За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Започнаха плановите проверки на две предприятия в Западна промишлена зона на Русе

От вчера два екипа на РИОСВ-Русе започнаха плановите проверки на „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД. Те се извършват съвместно с представители на „ВиК“ Русе ООД, с който едното дружество има договор за заустване на отпадъчните води в канализационната система на града. „Оргахим“ АД подлежи на контрол по компоненти и фактори, а „Оргахим Резинс“ АД е оператор с комплексно разрешително.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова проведе вчера извънредни срещи с ръководството на двете дружества и „Лубрика“ ООД по повод зачестилите оплаквания на жителите на Русе от характерни  за производствата им миризми.

Към настоящия момент отпадъчните води от двете дружества, извършващи дейност в Западна промишлена зона, се заустват в промишлен колектор „Трети март“. От началото на тази година той е присъединен към довеждащия колектор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Русе. По тази причина специфичните миризми често се усещат от канализацията на града, предимно в централните и крайречните части на Русе.

Продължава...

Тече извънреден ремонт на градската пречиствателна станция в Разград

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - Разград извършва извънреден ремонт на съоръженията. Съгласно условията, заложени в разрешителното за заустване, дружеството е информирало компетентните органи - Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ - Русе, както и ОД на МВР - Разград за неотложния ремонт на вторичния утаител, започнал на 17 октомври.

Към настоящия момент е премахната пломбата на байпасното савачно устройство. До приключване на ремонтите дейности, във водоприемника река Бели Лом ще се заустват частично пречистени отпадъчни води.

РИОСВ-Русе ще извърши последващ контрол на работата на пречиствателната станция след приключване на ремонта и възстановяването на нормалния технологичен режим на работа.

Продължава...

Четири дни с превишения на фин прах са регистрирани през септември в Русе

Четири дни с превишения на средноденонощните норми за фини прахови частици 10 микрона е регистрирала АИС „Възраждане” в Русе през септември. Това сочат данните от месечната справка, която се подготвя и публикува на интернет страницата на инспекцията. Всички превишения са регистрирани в края на месеца, като най-висока концентрация е отчетена на 29 септември – 60.66 микрограма на кубичен метър (μg/m³), при норма 50 (μg/m³).

Запазва се тенденцията за увеличаване на дните с превишения на този атмосферен замърсител с настъпването на есенно-зимния сезон. Само от  началото на октомри до момента има регистирани шест превишения на нормите на фините прахови частици 10 микрона. Макар, че отоплителният сезон все още не е започнал, за гр. Русе влияние оказват и активните строителни дейности в града и преноса на димни газове вследствие нерегламентираното тертиране на следжътвени остатъци в пограничния район на Република Румъния.

За град Русе от началото на годината до края на септември има петнадесет дни с превишения на фин прах.

В град Силистра, където също се провежда непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух, до момента е регистрирано само едно превишение на нормата за фини прахови частици 10 микрона.

Продължава...

Експерти на РИОСВ - Русе провериха площадки за третиране на опасни отпадъци в трите области

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха 12 контролни проверки на площадки за третиране на опасни отпадъци в трите области на контролираната от инспекцията територия. От тях 8 са в област Разград, една в Силистра и 3 в Русе. Проверките са съвместни и по разпореждане на органите на реда.  

При проверка на площадка в с. Айдемир (област Силистра), на която се съхраняват  излезли от употреба моторни превозни средства, не са представени необходимите документи за извършване на дейността. На собственика са дадени предписания  и срок за представяне на документацията и е оставена покана за съставяне на акт.

Нарушения са констатирани и на площадка в Русе, в района на бившия завод „Бимас“, на която се съхраняват отпадъци от химически продукти. Екоинспекцията вече е  санкционирала дружеството, като предстои процедура за отнемане на  разрешителното за дейности с отпадъци.

Продължава...

Дадени са предписания на кмета на Русе за почистване на замърсени терени

На кмета на Община Русе са дадени предписания до средата на ноември да почисти замърсени с отпадъци терени в местностите „Калнъ дере“ (Слатина), в Източна промишлена зона и кв. „Селеметя“.

Проверката е извършена във връзка с постъпили сигнали на граждани. На място са констатирани нерегламентирано изхвърлени битови и строителни отпадъци, гуми, пластмасови изделия и др. Част от замърсените терени са заснети с дрон. При проверките са установени следи от нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Предстои последващ контрол за спазване на предписанията.

Продължава...

Концентрациите на следените замърсители на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД са в норма

Концентрациите на  изпусканите замърсители, заложени в комплексното разрешително на „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД са в норма. Това показват резултатите от плановия  емисионен контрол на инсталацията за каруселно леене на оператора. То е осъществено през вечерните часове, на 6 срещу 7 октомври.  

Измерени са концентрациите на общ органичен въглерод (ООВ), серни оксиди и прах. При норма 50 милиграма на кубичен метър за ООВ, измерената концентрация е била 21.1 милиграма. Този показател представя сумарно изпусканите органични съединения, които се отделят в процеса на леене на алуминий. Концентрациите на серния диоксид и праха също са под границата на количественото определяне.

Съгласно утвърдения от министъра график това е последното от общо 5 заложени измервания през настоящата година, извършени на инсталацията за регенерация на пясък, двата биофилтъра и инсталация за каруселно леене № 4.

През изтеклата седмица извънредни проверки са извършени в „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД и „Сид грийн“ ЕООД по повод постъпили сигнали за неприятни миризми. Не са констатирани  отклонения в технологичните режими на работа на двете инсталации.

Продължава...

Мобилната станция не отчете замърсяване на въздуха в Русе

Мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) не регистрира отклонения от нормите за фини прахови частици, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и озон. Станцията беше поставена в района на Русенски университет „Ангел Кънчев“, за периода от 3 до 6 октомври. Мястото е избрано заради множеството сигнали, които постъпват от района.

В рамките на три денонощия станцията не е отчела и наднормени стойности на органичните замъсители бензен, толуен и ксилен. За бензена има само средногодишна норма, но за останалите два замърсителя законодателството е определило средноденонощна и максимално еднократна норма. Най-високата максималноеднократна стойност за ксилен е била измерена на 4 октомври – 0.0315 милиграма на кубичен метър, при норма 0.2 милиграма. Максималната измерена стойност на толуен (60-минутна краткосрочна експозиция) е регистрирана също на 4 октомври и е била е 0.0439 милиграма на кубичен метър, при норма 0.5 милиграма.

Паралелно с измерването на стандартните атмосферни замърсители е извършено пробонабинабиране за количествено определяне концентрациите на бензопирен и нафтален. Пробите са изпратени в ИАОС и ще бъдат анализирани по  газ-хроматографски метод.

Резултатите от извънредното измерване ще бъдат предоставени на Регонална здравна инспекция – Русе.

Продължава...

Значителни отклонения от нормите за отпадъчните води на пречиствателната станция в Разград са отчетени след анализ

След пробонабиране са отчетени значителни отклонения от номирте, определени в разрешителното за заустване на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград - оператор на Градската пречиствателна станиция за отпадъчни води (ГПСОВ). То е осъществено при извънредна проверка по сигнал за замърсявене на река Бели Лом на 17 септември, когато е констатирано нарушение в технологията на пречистване на отпадъчните води, за което на дружеството вече е съставен акт.

Физико-химичният анализ на пробите, предоставени от Регионална лаборатория – Русе при ИАОС, показва отклонения по показателите неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биологична потребност от кислород за 5 денонощия, общ азот и общ фосфор. Това е безспорно доказателство за неефекитвно пречистване на отпадъчните води, които се заустват във водоприемника река Бели  Лом. 

Предстои да бъдат предприети администартивно-наказателни мерки по Закона за водите спрямо дружеството.  

При последната проверка на ГПСОВ - Разград е установено, че ВиК операторът е взел мерки за отстраняване на техническата неизправност, довела до влошаване качеството на зауставаните води.

 

Продължава...

Щъркеловото гнездо на депото в Русе е преместено

Домът на щъркелите, изграден върху стрелата на строителна техника (багер), на оператора на Регионално депо – Русе, собственост на фирма „Берус“ ООД, е преместен на безопасно място. 

Еконспекцията е получила сигнала за необичаното място на гнездото от управителя на фирмата в началото на август. При проверка на място експертите са установили късно люпило на бели щъркели (Ciconia ciconia), в което са се отглеждали две млади птици, които все още не са били самостоятелни и не могат да летят. Дадени са предписания на фирма „Берус“ ООД за прилагане разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, който в такива случаи изисква  разрешителен документ, издаван от Министерството на околната среда и водите. Предписанията са изпълнени и през септември, след като всички птици са отлетели,  щъркеловото гнездо е преместено, без да се наруши неговата цялост. Поставено е на специално изграден за целта метален стълб (на около 10 метра от предишното местоположение), с височина 5.50 м, Ø 140.

Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието, затова хората изпитват емпатия и се опитват да помогнат на птицата в беда. Той  е синантропен вид, обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова се счита за един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която хората обитават.

Продължава...

Галерия