За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ - Русе извършиха 183 проверки през април

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки на 161 обекта от контролираната територия през април. В рамките на осъществения контрол са дадени 66 предписания за отстраняване на констатирани нeсъответствия с екологичното законодателство. Съставени са 9 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания директорът на РИОСВ - Русе е сключил едно споразумение по съставен АУАН на юридическо лице, на стойност 3 500 лв.

През април е упражнен засилен контрол по общини и населени места за чистота на речни дерета и корита, общински пътища и терени за наличие на нерегламентирано замърсяване с отпадъци, съгласно заповед на министъра на околната среда.  Кметовете на общини са спазили предписанията за почиставането им. В по-малките населени места са установени замърсени площи с битови отпадъци, като са дадени предписания в двуседмичен срок за почистването им. Съставен е акт на кмета на с. Веселец, община Завет затова, че не е осъществил контрол по предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, в  нарушение на Закона за управление на отпадъците.

През април са извършени проверки за спазване на режимите в заповедите за обявяване на ЗМ „Божурите“ – с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ – с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ – с. Печеница, община Исперих. При проверките не са констатирани нарушения. Находищата на червен божур са в добро биологично състояние. През май ще се извърши проверка на ЗМ „Горната кория“, в землището на с. Добротица, община Ситово.

Пълният текст на месечната справка е пуликуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

РИОСВ-Русе отличи участници в Националния конкурс за рисунка „Аз, ти, той – ние сме Европа“

РИОСВ-Русе  отличи вчера  трима участници в Националния конкурс за рисунка, с международно участие „Аз, ти, той – ние сме Европа“. Конкурсът се организира в Русе от Художествената галерия, Международно дружество „Елиас Канети“ и „Европа Директно“. Изложба  с най-добрите детски рисунки е открита вчера, в Деня на Европа – 9 май, в  Художествената галерия в гр. Русе.

Марена Герасимова – 6 г., Ателие за изобразителни изкуства – Д. Батембергска, гр. Търговище

Хрисия Христова – I ви клас, ШИИ „Арт-Попово“ при ДК „Димо Коларов“, гр. Попово

Ема Данкова – 6, Арт школа „Колорит“, гр. Плевен

Продължава...

Приключи първото за годината планово измерване на качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС приключи първото за тази година измерване в Разград. Станцията е била разположена в двора на детско заведение, на ул. „Камчия“ № 1, като извърши непрекъснати измервания в рамките на 13 денонощия, в периода от 21 март до 2 април.

Отчетено е само 1 превишение по показател фини прахови частици 10 микрона, регистрирано на 1 април. МАС измерва в Разград стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и нивата на сероводород. Техните стойности са в норма.

Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на общината и  Регионална здравна инспекция-Разград.

Продължава...

„Планетата срещу пластмасата“ е темата на Деня на Земята 22 април

Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята, което го прави най-мащабното честване в света.

МОСВ чрез регионалните си структури се включва в отбелязването на Деня на Земята с разнообразни дейности и инициативи на територията на цялата страна в подкрепа на глобалното движение за опазване на околната среда.

Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics). Хората в целия свят са призовани да се поеме колективен ангажимент от страна на правителствата, институциите, бизнеса и гражданите за справяне с кризата, предизвикана от пластмасата, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 година и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането вече не е достатъчно.

За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо:

Повишаване на обществената осведоменост за щетите, нанесяни от пластмасата върху здравето на хората, животните и цялото биологично разнообразие. Може да се запознаете с доклада на EARTHDAY.ORG „Бебета срещу пластмаси“, за да научите повече за това, как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на децата.

Постепенно премахване на всички пластмасови изделия за еднократна употреба до 2030 г., като този ангажимент да бъде заложен в Глобалния договор на ООН относно замърсяването с пластмаси през 2024 година. Повече от 500 милиарда найлонови торбички или един милион торбички в минута са били произведени в световен мащаб през миналата година. Много от тях имат експлоатационен живот от едва няколко минути, последван от живот като отпадък, продължаващ векове. Дори след като пластмасата се разпадне, тя остава в околната среда под формата на микропластмаса - дребни частици, проникващи във всяка ниша от живота на планетата.

Застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като например полиестер и найлон. Днес индустрията за бърза мода произвежда над 100 милиарда облекла годишно. Хората купуват 60% повече дрехи, отколкото преди 15 години. Приблизително 85% от дрехите се озовават на сметища или в пещи за изгаряне, а само 1% се рециклират. Близо 70% от дрехите са направени от суров петрол, което води до отделяне на опасни микрофибри при пране и продължава да допринася за дългосрочно замърсяване в депата за отпадъци.

Инвестиране в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.

Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планетата процъфтява без бремето на пластмасите.

 

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на оператори в Русе за обследване на съоръженията до края на април

РИОСВ-Русе даде предписания на оператори на инсталации да извършат обследване на съоръженията и процесите в производствата си, където е възможно организирано или неорганизирано да се отделят интензивно миришещи вещества. В срок до 30 април пет оператора, извършващи дейност в промишлените зони на Русе трябва да представят резултата от обследването, график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми, извън производствените им площадки. Три от предприятията имат издадени комплексни разрешителни (КР) - „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД, „Оргахим Резинс“ АД и „Лубрика“ ООД. В КР на тези дружества има изрично условие за неразпространение на миризми. Същите предписания следва да изпълнят и „Оргахим“ АД и „Олео протеин“ ЕООД, които нямат КР.

За „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД срокът е удължен до края на юни тази година поради представен линеен график от фирмата, която ще извърши обследването.  

Продължава...

РИОСВ-Русе с извънредна проверка днес по сигнал за миризми в Разград

Екип на РИОСВ-Русе извърши днес извънредна проверка в Разград по сигнал за неприятни миризми в града. Проверката е разпоредена от министъра на околната среда и водите Петър Димитров, като в екипа се е включил директорът на екоинспекцията Анелия Николова. 

Извършени са обходи в района на заустванията в река Бели Лом на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)-Разград, „Биовет“ АД - клон Разград, „АДМ - Разград“ ЕАД и „Водстрой“ АД - Разград. По време на проверката не са усетени неприятни миризми. В участъка около точките на заустване е констатирано подприщване на реката, вследствие на паднало дърво, което значително намалява естествената й проводимост. На изход на ГПСОВ - Разград е установено видимо увличане на утайка. От изхода на пречиствателната станция са взети водни проби отпадъчни води за физико-химичен анализ, които ще се изпитват в Регионална лаборатория - Русе при ИАОС.

По информация на жители на Разград тази сутрин, в централните части на града, са усетени неприятни миризми, които са с вероятен източник дъждопреливниците на канализационната мрежа. На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград - оператор на ГПСОВ са дадени предписания в едноседмичен срок да се извърши обследване на канализационната мрежа, дъждопреливниците и ревизионните шахти, а при необходимост в едномесечен срок да ги почисти от утайки и затлачвания.

Допълнително предписание за почистване на речното корито и бреговата ивица ще бъде дадено на местните власти.

Продължава...

Само две денонощия с фин прах в Русе през март

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена в центъра на Русе,  е регистрирала две денонощия с минимални превишения по показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) през март.  Това сочат данните от месечна справка за нивата на ФПЧ, която се публикува на интернет страницата на РИОСВ-Русе. За същия период в Силистра не са отчетени превишения. Нивата на останалите следени атмосферни завърсители са трайно ниски през март.

 Средномесечната концентрация на ФПЧ10 за Русе  е била 31,05 μg/m³, която е постоянна от началото на календарната година. Превишенията са регистрирани на 8 и 28 март, като вероятно се дължат на пренос на пясък от пустинята Сахара. Съгласно нова методика на Изпълнителната агенция по околна среда превишенията, дължащи се на този природен феномен, се приспадат от общия брой превишения на нормите за фин прах. Така например, през миналата година за град Русе са регистрирани 31 дни с превишения, като от тях 5 денонощия се дължат на пренос на въздушни маси. С това превишенията на този атмосферен показател в Русе стават 26, с което е спазено законовото изискване за максимален брой превишения по този показател на годишна база – 35 дни.

Продължава...

РИОСВ-Русе състави акт на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение  на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД  за неспазване на условие в комплексното разрешително (КР) на дружеството и допуснато разпространение на миризми извън производствената площадка. Актът е съставен в отсъствие на законовия представител,  в присъствието на експерти и граждани, поканени за свидетели, като ще бъде депозиран в деловодството на дружеството.  

На 9 април, в периода от 19:47 ч. до 23:00 ч., в инспекцията са постъпили 43 сигнала чрез зеления телефон, контактната форма на интернет страницата и  електронната поща на РИОСВ – Русе, както и в МОСВ. Всички, подали сигналите  съобщават, че органолептично са усетили  миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД. Голяма част от сигналите са приети от кварталите  „Възраждане“, „Здравец“ и централна градска част на Русе. В същия диапазон от време миризмата е била потвърдена от експерти на РИОСВ-Русе.

При преглед на метеорологичните данни от Автоматичната измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“ в град Русе, към 20.00 ч. на 09 април,  вятърът е бил с посока  изток – югоизток, като до 23.00 ч. не е настъпила промяна. 

При преглед на данните от пункта за собствен мониторинг, разположен на територията на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД е установено, че в периода между 18.00 ч и 21.30 г. са регистрирани високи стойности по показатели  р-крезол и нафтален (над максимално еднократните концентрации за тези показатели, определени в Наредба № 14/1997 за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места). Веществата са в състава на миризмата на „изгорял бакелит“, характерна за дейността на дружеството.

За неспазване на условие в КР  в Закона за опазване на околната среда е предвидена имуществена санкция в размер от 10 до 500 хил. лв.

Продължава...

Важно: Прекъсване на електрозахранването в сградата на РИОСВ-Русе

На 12 април 2022 г. (петък), в периода от 8.30 - до 16.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе (бул. „Придунавски“ № 20) ще бъде прекъснато електрозахранването поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия от страна на „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕАД. Това може да затрудни обслужването на клиентите и връзката с екоинспекцията, за което поднасяме извинения.

Екип на РИОСВ-Русе 

Продължава...

Галерия