За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Издадени са 32 постановления за нарушения на екологичното законодателство през декември

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е издал 32 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции на общ размер на 113 150 лв. Преобладават постановленията за констатирани нарушения на Закона за управление на отпадъците, следвани от  Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие.

През месец декември експертите на инспекцията са извършили 64 проверки на 56 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нередности. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 7 акта.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 7 400 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 16 462,77 лв.

От получените суми през месеците ноември и декември, на общините през месец декември са преведени 49 719, 36 лв. Най–голяма сума е получила Община Разград –42 150,25 лв.

 

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Продължава...

След предприети мерки по предписания на РИОСВ са намалени санкциите на ВиК оператора в Разград и Лозница

Намалени са текущите месечни санкции (ТМС) на оператора „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, който стопанисва, експлоатира и поддържа градските пречиствателни станции (ГПСОВ) в градовете Разград и Лозница.

За установено замърсяване на водите на река Бели Лом през лятото на миналата година на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е наложена ТМС в размер 66 376 лв. След предприетите от оператора действия по ремонт и почистване на отделните елементи от пречиствателната станция в Разград, експерти на РИОСВ-Русе са извършили контролно пробонабиране на заустените отпадъчни води. Анализът на водните проби показаха значително намаляване на замърсяването на водния обект. Поради това, текущата месечна санкция е намалена от 66 376 лв. на 6514 лв.

Аналогично, текущата месечна санкция на ГПСОВ-Лозница е намалена от 4656,46 лв. на 387 лв. Извършено е основно почистване на вторичния утаител на станцията, което значително е намалило превишените стойности на показател общ азот, определен в разрешителното за заустване. Тези резултати влияят върху намаляване замърсяването на водния обект - Лознишко дере, в което се заустват отпадъчните води на гр. Лозница.

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД са дадени предписания със срок постоянен да се поддържат в техническса и експлоатационна изправност пречиствателните съоръжения.

Двата обекта, стопанисвани от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД са включени в плана за контролна дейност през тази година.

Продължава...

Съставен е акт на „ВиК“ ООД за изхвърляне на непречистени води в река Русенски Лом

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт на „ВиК“ ООД – Русе за установено нарушение на Закона за водите. При планова проверка е взета съставна проба отпадъчни води на изход канализационен колектор „Трети март“, преди заустване в река Русенски Лом, в Западната промишлена зона на града. Пробите са изпитвани в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Резултатите от анализа показват отклонения от  индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване по показатели – неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия.

„ВиК“ ООД Русе е оператор на градската канализационна система. Дружеството притежава разрешително за заустване в два водоприемника – реките Русенски Лом и Дунав. В документа са определени норми за качеството на отпадъчните води. Контролът се осъществява по заповед на министъра на околната среда и водите и при сигнали за замърсяване на водните обекти.

Продължава...

Eкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 12 акта за нарушения през ноември

DSC 0409AAЕкспертите на РИОСВ-Русе съставиха 12 акта за установяване на административни нарушения през месец ноември, от които 6 по Закона за управление на отпадъците, 4 по Закона за лечебните растения, 1 по Закона за водите и 1 по Закона за опазване на околната среда. Извършени са 148 проверки на 142 обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 7 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 12 100 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 5 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 56 166,46 лв., от които 44 933,17 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през ноември е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.

Продължава...

30 проекта от цялата страна са номинирани в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

30   проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-ми до 12-ти клас – 15 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XII-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи:

Първа възрастова група - от  1-ви до 4-ти клас;

Втора възрастова група - от 5-ти до 7-ми клас;

Трета възрастова група - от 8-ми до 12-ти клас

 

Продължава...

Предприети са допълнителни мерки за елиминиране на възможността на изпускане на миришещи вещества от „Монтюпе“

Предприети са допълнителни мерки за елиминиране на възможността на изпускане на интензивно миришещи вещества от покривната конструкция на Хале 3 на завода на „Монтюпе“ ЕООД. Експерти на РИОСВ-Русе поставиха пломби на димните люкове, с което технически се ограничава възможността за нерегламентираното им отваряне.  Мярката е предприета по инициатива на екоинспекцията и е одобрена от оператора, който е осигурил  техническа възможост за поставянето на пломбите.

Вентилационните  отвори (108 на брой) на производствено Хале № 3 на „Монтюпе“  ЕООД, са обект на принудителна административна мярка, наложена от инспекцията още през 2016 г. Тя е действаща и в момента, като съоръженията, служещи за естествена вентилация, са трайно запечатани с нитове от „Монтюпе“. Новите контролни  пломби са поставени върху останалите елементи (димни люкове), които следва да се отварят само при настъпване на  производствена авария.

На дружеството е дадено предписание да изготвя информация за настъпили събития, които налагат отварянето на люковете, като своевременно информира за това контролния орган.

Продължава...

Приключи дейността по ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове в резервата „Сребърна“

Приключи работата по отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове чрез пречупване и опръстеняване. На този етап е извършена почвоподготовка за залесяване с местни дървесни видове на терен от 16 ха. Това са заключенията на комисия от лесовъд и представители на екоинспекцията, която се състоя в края на миналата седмица.

Пречупването и почвоподготовката са поддейности, заложени в проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* и 9IF0 на територията на поддържан резерват „Сребърна“, който РИОСВ - Русе изпълнява.  С този проект се цели възстановяването на крайречните заливаеми гори с местни растителни видове. Дейностите по пречупване и опръстеняване са свързани с прекъсване на проводящите тъкани на стъблата на гледичия, явор негундо, американски ясен и аморфа. По този начин растенията загиват постепенно и се ограничава конкурентната им способност.

Предстоят дейности по залесяване, които ще започнат след приключване на вегетацията на рестенията.

 

Проектът „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91Е0* И 91F0 на територията на поддържан резерват „Сребърна, с бенефициент РИОСВ-Русе започна в края на 2018 г. Той е на стойност  898 823 лв. и се финансира от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Продължителността му е 37 месеца. Освен лесовъдските дейности се предвиждат обновяване на специализиран софтуер, закупуване на техника за управление  резервата и др.

 

Продължава...

Съставен е акт на фирма за изтичане на оцветени води в канализацията на Русе

Акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е съставен на „Унипак-В“ ЕООД – Русе. Нарушението е констатирано при извънредна проверка в края на октомври по сигнал за изтичане на оцветени в тъмносиньо води от колектор „Трети март“, заустващ  в река Русенски Лом.

Проверката е осъществена съвместно с представители на „ВиК“ ООД – Русе, които са взели проби отпадъчни води от регламентираната точка на заустване, за да се прецени има ли отклонения в нормите, заложени в договора.

Нарушението на екологичното законодателство се изразява в това, че операторът е допуснал изпускане на непречистени (оцветени) води в градски колектор, с което не е спазено задължително предписание на екоинспекцията, дадено при предходна проверка. Тъй като наличното пречиствателно съоръжение не предполага достатъчно пречистване и обезцветяване на водите, дружеството „Унипак-В“ ЕООД е предприело затапване на изходящата канализационна връзка. Фактът, че в ревизионната шахта е установен отток на оцветени води доказва, че в канализацията са изпуснати непречистени води.

За това нарушение ЗООС предвижда санкция в размер от 2000 до 20 000 лв. На оператора е дадено предписание за незабавно преустановяване изпускането на непречиствени производствени отпадъчни води в канализацията на гр. Русе.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 183 обекта през октомври

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 210 проверки на 183 обекта, от които 97 по план, а 113 – извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания  за отстраняване на констатираните пропуски. 

За установени административни нарушения на Закона за околната среда и специализираната нормативна уредба са съставени  4 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени  3 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 400 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 2 250 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 95 134,62 лв. От тях 76 107 лв. ще бъдат разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти.  

Акцент в работата през месец октомври са проверките по изпълнението на годишния план, по постъпили сигнали и жалби, по изпълнение на предписания и извънредния контрол на площадки за съхранение и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през октомври е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия