За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Екип на РИОСВ-Русе по проекта в Сребърна реализира работно посещение

Екип по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна“ реализира работно посещение в град Доротея, окръг Вестерботен, в Швеция миналата седмица. Целта на работната визита беше посещение на завода-производител на  многофункционалната амфибия Truxor T40, доставена по проекта и запознаване с всичките й функционалности. Експертите са имали възможността да добият практически умения на терен, в сладководен водоем.

Предвижда се всеки момент на територията на резервата да започне изпълнението на дейностите по косене на тръстика и драгиране на наноси от дъното на езерото със специализираната машина. Двете дейности са включени в Плана за управление на поддържан резерват „Сребърна“, разработен от специалисти на Института по биоразнообразие и екосистемни  изследвания към Българска академия на науките (ИБЕИ на БАН). Вече са проведени процедурите и е избран изпълнител на дейността. В екипа, по изрично настояване на РИОСВ-Русе, участва и биолог, който извършва мониторинг на местата за косене на тръстика. Това се налага, за да се избегнат всички рискове от безпокойство на птиците или разрушаване на гнезда. Предвижда се до края на годината да бъдат окосени около 450 дка тръстикови площи – шахматно или на форми, за да не се допусне оголване на големи територии.

По план драгираната тиня ще бъде струпвана в междудиговото пространство.

Продължава...

Пренос на прах от Сахара повиши нивата на фини прахови частици през почивните дни в Русе

Станциите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в гр. Русе са отчели минимални превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона в град Русе през почивните дни. Само в събота, на 27 август е отчетено превишение от 2.5 пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, а през останалите дни средно около 1.5 пъти над нормата. Вероятната причина е пренос на прах от Сахара. Останалите следени показатели, в т.ч. органични замърсители са в рамките на заложените в законодателството норми.

По данни на Европейската агенция по околна среда подобни  превишения са регистрирани в Северна България и на територията на Р Румъния.

Данните за качеството на атмосферния въздух се пубиликуват ежедневно на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Продължава...

В резервата „Сребърна“ започнаха активни дейности по проекта на РИОСВ-Русе

Приключването на гнездовия период на защитените птици в резервата „Сребърна“ даде старт на изпълнението на основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Към настоящия момент започна строежът на западния канал с преливник. Съоръжението е проектирано в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Към момента се работи по участъците от река Дунав до бъдещия преливник и участъка от водното огледало до преливника. Изграждат се и трите насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, при преливника – 50 м. Дейността е важна, тъй като ще осигури подобрена връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.

В момента се доизграждат 2 понтона в гнездилището на къдроглавия пеликан, от общо 5 предвидени по проекта, като три вече са изградени. Върху два от тях ще бъде монтирана по една дървена платформа тип-шейна. Новите понтони ще бъдат поставени във водните площи в съседство с гнездилището. По наблюдение на експертите през настоящата година птиците са използвали платформите, поставени в края на миналата година.  

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Предвидено е в края на лятото да започнат и дейностите по отстраняване на тръстика и наноси, за чието изпълнение вече е избран изпълнител.

Продължава...

Остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадка на петролна база „Тегра“ в края на миналата седмица

23 контейнера с остатъци от нефтопродукти са изнесени от площадката на „Полисан“ АД (в несъстоятелност) в края на миналата седмица. Дейността е извършена по предписание на РИОСВ-Русе, като отпадъците са предадени на лице, притежаващо необходимите документи съгласно Закона за управление на отпадъците. 

При извършена проверка в началото на годината с участието на представители от ТД-Митница Русе (АМ), постоянния синдик на „Полисан“ АД и пълномощника на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД на територията на петролна база „Тегра“,  е  установено, че на площадката  са налични над 200  бр. пластмасови еднокубикови контейнери. Голяма част от тях са с пломби на АМ, за които преди извеждането от площадка, се дължи акциз. Други от съдовете са с нарушена цялост и изтичане на съдържащата се в тях фракция, представляваща  черна, мазна течност с мирис на нефтопродукт и наличие на механични примеси-отпадъци.     

На синдика и управителя на „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД е дадено предписание за предприемане на мерки по предаване на наличните контейнери за последващо третиране, като е представен времеви график за извеждането им.  Същият не е приет от РИОСВ-Русе и е върнат за доработване. Тече процедура по обжалване пред Административен съд –Русе.

Към момента се установява общото количество на непломбираните съдове. Работата по случая продължава.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 122 обекта през юли

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 125 проверки на 122 обекта от контролираната територия през месец юли. От тях 89 са планови, а 36-извънредни.  В рамките на осъществения контрол са дадени 59 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на околната среда и специалните закони са съставени 5 акта (АУАН).  

Директорът на РИОСВ-Русе е издал  12 бр. наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 24 200 лв. На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания са сключени четири споразумения по съставени АУАН. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 8 120 лв., като в 14-дневния срок са прeведени 7 210 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 5 800 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 7 054,05 лв. От получените суми през месец юни 2022 г., на общините през месец юли са преведени 2 466,34 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград – 1 386,40 лв.

 

Пълният текст на месечната справка за юли е публикувана на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

РИОСВ-Русе: Няма данни за промишлено замърсяване на въздуха в Русе през периода 18-22 юли тази година

През периода 18-22 юли 2022 г. за територията на гр. Русе няма данни за промишлено замърсяване. Източникът на неприятни миризми, за които сигнализират гражданите на Русе, е тлеещият товар на транспортни плавателни средства в участък на река Дунав, в съседна Р Румъния.

Данните от автоматичната измервателна станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ) „Възраждане“, предоставени от Регионална лоборатория - Русе към ИАОС не показват превишения на нормите на следените замърсители. Преносът на димните газове към територията на гр. Русе е в пряка зависимост от метеорологичните условия - скорост и  посока на вятъра. През цитирания период вятърът е бил с преобладаваща посока север-северозапад, с ниска скорост през вечерните и нощните часове.

Основните промишлени инсталации, които чрез дейността си са потенциален източник на миризми към периода 18-22 юли не са извършвали производствена дейност. Не са настъпвали промишлени аварии с неконтролирано изпускане на вредни емисии:

- Дружеството „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД гр. Русе към горецитирания период не извършвало производствена дейност поради годишна техническа профилактика на съоръженията;

- „Лубрика“ АД не е извършвала производствена дейност;

- „Топлофикация-Русе“ ЕАД – няма данни за анормален режим на работа на горивните системи. През периода 18-21 юли РИОСВ-Русе е извършвала контролна проверка за спазване условията, записани в комплексното разрешително (КР) на дружеството. Няма данни за превишения на следените замърсители, съгласно резултатите от Собствените непрекъснати измервания.

Горецитираните факти са категорични за липсата на данни за промишлен източник на миризми през периода 18-22 юли 2022 г.  

РИОСВ-Русе изиска с писмо от кмета на Община Русе да представи в кратки срокове документи, свързани с изпълнение на задълженията му по Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Продължава...

Опасните отпадъци от „Хиподрума“ – Русе са под отговорно пазане

Загробените опасни отпадъци, които бяха установени от експертите на РИОСВ-Русе  при извънредна проверка  на 9 юни в местността „Под Ормана“ - край  Русе, се съхраняват в  метални варели и пластмасови контейнери, в обособен склад, разположен на територията на имота, под отговорно пазене. Към настоящия момент се води досъдебно производство, което не позволява извеждането им от имота и предаването им на лица, притежаващи разрешителни документи.

Резултатите от взетите почвени проби не показват съдържание на  пестициди, каквито бяха първоначалните опасения. Веществата са с недоказан произход и състав, поради липса на акредитирана лаборатория в страната. По смисъла на Закона за управление на отпадъците това са опасни отпадъци, като заключението се базира на предоставен от ползвателя на имота паспорт за безопасност, в който е отразено, че веществата са опасни за водни обекти.

На нарушителя е дадено предписание да извърши класификация на отпадъка, което не е изпълнено в срок. Съставен е акт за установяване на административно нарушение.  РИОСВРусе продължава работата по случая.

           

Продължава...

Приключиха измерванията на мобилната станция в Русе за летния период

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) приключи летните измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ), в западните части на Русе.

Станцията,  разположена в двора на ОУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе извърши непрекъснати измервания от 1 до 13 юли, като не отчете превишения на нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на органичните съединения – бензен, толуен и ксилен.

Измерените нива на фини прахови частици 10 микрона са средно два пъти по-ниски в сравнение с концентрациите на същия показател, измерени за същия период в АИС „Възраждане“, разположена в централните части на града.

До края на настоящата година ще бъде проведено още едно измерване, представително за сезон есен, в същия район.

Продължава...

Завишени, но непревишени са нормите на атмосферните замърсители в Русе за последното денонощие

Няма превишение на средночасовите норми на серни и азотни оксиди и средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона. Това заяви директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова на извънреден брифинг днес. Автоматичната станция за непрекъснат мониторниг на качеството на атмосферния въздух „Възраждане“, разположена в централната част на града е отчела завишени нива (краткотрайни пикове) на атмосферните замърсители, в ранните часове на денонощието – серни и азотни оксиди, въгледроден оксид и фини прахови частици, характерни за наличие на горивен процес. В нощните часове е отчетен слаб север-северозападен вятър, който е допринесъл за преноса на неприятни миризми в централните части на Русе, каза още инж. Христова.

Причина за неприятните миризми, за които инспекцията е сигнализирана в последните няколко дни е тлеещ товар-въглища, натоварени на плавателно средство по река Дунав в участъка на съседна Румъния.

За проблема е уведомен министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, който е изпратил сигнал до румънския държавен секретар по околната среда, за да се предприемат действия по преместването на съда далеч от града. Вече има и координация между представителите на пожарната от двете страни на границата, за да бъде потушено това тлеене, заяви още инж. Цонка Христова.

Причините за непрятните миризми са пожарите на територията на град Русе и нерегламентирано изгаряне на следжътвени отпадъци на територията на съседната страна.

Продължава...

Галерия