощна норма за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) в гр. Русе. За същия период в Силистра е отчетено само едно денонощие с превишение на същия атмосферен замърсител. Това сочат данните от месечна справка за нивата на фините прахови частици, която се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

В годишен план Автомачичната измервателна станция „Възраждане“ в Русе е регистрирала общо 31 дни с превишения на средноденощната норма (СДН) за ФПЧ10, с  което е спазено изискването за максимален брой превишения на СДН на ФПЧ10 до 35 денонощия на година. Средногодишната концентрация (СГК) на ФПЧ10 за гр. Русе през 2023 г. е била 30,4 μg/m3, което е под заложената норма от 40 микрограма на кубичен метър (μg/m3). Спазена е и средногодишната норма за фини прахови частици 2.5 микрона, като е отчетена  средногодишна концентрация 15 микрограма на кубичен метър при норма 20 μg/m3.

 Предстои да се извърши анализ  съгласно разработена Методика за определяне на превишенията на пределно допустимите стойности на ФПЧ10, които се дължат на емисии от природни източници – пустинен прах и трансграничен пренос, с което вероятно ще се намали броя на превишенията на фини прахови частици на годишна база.

По данни от АИС „Възраждане“ трайно ниски концентрации са регистрирани в Русе по показатели бензен и азотен диоксид, с което са спазени законовите изисквания.  

           

Месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на адрес: https://www.riosv-ruse.org/mesechna-spravka-za-nivata-na-fpch10 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 44 обекта през декември

Експертите на РИОСР-Русе извършиха 51 контролни проверки на 44 обекта от контролираната територия през декември, като от тях 29 са извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 28 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и е съставен 1 акт на физическо лице от с. Айдемир по Закона за управление на отпадъците. Лицето не е предало излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на фирми, притежаващи съответните разрешителни, с което не е изпълнил дадено от инспекцията предписание при предишна проверка. На  юридическо лице е  наложена имуществена санкция в  размер на 2000 лв.

След извършено пробонабиране през ноември от изход на Пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет“ АД, гр. Пещера, клон Разград директорът на Инспекцията е издадал заповед за отмяна на текущата месечна санкция (ТМС) от  212 лв. и ново наказателно постановление за налагане на нова ТМС в размер на 7 796 лв. На Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, след анализ на водни проби, взети преди заустването им във водоприемник – река Бели Лом, е установено намаляване замърсяването на водния обект. Със заповед на директора на РИОСВ-Русе санкцията от  от   42 358 лв  е намалена на 176 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 22 878,07 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 48 839,53 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 1 890 лв. От структурите на НАП през месеца са събрани и преведени 2 878,07 лв. по имуществени санции.

Повече информация за контролната дейност на инспекцията през декември можете да намерите в справката, публикувана на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Отчетите за флуорсъдържащи парникови газове ще се отчитат в нова информационна система

Лицата, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове следва да представят годишните справки за използваните количества в предходната година до 31 март на настоящата. Това ще става по електронен път, считано от началото на тази година в новосъздадената информационна система на ИАОС, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg .

На територията на РИОСВ-Русе такова задължение съгласно специализирана наредба имат над 200 лица, в т.ч. дистрибутори, сервизни техници и оператори на оборудване, съдържащо над 3 кг ФПГ.

Допълнителна информация, касаеща задължените лица е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/16227-vazduh

*Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Продължава...

Покана за среща с жители на Русе с министъра на околната среда и водите

Уважаеми жители на Русе,

В края на миналата година поех ангажимент да дойда в Русе и да се срещна с вас, за да обсъдим състоянието на атмосферния въздух в града.

Заповядайте на 8 януари, понеделник, от 18 до 19 часа в сградата на Областната администрация на пл. „Свобода“ №6, ет. 1, зала 1, за да проведем срещата по тази тема.

С уважение,

Юлиян Попов

Министър на околната среда и водите

Продължава...

Галерия