За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Извънредните обходи на екоинспекцията не потвърждават сигналите за миризми в Русе през седмицата

Съвместните обходи на експерти на РИОСВ-Русе и Община Русе, извършени през текущата седмица показват, че подадените сигнали за неприятни миризми в града, са неоснователни. Обходите/проверките се извършват от 11 септември по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, в часовия диапазон от 20.00 до 00.30 часа, в промишлените зони на града, в жилищните квартали, от които постъпват сигналите, като в повечето  случаи е реагирано незабавно при конкретен сигнал.

Всички обходи са документирани с протоколи.  Специфични миризми частично са усещани само в района на предприятията от двете  промишлени зони на Русе. От началото на месец септември няма регистрирани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители. Не са констатирани и превишения на следените органични замърсители от общинските станции за КАВ в град Русе. До момента не са регистрирани отклонения в технологичните режими на работа на промишлените инсталации, при които да се отделят интензивно миришещи вещества. Локалните миризми, за които са постъпили сигналите, се дължат на промяна в атмосферното налягане. Не са редки случаите, когато градската канализация е източникът им.

За периода от 11 септември до днес в инспекцията чрез „Зелен телефон“, тел. 112 и електронната форма за подаване на сигнали през интернет страницата са постъпили общо 49 сигнала, като само на 14 септември  в часовия диапазон от 21.40 до 23.00 ч. броят на регистрираните сигнали чрез интернет страницата е 22.

РИОСВ-Русе се отнася с разбиране към обострената чувствителност на жителите  на Русе, но призовава гражданите, да не подават сигнали за краткотрайно усетени миризми, които не са с промишлен характер.

РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от подателите на неоснователни сигнали.  

Продължава...

„Пестене на енергия“ е темата на Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември тази година

„Пестене на енергия“ е темата на кампанията Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) за тази година. Тя се провежда ежегодно, като стартира на 16-и септември и приключва с Деня без автомобили  - 22 септември 2023 г.  

Темата „Пестене на енергия“ акцентира върху проблема, засягащ потреблението на енергия за градска мобилност. Намаляването на потреблението на енергия е в съответствие с целите на кампанията ЕСМ - насърчаване на устойчивата мобилност, стимулиране на активния транспорт и създаване на приятни за живеене градове.

Пет съвета към гражданите дава специално ръководство, подготвено от Европейската комисия: „Ползвайте обществен транспорт“, „Бъдете активни и изминавайте кратките разстояния пеш“, „Насладете се на свободата да се движите без автомобил“, „Намалете броя на ненужните пътувания“, „Не бързайте – намалете скоростта“. В ръководството могат да се намерят идеи за дейности по време на ЕСМ, както и добри практики  за пестене на енергия, приложени  европейските градове.  

Повече за кампанията може  да се намери на официалната интернет страница на кампанията: https://mobilityweek.eu/home/.

Продължава...

Временно е преустановена работата на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Русе поради възникнал технически проблем

Технически проблем временно преустанови работата на „Зелен телефон“, с номер 082/ 809 281, на който се подават сигнали.  До отстраняването на техническия дефект,  сигнали за увреждане на околната среда могат да се подават чрез тел. 112, които своевременно ще бъдат предадени на дежурния екип на инспекцията. 

Продължава...

Възможно е оцветяване на река Бел Лом поради обследване на канализационните връзки на „Биовет“ АД - клон Разград

Експерти на РИОСВ-Русе извършват обследване на канализационните връзки, заустващи в река Бели Лом с безвредни оцветители. Възможно е днес, 12 септември 2023 г., да се наблюдава оцветяване на водите на реката в червено, синьо или зелено. Проверката за спазване на условията, записани в комлексното разрешително на дружеството продължава.

 

Продължава...

МОСВ се ангажира с постоянни комплексни проверки в Разград

  • Постоянният контрол на потенциалните замърсители на р. Бели Лом от страна на РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ ще продължи

До края на годината Министерството на околната среда и водите (МОСВ) ще извърши множество комплексни проверки чрез РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“, като проследи всички компоненти и фактори на околната среда и човешката дейност в града, които носят риск или са изложени на риск от замърсяване – включително водите на река Бели Лом, въздухът в града, както и пречиствателните съоръжения на предприятия в града и заустяванията в реката.

Тези комплексни действия са в резултат на поетия от министерството  ангажимент пред гражданите на Разград и  местната власт във връзка с изострения проблем с неприятните миризми в града през юли и август.

„Постоянният контрол на потенциалните замърсители на р. Бели Лом и дадените предписания на пречиствателните станции дават положителен резултат. През изминалите дни няма сигнали за замърсяване, както на реката, така и на въздуха“, казва  инженер Цонка Христова, директор на РИОСВ-Русе. „Постигнатите до момента резултати не спират нашия контрол и изненадващите проверки ще продължават.“

Над 35 проверки на РИОСВ и Басейнова дирекция през юли и август

  • За периода от 6 юли до 31 август са извършени над 35 проверки от агенциите на Министерството на околната среда и водите, от които 12 са планови, а 22 извънредни с 9 пробонабирания.

Пред последните месеци Басейнова дирекция „Дунавски район“  (БДДР) и РИОСВ-Русе предприеха поредица от действия за установяване на състоянието на река Бели Лом и възможни източници на замърсяване в следствие на множество сигнали и съмнения за замърсяване на реката като причинител на миризмите в Разград.

На 18 юли бяха извършени извънредни пробонабирания на отпадъчните води от „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД – клон Разград и ГПСОВ Разград, зауствани в река Бели Лом.

На 2 август беше извършен обход за установяване на причините за миризми в интервала 20:20 – 23:15 часа в района на Разград. Проверени бяха заустяванията на водите на „Биовет“ АД, цялата канализация и състоянието на р. Бели Лом.

На 10 август РИОСВ-Русе представи доклад по проблемите на чистотата на атмосферния въздух в Разград по време на открито заседание на Общинския съвет. По време на откритото заседание присъстваха министър Юлиян Попов, заместник-министрите Ренета Колева и Петър Димитров от МОСВ, Галина Симеонова - гл. директор на ОПОС, представители на РИОСВ-Русе.

От 4 до 15 август беше извършена комплексна проверка на „Биовет“ АД Разград, съчетана с проверка на всички компоненти и фактори на околната среда.

През последните десет дни на август Басейнова дирекция „Дунавски район“ и РИОСВ-Русе извършиха четири проверки и взеха 17 пробонабирания от различни точки на река Бели Лом.

При проверка на 21 август беше извършено пробовземане от 3 точки в река Бели Лом за изследване на 12 броя физико-химични показатели. Резултатите от анализа са получени на 31 август и към момента се обработват и анализират.

На 24 ти август РИОСВ-Русе, БДДР и Регионалната лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда извършиха нови извънредни пробонабирания за изследване качеството на водите от заустванията на „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД – клон Разград и ГПСОВ.

На 25 август беше направена повторна проверка на участъка от река Бели Лом в землищата на Разград, село Гецово и село Дряновец. В хода на проверката бяха взети общо 6 броя водни проби от река Бели Лом за анализа на 31 показателя, в т.ч. физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества.

Допълнително, с цел да се извърши по-детайлен анализ на състоянието на водите, на 30 август са взети проби от речен седимент в 6 точки от река Бели Лом, като е възложено изследване на 13 броя показатели във всяка от пробите.

На 30 август, след постъпване на информация за оцветени в червено води на река Бели Лом в района на мост при село Гецово, БДДР отново възложи вземане на водни проби в две точки от река Бели Лом, като е възложен анализ за наличие на 32 бр. вещества съобразно подадения сигнал.

След получаване на всички резултати БДДР ще извърши обстоен анализ за установяване на източник и характер на замърсяване на река Бели Лом. Въз основа на анализираните данни, съобразно компетенциите си, БДДР ще предприеме необходимите действия. Към момента БДДР продължава наблюдението на река Бели Лом, като се предвиждат и контролни проверки.

Три измервания на качеството на атмосферния въздух с обща продължителност от 40 дни

  • От началото на 2023 г. са извършени 3 измервания на качеството на атмосферния въздух, 2 от тях по график, а едно е извънредно.

В продължение на общо 40 дни беше извършвано измерване на качеството на въздуха от мобилната лаборатория на ИАОС в Разград, последното от които – в периода от 8 до 28 август. Констатирано е едно отклонение – превишаване по отношение на показател сероводород.

До края на годината в града ще бъдат осъществени още две измервания, тъй като Разград е  включен в годишните графици на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. Резултатите от всички измервания ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция.

Продължава проучването на предприятия, потенциални причинители на оцветявания на водите

  • Издадени са предписания за поставяне на камера на мястото за заустване на фирмите

Продължава проучването на предприятия, потенциални причинители на установени  оцветявания на водите и причинители на замърсяване на р. Бели Лом, както и възможни стари натрупвания на химични вещества в реката, или близо до нея, които при подходящи климатични условия дават реакция и я замърсяват и оцветяват.

Наблюдава се работата на градската пречиствателна станция. Издадени са предписания за поставяне на камера на мястото за заустване на фирмите, с които тя има договор, за да се установи какво изливат компаниите.

РИОСВ-Русе започна комплексна проверка по компоненти и комплексно разрешително в „Биовет“ АД. Експертите на регионалната инспекция проследяват пътя от суровината, производството, отпадъка, водата и въздуха. Предстои проверка в пречиствателната станция на дружеството, която е втора поред.

Предстои и проверка дали производствата в село с. Гецово замърсяват река Бели Лом.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 142 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 158 проверки на 142 обекта от контролираната територия през август. От тях 111 са съгласно плана за контролната дейност, а 54 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

През месец август са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 7 на юридически и 4 на физически лица. Директорът на инспекцията е издал 7  наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16700 лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ-Русе е сключил три споразумения по съставени актове на обща стойност 5 670 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 10240 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 482,54 лв. По сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 8470 лв. От структурите на Национална агенция по приходите през месеца са събрани 10000 лв. по наложени имуществени санкции.

От получените суми през месец юли 2023 г., на общините през месец август 2023 г. са преведени 5 328,29 лв., като най-голяма сума е получила Община Разград-3787,20 лв.

Акценти в работата на инспекцията през август са извънредните проверки и пробонабирания в гр. Разград във връзка със сигнали за неприятни миризми, проверките за чистота на населени места, по управлението на строителните отпадъци в общините и др.

Продължава...

Отчетени са превишения на нормите за сероводород в Разград през август

  • Извънредното измерване е в отговор на множеството сигнали получени от гражданите, резултатите от които ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция.
  • До края на 2023 г. са планирани още две измервания, предстоят планирани и извънредни комплексни проверки в града.    

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания в гр. Разград през периода 8-28 август.  МАС проведе непрекъснати измервания за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици 10 микрона. Стойностите по тези показатели са в норма. Допълнително МАС е измервала и стойностите по показатели сероводород и амоняк. Средночасовата норма (СЧН) за сероводород е била превишена 36 пъти съгласно специализирана наредба за качество на атмосферния въздух в населените места. Нормата за този атмосферен замърсител е 0,005 милиграма на кубичен метър, като най-високите концентрации от  0.017 милиграма на кубичен метър са измерени на 17 август в 05:00 ч. и на 18 август в 03:00 ч.

Отчетени са и 5 превишения с най-висока стойност 0.005 милиграма на средноденонощната норма за сероводород (СДН) от 0.003 милиграма на кубичен метър, регистрирани през периода 17-22 август.

До края на годината в Разград ще бъдат осъществени още две измервания, тъй като градът е  включен в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. Това извънредно измерване е в резултат на поетия ангажимент на екоинспекцията пред гражданите на Разград и  местната власт във връзка с постъпили множество сигнали за неприятни миризми през юли и август. Предстоят постоянни и комплексни проверки в града.

Резултатите от измерванията ще бъдат предоставени на общината и Регионалната здравна инспекция.

Продължава...

Представители на три институции обследваха река Бели Лом в края на миналата седмица

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и представители на община Разград извършиха цялостно обследване на река Бели Лом в участъка от входа на град Разград до село Гецово в  края на миналата седмица. В акцията се включи и заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров. Причината за обследването са множеството оплаквания на жителите на Разград и Гецово за неприятни миризми през летните месеци.

Извършен е обход по течението на реката, както и заснемане с дрон, с цел установяване на стари замърсявания и отлагания. Отваряни са и ревизионните шахти на няколко предприятия.

По време на акцията не са установени нерегламентирани зауствания във водното тяло. Служители на Регионална лаборатория (РЛ)– Русе при ИАОС са взели водни проби повърхностни води от шест точки, които ще бъдат изпитвани по физикохимични показатели, тежки метали и органични замърсители. Пробите за органични замърсители ще се изпитват в Централна лаборатория, а останалите в РЛ-Русе.  

Продължава...

РИОСВ - Русе с отрицателно становище за инсталация за изгаряне на отпадъци на територията на Република Румъния

РИОСВ - Русе изготви отрицателно становище по проектно предложение за инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци, което се инициира в пограничен район на територията на Република Румъния, като счита, че има потенциал за трансгранично въздействие от дейността на инсталацията.

При прегледа на Доклада за ОВОС е установено незадоволително описание на инвестиционното предложение както в етапите на производствения процес, така и на техническата инфраструктура, необходима за осъществяването му до и на територията на площадката, което предизвиква неясноти относно цялостния производствен процес.

Отчетено е, че в доклада няма данни за начина на съхранение на опасните химични вещества, които ще се използват като реагенти и/или спомагателни материали. Представената информация по фактор „Отпадъци“ също е незадоволителна. Недостатъчно са представени данни, поради което остават неизяснени начинът на сортиране на отпадъците, вероятността от доставка на отпадъци от други страни, начинът и периодът на съхранение, както и последващото третиране на образуваната в производствения процес пепел.

План за управление на миризмите не е предложен, както и  не е представена детайлна оценка на неорганизираните емисии на площадката.

РИОСВ - Русе изиска становище от РЗИ - Русе относно потенциалния здравен риск от осъществяване на намерението върху населението на гр. Русе. Към настоящия момент административната процедурата е на етап оценка на изработения Доклад за ОВОС за реализиране на инвестиционото предложение.

 Пълният текст на становището можете да видите тук

 

 

Продължава...

Галерия