За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки през март

Експертите  на РИОСВ-Русе извършиха 91 проверки, съответно  56 планови и 35 извънредни на 88 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 10 акта, като 5 от тях са на физически лица, непредставили справки за изкупените количества билки през изтеклата година.

Директорът на РИОСВ-Русе Атнатоли Станев е издал 5 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 450 лв.

През месец март 2021 г. не са налагани, спирани, отменяни и възобновявани текущи месечни санции. Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 20 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 11 054,55 лв. 

През месец март са преведени 5 402, 87 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през февруари, най-голяма сума през месец март е преведена на община Разград в размер на 5 168, 70 лв.

Предвид извънредната епидемична обстановка и големия брой заболели служители, проверките на място са ограничени.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата под мотото „Ценим водата“

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Темата през 2021 г. е „Ценим водата“ – тема, която поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората.

Световният ден отчита важността на водата и насочва вниманието към 2,2 млрд. души на планетата, които живеят без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб.

Кампанията цели да се покаже как правилното ползване на водата ще спомогне в борбата с климатичните промени – за намаляване на наводненията, сушата, недостига на вода и замърсяването.

Водата е незаменима част от нашето ежедневие – за семейния живот, за прехраната, за културата и благосъстоянието на околната ни среда. В семейството, училищата и работните места водата може да означава здраве, хигиена, достойнство и продуктивност. На културно значими, религиозни и духовни места водата олицетворява връзката със сътворението, общността и самия себе си. В природата водата означава мир, хармония и съхранение.

Посланията на деня са свързани с петте перспективи за опазване на този жизненоважен ресурс в полза на всички:

Да ценим водните ресурси – естествените водни ресурси и екосистемите;

Да ценим водната инфраструктура – съхранение, използване, снабдяване;

Да ценим водните услуги – питейната вода, санитарно-хигиенните условия и здравните услуги;

Да ценим водата и нейния принос към производството и социално-икономическата дейност – храни и селско стопанство, енергетика и индустрия, бизнес и заетост;

Да ценим социално-културните аспекти на водата – развлечение, култура и духовен живот.

Повече информация за Деня на водата: информация, постери, брошура

Продължава...

РИОСВ-Русе призовава бенефициентите да подават дистанционно документите за предоставяните услуги

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, с оглед опазване здравето на гражданите  и служителите на екоинспекцията, от 16.03.2021 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе призовава бенефициентите на услуги да използват следните канали за комуникация и подаване на заявления:

- електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

- лицензирани пощенски оператори.

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

  • на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • чрез контактните форми на Интернет страницата на Инспекцията:
  • www.riosv-ruse.org - https://www.riosv-ruse.org/podai-signal или

                                            https://www.riosv-ruse.org/dialog/riosv-otgovarya

Запитвания и консултациии ще се извършват само писмено по посочените по-горе начини.

Въпросите, свързани с НИСО, следва да се задават в писмен вид до Изпълнителна агенция по околна среда.

Работното време на „Център за административно обслужване“ (ЦАО)

 е от 09:00 ч.до 17:30 ч.,  с почивни дни - събота и неделя.

Телефони за контакт: 082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 229).

Централа: 082/ 820 772; 082/ 820 774.

Факс: 082/ 820 779.
(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)

Информационен център:
082/ 820 774; 082/ 820 772 (вътрешен 311)

„Зелен телефон“: 082/ 809-281 (денонощно)

Продължава...

РИОСВ-Русе даде предписания на общинските кметове за почистване на замърсени с отпадъци терени до средата на април

Екоинспекцията даде предписания на общинските кметове в срок до 16 април да почистят наличните замърсявания и нерегламентирани сметища на територията на населените места в поверените им общини.

Предписанията са ежегодни и целят предотвратяване и недопускане на замърсявания от нерегламентирано изхвърлени отпадъци в речните легла, дерета и прилежащите към тях терени, както и  създаване на незаконни сметища.

Общинските кметове следва да уведомят кметовете на населените места, както и да упражнят контрол по идентифициране и почистване на замърсените с отпадъци терени.  Това им задължение е разписано в Закона за управление на отпадъците, за което носят административно-наказателна отговорност, която предвижда индивидуална глоба от 3000 до 10 000 лв.  

Предписания за почистване на замърнени терени са изпратени и до Областните пътни управления в Русе, Разград и Силистра.

След средата на април експертите на РИОСВ-Русе ще упражнят контрол по места за спазване на дадените предписания.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 132 обекта от контролираната територия от началото на годината

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 146 проверки на 132 обекта от контролираната територия през първите два месеца на годината. От тях 49 са планови, а 97 бр. - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 65 предписания за отстраняване на несъответствията с екологичното законодателство. 

За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специализираното законодателство са съставени 12 акта. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 4 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции на общ размер на 13 000 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе за глоби и имуществени санкции са 24 200 лв., а  по еднократни и текущи санкции– 25 437,97 лв.

Пълният текст на справката на контролната дейност през януари и февруари 2021 г. е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Дадени са 6 предписания сред проверката за замръсяване брега на река Дунав след Дунавска индустриална зона „Тегра“

На оператора „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД, извършващ дейност на територията на Дунавска индустриална зона „Тегра“ са дадени 6 предписания след извънредна проверка по сигнал от  началото  на седмицата. Проверката е извършена по повод постъпил сигнал от жител на град Мартен за замърсяване на брега на река Дунав с отпадъчни мазнини, при км 483. Предоставена е и проба маслена субстанция със светло-кафяв цвят.  

При проверката е извършен обход на бреговата ивица на р. Дунав, след района на индустриалната зона. Установено е минимално количество маслена субстанция с растителен произход, задържана от паднала дървесина във водата, с вероятен  източник  производствените дейности на „Олео протеин“ ЕООД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД. Отпадъчните води от тези две дружества и от „Екогалваник“ ЕООД заустват в общ колектор, собственост на фирма „ТМ Инфраструктура“, която не е ВиК оператор по смисъла на Закона за водите. В момента на проверката не е установено изтичане на отпадъчни води с наличие на растителни масла от точката на заустване. Производствената дейност на едното дружество е спряна поради технически причини, а на другото е с намален капацитет.

Вероятните причини за изтичането на мазните субстанции са две - натрупани стари отлагания в общия колектор, които при рязко колебание в нивата на реката (25-28 февруари) са попаднали в нея или разлив на растителни субстанции от пречиствателните съоръжения (каломаслоутаители) на площадката при извършени товаро-разтоварни дейности.  

На оператора са дадени предписания да извърши почистване на бреговата ивица, обследване на колектора, анализ на почистените субстанции, да се предприемат технически мерки за недопускане изтичането на маслени субстанции в общия колектор и др. Изискано е от дружеството да уведоми еконспекцията за предприетите мерки и да предостави изисканата с протокола информация.

Предстои последващ контрол за спазване на дадените предписания.

Продължава...

9 дни с превишения на фини прахови частици са отчетени през февруари в Русе

9 дни с превишения на средноденощната норма за ФПЧ10 (50 µg/m3) са отчетени от Автоматичнта станция „Възраждане“ в Русе през месец февруари.   Те  варират от 1.1 до 2.4 пъти над нормата, като измерена максимална стойност е регистрирана на 21 февруари - 121,95 µg/m3. С това от началото на годината са отчетени общо 13 превишения на нормите на  този замърсител. Дните с  превишения се свързват с използването твърди горива за отопление в битовия сектор (основно дърва и въглища), както и метеорологични фактори - липсата на вятър, наличие температурни инверсии, мъгли. Завишени, но не превишени са измерените  стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на въздуха в приземния слой на атмосферата  е тихото време и слабите ветрове със скорост от 0 до 2 метра в секунда, регистрирани през периода. През последната седмица на февруари е отчетен трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара, което също се отрази на качеството на въздуха.

През същия период на изтеклата година са регистрирани 20 дни с превишения на СДН за ФПЧ10, като шестнадесет от тях през месец януари и четири през февруари, с максимално отчетена стойност 145,15 µg/m3, т.е 2.9 пъти над нормата.

За задържането на атмосферните замърсители допринася и топографията на града, стъпаловидното разположение на района, непрекъснатите редове от многоетажни с наличие на разположени между тях ниски сгради (съответно  източници  на  емисии).

Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя дните с нарушено качество на атмосферния въздух (КАВ) по отношение на фините прахови частици.  От 2015 г. те са били 79, през 2018 г. – 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения – 42 броя.

Средногодишната концентрация (СГК) за фини прахови частици до 10 μm за гр. Русе през последните години е под заложената норма - 40 μg/m3.  Изчислената за АИС „Възраждане”  СГК през 2020 г. е 34,7 µg/m3.

За община Русе все още се отчита неизпълнение единствено на изискванията за годишно превишаване на среднодневната норма (СДН) за ФПЧ10 до 35 пъти. Превишенията се отчитат през отоплителния сезон.

Продължава...

Започна разможителният период на пеликаните в резервата „Сребърна“

Започна размножителният  период в колонията на къдроглавите пеликани (Pelecanus crispus) на територията на  Поддържан резерват „Сребърна“. В момента около 50 двойки от защитените птици са изградили гнезда на четири наколни платформи и тръстиковите масиви около тях в  традиционното гнездилище, намиращо се в централното водно огледало.

В рамките на две години къдроглавите пеликани градиха гнезда в други, закътани, места в източните части на резервата, подплашени от набезите на енотовидно куче през 2019 г. Това в значителна степен затрудняваше наблюдението им.

Кък момента пеликаните са активни, със силно зачервени гуши, което е сигурен знак за началото на активен размножителен период. Очаква се след около 35 дни да се сдобият с поколение.

Водното ниво в езерото е 265 см при южния  шлюз на канала „Драгайка“. В средата на февруари хидротехническите съоръжения бяха отворени, което позволи навлизането на води от река Дунав  във водните площи на резервата. Захранването на езерото със свежи води е от изкючителна важност за функционирането на екосистемите в поддържан резерват „Сребърна“. По тази причина в ход са процедурите по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда среда  2014-2020 г.“, в който основна дейност е изграждането на захранващ канал в западната част на резервата.

Охраната на поддържан резерват „Сребърна“ извършва ежедневни обходи и засилено наблюдение на водоплаващите птици.

Продължава...

Ново: Регламент на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2021

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министрество на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

Регламент 2021 г. 

Формуляр I фаза 

Формуляр II фаза

Продължава...

България в Юнеско

Галерия