За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе върнаха папагала - беглец на собствениците му

Сигнал за свободно летящ папагал е постъпил в РИОСВ - Русе през седмицата от служители на магазин в Русе. Те са донесли птицата в инспекцията, като в същото време са публикували информация в социалните мрежи. Екземплярът е от вида папагал-монах и е под закрилата на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Птицата е маркирана с пръстен, което е белег, че е развъдена в изкуствени условия, т.е не е взета от дивата природа. Върнат е на собствениците му след установавяне на дейтайли за притежанието му.

В практиката на екоинспекцията нередки са случаите, в които папагали, влечуги и др. животни стават домашни любимци. Те обикновено се закупуват от специализирани магазини, развъдчици, но напоследък продажби се извършват и през е-платформите в Интернет, какъвто е случаят с папагала – беглец Диего. Независимо от това е важно да се знае, че животните и растенията, включени в приложенията на Конвенцията подлежат на задължителна регистрация, която е безплатна. Правилата важат и за случаите на препродажба/смяна на собственика. Липсата на рагистрационен документ е нарушение на Закона за биолгичното разнообразие, което се санкционира от контролния орган и може да се стигне до конфисуване на екземпляра.

Продължава...

Започва Зелена олимпиада` 2023 - образователната еко инициатива с подкрепата на МОСВ

  • Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната
  • Платформата е активна за регистрация и решаване на тест до 10 декември 2023 г.

Да научат децата повече за природата и нейното опазване - това е целта на Зелената олимпиада. Децата и младежите се състезават онлайн със знанията си, а за победителите има атрактивни награди. Инициативата се организира от 2011 г. от „Академика БГ“ и ежегодно се подкрепя от Министерството на околната среда и водите.

За тазгодишното издание е подготвена богата гама от въпроси, свързани с растения, животни, изчезващи видове и български природни и национални паркове. След регистрация в онлайн платформата https://zelenaolimpiada.com/ всеки участник получава въпроси от затворен тип, като последният е отворен - необходимо е да се напише кратко есе. По него ще се определят крайните победители. Наградите са три таблета - по един за победителя от начален, среден и горен курс.

Платформата е активна за регистрация и решаване на тест от днес, 10 ноември 2023 до 10 декември 2023 г. Победителите ще бъдат обявени на 14 декември 2023 г. на сайта на олимпиадата.

"Зелена олимпиада" под патронажа на министъра на околната среда и водите се утвърди като най-масовата онлайн образователна инициатива, която стимулира децата и младежите да затвърждават знанията си за природата и нейното опазване и допринася за формирането на екологична култура, а състезателният й характер ги стимулира да търсят информация за това. Онлайн форматът дава възможност за участие на деца и младежи от всички населени места в страната.

Продължава...

Нова защитена местност ще опазва редки растения край Басарбово

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”, която цели опазване на редките растителни видове Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.). Предложението е на учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. И двата вида са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност, което води до негативни последици върху популациите на редките растения. 

Площта на бъдещата ЗМ е 315,520 дка, попадаща в землището на на село Басарбово, община Русе, област Русе.  

В едномесечен срок заинтересованите страни могат да изложат своите писмени забележки, предложения или  препоръки до РИОСВ-Русе, след като се запознаят с документацията по процедурата за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи”.

Ковачевият зановец е български ендемичен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р България, т. 1, с категория „Застрашен”. По критериите на IUCN е оценен като „рядък вид” в световен мащаб. Той се среща ограничено в степните райони на Северна България. Едни от най-представителните льосови степи се намират южно от с. Басарбово, на левия долинен склон на река Русенски Лом, в които попадат и най-добре запазените популации на растението.

Ангеловата метличина е съобщен като нов за българската флора през 2017 г. и до момента е известен с единствено находище южно от с. Басарбово. Ареалът на вида обхвща Югоизточна Румъния (където се счита за изчезнал) и Молдова (потвърден в последното десетилетие само в две находища). Ангеловата метличина обитава варовити каменисти поляни между льосовите тревни съобщества и скалния венец на р. Русенски Лом.


 Уведомление

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), РИОСВ – Русе уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Русе, на адрес: гр. Русе, ул. „Придунавски булевард“ № 20, или на интернет страницата на РИОСВ – Русе на адрес: https://riosv-ruse.org/.

Като част от настоящото уведомление са публикувани предложението от вносителите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките, картен материал и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“.

Приложение:

Предложение от ИБЕИ-БАН, проект на заповед за обявяване на ЗМ „Басарбовски степи“ в землището на с. Басарбово, общ. Русе, обл. Русе и картен материал.

Публикувано на 16.11.2023 г. 

 

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА

Директор на РИОСВ – Русе

Продължава...

Определен е размерът на санкцията на ВиК оператора на Разград

На „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция в размер на 42 358 лв. за установени отклонения от индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на следените показатели в отпадъчните води, записани в  разрешителното за заустване. Отклоненията са установени след анализ на водните проби, взети от изхода на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в началото на октомври. На оператора са дадени предписания да предприеме мерки за достигане на нормите в разрешителното за заустване, с оглед недопускане замърсяването на река Бели Лом.

ВиК операторът беше санкциониран през септември във връзка с многобройните сигнали за миризми в Разград, когато е установена техническа неизправност в станцията и отклонения от емисионните ограничения.

В изпълнение на дадените от РИОСВ-Русе предписания операторът на ГПСОВ е предприел ремонтни дейности, които са приключили в края на октомври. През ноември при проверка на  място е установено, че е възстановена технологичната последователност на пречистване на отпадъчните води, които постъпват в ГПСОВ, като част от съоръженията все още са в процес на оптимизиране на работата им.

Продължава...

РИОСВ-Русе провери сигнал за замърсяване на река Бели Лом в Кривня

Експерти на РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършиха съвместна проверка по сигнал за замърсяване на река Бели Лом край село Кривня, община Ветово, вследствие дейността на дестилерия.

На място са установени следи от  нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в реката, изхвърлени джибри и др. разградими отпадъци. 

На собственика на дестилерията са дадени са предписания за незабавно преустановяване използването на канала, отвеждащ отпадъчните води във водоприемника, както и осигуряване на трайното му прекъсване.  

Предстои последващ контрол за спазване на даденото предписание.

Продължава...

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха девет акта за нарушения през октомври

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха девет акта за констатирани нарушения през октомври. Четири от тях са по Закона за управление на отпадъците и са свързани с нерегламентирано съхраняване/третиране и транспортиране на отпадъци. За неспазване на предписания са съставени три акта в нарушение на рамковия Закон за опазване на околната среда. По Закона за водите са съставени два акта – за изпускане на непречистени води във воден обект и за неработещи пречиствателни съоръжения.

Общият брой на проверките през октомври е 142 на 131 обекта от контролираната територия. На проверните фирми са дадени 70 предписания за отстраняване на констатирани нeсъответствия. Директорът на РИОСВ - Русе е издал едно наказателно постановление в размер на 2000 лв. на „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД , гр. Разград – оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, за установена техническа и експлоатационна неизправност.

През октомври екоинспекцията се е самосезирала за нерегламентирано замърсяване с отпадъци и е извършила извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за неприятни миризми в Русе.

Пълният текст на месечния отчет за октомври е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Сигнали за миризми в Русе могат да се подават към предприятията с комплексни разрешителни

Жителите на Русе могат да подават сигнали за миризми директно към промишлените предприятия, притежаващи комплексни разрешителни. Това може да стане чрез интернет страницата на инспекцията, където са публикувани контактните форми на съответните оператори: https://www.riosv-ruse.org/signali-za-mirizmi-kam-operatori-s-kompleksni-razreshitelni Списъкът ще се допълва и за другите области от териториалния обхват на РИОСВ-Русе.

В комплексните разрешителни (КР) на инсталациите, от чиято дейност могат да се отделят интензивно миришещи вещества е записано специално условие, в което е указано, че притежателят е длъжен при получени оплаквания за миризми да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадките им. Такова условие имат голяма част от операторите.

Подаването на сигнали чрез контактните форми на предприятията дава допълнителна възможност на екоинспекцията да осъществява по-строг контрол за спазване на условието за интензивно миришещи вещества в комплексните разрешителни. РИОСВ-Русе ще следи за спазване на условието чрез допълнителни справки за постъпилите в дружествата оплаквания при провеждане на плановия и извънреден контрол.

Продължава...

Тиня и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна

Тиня, детрит и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна през октомври със специализирана техника, тип амфибия. Дейността е част от изпълнение на предвидените в проекта на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе мероприятия за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията в резервата „Сребърна“, заедно с отстраняването на кочки (плаващи тръстикови острови) и сива върба.

Езерото е драгирано  на площ от 50 дка, като тинята е депонирана извън езерната чаша.  По време и след приключване на тази дейност е извършен комплексен мониторинг, с  който се оценява непосредственото въздействие на реализираните операции.

През последните 20 г. в поддържан резерват „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно и спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна” за намаляване на биогените,  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

 

 

Продължава...

Мобилната станция приключи есенното измерване на качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция на ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) приключи третото поред за тази година измерване в град Разград. То е проведено от  20 октомври до 1 ноември. 

През този период са отчетени само две  превишения на максималноеднократната норма на сероводород,  на 28 октомври, в периода  от 22.00 до 23.00 ч. Измерената стойност е била 0.008 милиграма на кубичен метър, при норма 0,005 милиграма на кубичен метър. Не са отчетени превишения на средноденонощните норми на този атмосферен замърсител.

Освен по показател сероводород, МАС е извършила непрекъснати измервания и за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. Стойностите по тези показатели са в норма.

Последното за тази година планово измерване в град Разград е предвидено да се осъществи до края на декември.

Продължава...

Галерия