За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Възникнал е технически проблем с горещата телефонна линия

Възникнал е технически проблем с телефон 082 809 281. До отстраняването на техническата неизправност гражданите могат да подават сигнали за нередности в околната среда на тел. 112. 

Продължава...

Стойка за колелета и изложба с детски рисунки в ремонтираното фоайе на РИОСВ-Русе

 

От днес служителите на екоинспекцията, идващи на работа с велосипеди и тротинетки могат да се възползват от новата стойка. Тя е поставена в широката част на партерния етаж по инициатива на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова.

В наскоро ремонтираното фоайе бенефициентите на услугите на РИОСВ-Русе могат да разгледат изложба с  детски рисунки на отличени автори в Международния екологичен форум за еко-проекти „Сребърна“ - 2022 г. Той се организира ежегодно от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс (ЦПЛР – ОДК), Силистра.  В рамките на Форума се провеждат и Международни конкурси за рисунки и литературно творчество на екологична тематика, под надслов: „Планетата земя – безценен дар“. Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е постоянен партньор в организацията и провеждането на форума.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършват инвентаризация на обекти от източна промишлена зона на Русе

В ход е инвентаризация на обекти,  отвеждащи отпадъчните си води в канализационен колектор, собственост на „Топлофикация Русе“ АД, който зауства в река Дунав. Инветаризацията се извършва по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, по  повод постъпили сигнали от служители на „Дунавски Драгажен Флот“ АД за изтичане оцветени води в река Дунав.

Колекторът на топлофикационното дружество е функциониращ още с изграждане на централата. Като оператор с комплексно разрешително (КР), дружеството има определени точки - за заустване и за мониторинг, записани в  КР, които се намират на площадката му. Прилежащата територия, през която преминава този колектор,  е била собственост на топлофикационното дружество. След разпродаване на имоти или части от тях, настоящите оператори също използват този колектор. В РИОСВ-Русе има налична информация, предоставена от топлофикационното дружество за 25 действащи и заустващи отпадъчните си води в него.

Към момента са проверени 7 дружества и са ревизирани шахтите им преди включването им в колектора. Дейностите на фирмите са разнообразни - складови бази, фуражен завод, обработка на стъкла, бетонови възли и др. При необходимост и по преценка на експертите ще бъдат взети водни проби.

Резултатите от инветраризацията ще бъдат обобщени до края на текущия месец. Предвижда се през този период и проверка за спазване условията на КР „Топлофикация Русе“ АД.

На територията на Източна промишлена зона има два колектора – „България“, който е открит и този на ТЕЦ-Русе. В рамките изпълнявания воден проект в гр. Русе колектор „България“, както и „Трети март“ (от Западна промишлена зона)  ще бъдат присъединени към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ-Русе). За колектора на ТЕЦ-Русе ще търсят алтернативни решения, касаещи използването му в съответствие с изискванията на Закона за водите. 

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки през юни

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 144 обекта от контролираната територия през месец юни. От тях 117 са планови, а 45 - извънредни.

В рамките на осъществения контрол са дадени 56 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 8 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени  2 две наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 5300 лв. През месец юни са сключени шест споразумения по съставени актове. Наложени са наказания „глоби“ и „имуществени санкции“ на обща сума 5 040 лв., като в 14-дневния срок са приведени 1 540 лв.

През юни по данните за качество на атмосферния въздух не се отчитат превишения на нивата на финни прахови частичи 10 и 2,5 мкр. и в двата града – Русе и Силистра. Нивата и на останалите атмосферни замърсители се запазват трайно ниски. През месеца са получени сигнали от жители на град Русе за наличие на неприятни миризми в различни квартали. Сигналите са получавани само през нощните часове и при проверка на данните от пунктовете за мониторинг на КАВ в града не са отчитани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители.

На „Топлофикация-Русе“ АД са наложени две еднократни санкции за замърсяване на атмосферния въздух, на база годишен доклад от Собствените непрекъснати измервания (СНИ) за 2021 г. Сумите са много по-ниски спрямо наложените през предходни календарни години.

Приета е техническата рекултивация на депо за опасни отпадъци на „Биовет“ АД – клон Разград. Почистени са замърсени с отпадъци терени. Предотвратено е замърсяването на почвата с опасни отпадъци в гр. Русе.

Изпълнени са дадени през предходен период предписания по компоненти води и почви, като са почистени и запръстени нарушени терени в землището на с. Дянково, община Разград.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през месец юни е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе реагираха на 21 сигнала за птици в безпомощно състояние от началото на годината

Експертите на РИОСВ-Русе  реагираха на 21 сигнала за бедстващи птици през първото полугодие на тази година. 20 от екземплярите са изпратени за лечение и доотглеждане в Центъра за диви животни в гр. Стара Загора, а един екземпляр е предаден на Регионален исторически музей за препариране.

Най-много спасени птици са от вида горска ушата сова (Asio otus) – общо 5 бр., следват домашна кукумявка (Athene noctua) – 3 бр., бели щъркели  (Ciconia ciconia) – 3 бр. и черен бързолет (Apus apus). Сред по-рядко срещаните са синявицата и черношипа ветрушка.

В началото на летния период експертите на РИОСВ-Русе със съдействието на ЕРП–Север са оказали помощ на паднали от гнездата млади екземпляри от вида бял щъркел.

От практиката е видно, че гражданите  проявяват емпатия към пострадалите животни, но е добре да се знае, че при намиране на животно в бедстващо състояние, е задължително да се потърси съдействие от компетентните институции, за да бъде оказана най-адекватната помощ.

Подробна информация за действия при намиране на бедстващо животно е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno

Продължава...

Обявена е защитена местност „Есетрите - Ветрен” на река Дунав

На празника на река Дунав 29 юни е обявена нова защитена местност „Есетрите - Ветрен”. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на реката.

Територията е в участък от реката, в землището на село Ветрен, община Силистра, и е с площ 2884 дка. В границите на защитената местност се забранява добив на инертни материали от коритото на река Дунав и драгиране на дъното на реката. Недопустимо е и изхвърляне на отпадъци, заустване на непречистени отпадъчни води, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и евентуално пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

Заповедта за обявяването е издадена по предложение на WWF – България, което беше внесено през април тази година. В изпълнение на Закона за защитените територии Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе трябва да отрази новата защитена територия в кадастралната карта и регистрите за землището на село Ветрен.

Река Дунав в българо-румънския й участьк е единственото място в Европа, където все още се размножават 4 вида есетрови риби, макар и в много ниска численост . Основната цел на обявяването на ЗМ „Есетрите - Ветрен“ е опазването на единственото установено в българо-румънския участьк на река Дунав, кьм момента, място за отхранване на излюпените през годината млади есетрови риби. Тук са установени и четирите, все още размножаващи се в река Дунав вида есетри. Три от тях - моруна (Ним huso), пъструга (Acipenser stellatus) и руска есетра (Acipenser gueldenstaedtii) са включени в Българската червена книга и в международна а червена книга (IUCN Red List), в категорията критично застрашени. Четвъртият вид - чига (Acipenser ruthenus) е в категорията застрашен от изчезване. Младите есетри използват  рибарската тона край село Ветрен за почивка и хранене в процеса на тяхната дълга миграция към Черно море.

Продължава...

Със съвместна инициатива РИОСВ-Русе и АЕГ „Гео Милев“ отбелязаха 50 - годишнината от приемането на Конвенцията за световното наследство

Със съвместна  инициатива РИОСВ-Русе и  възпитаници на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ отбелязаха вчера 50-годишнината от приемането на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Това е първото от предвидените от РИОСВ-Русе  събития за отбелязване на юбилея. 

В инициативата участваха ученици от 11 клас, в профили  „ИТ и Предприемачество“ и „ИТ и Математика“ на гимназията, която е асоциирано училище към ЮНЕСКО. Те влезнаха в ролята на туристически агенти, предлагащи услуги за индивидуални и групови туристи, разработвайки маршрут/и за посещение на обекти на ЮНЕСКО в България.  Реализираният проект е част от обучението по ИТ в избираемия модул, които учениците  са разработвали 8 учебни часа. Целта е да се свържат съвременните технологии с популяризирането на обектите от културното и природно наследство на ЮНЕСКО в България.

Девет ученика, работили в два екипа, под ръководството на Кремена Дюлгерова и Светлана Колчева  бяха отличени за креативност и ИТ умения при реализацията на училищните проекти.  Те бяха отличени с грамоти и предметни награди от Светлана Иванова – директор на дирекция в екоинспекцията. Тя ги поздрави за усърдието и им пожела да популяризират българските обекти на ЮНЕСКО и да имат възможността да посетят световните такива. Интерактивните карти са видими на адреси: карта 1карта 2

За отбелязването на годишнината РИОСВ-Русе организира фотоконкурс „Моето семейно приключение в Сребърна – обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО и Биосферен парк“ съвместно с Община Силистра и Природонаучен музей – с. Сребърна и изложба на българските обекти на културното и природно наследство на ЮНЕСКО, която ще се състои по време на кръгла маса за управление на влажните зони в гр. Силистра тази година.

Темата на юбилейната година е: „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области ще определят насоките през следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на вписаните обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трасформация и възстановяване след COVID-19.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО (1972 г.) е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Днес, в списъка към Конвенцията са включени 1154-те обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“; Национален парк „Пирин“; Национален парк „Централен Балкан – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“; Боянска църква; Мадарският конник; Тракийска гробница Казанлък; Ивановски скални църкви; Рилски манастир; Античен град Несебър; Тракийска гробница Свещари.

Информация за 50-годишнината, както и за проведените инициативи ще се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/50-godishninata-ot-konventziyata-na-unesco

Продължава...

Под мотото „Открий Дунав“ отбелязваме Международния ден на река Дунав

„Открий Дунав“ е тазгодишното мото на Международния ден на река Дунав 29 юни.  Идеята е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на реката и притоците й с цел по-ефективното им опазване.

РИОСВ-Русе отбелязва празника на Дунав с две инициативи. На 27 юни участници в клубовете „Екология“ и „Съвременник“ на ПГО „Недка Иван Обретенова“ в Русе посетиха Флотската кула в гр. Русе. Инициативата е посветена на Международния ден на река Дунав и е съвместна между РИОСВ-Русе, ИАППД и двата клуба на училището.  На място  са представени исторически факти за корабоплаването,  стари уреди и дейността на една от 6-те хидрометеорологични служби на Агенцията. Децата се запознаха и с ролята на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда за опазване водите и биоразнообразието на река Дунав.

 

IMG 8077 Burborino Danube daY2022На 30 юни 2022 г. деца от Занималня „Бърборино“ посетиха Информационния център на екоинспекцията. С помоща на експерти  те извършиха  експресни анализи на водни проби от три участъка на реката,  научиха за ролята на отделните звена на министерството за опазване на Дунав. 

 

Международният ден на река Дунав се отбелязва на 29 юни. На тази дата през 1994 година в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, известна като Конвенция за опазване на река Дунав. Този документ играе важна роля в международното сътрудничество за опазването и устойчивото използване на една от най-значимите европейски реки. Кампанията се отбелязва за пръв път през 2004 година, по предложение на Международната комисия за опазване на река Дунав. На регионално ниво кампанията се организира и координира от МОСВ и БДДР. 

Продължава...

В ход е процедура за обявяване на нова защитена местност край Сребърна

Днес, в Административната сграда на РИОСВ-Русе в Поддържан резерват „Сребърна“ се проведе комисия за разглеждане на предложението, внесено от WWF за обявяване на нова защитена местност – ЗМ „Есетрите – Ветрен“. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии. 

В Комисията участваха представители на вносителите на предложението, РИОСВ-Русе, Областна администрация – Силистра, Областна дирекция „Земеделие“, Община Силистра, ИАРА, РДГ- Русе, Областно пътно управление и др.

Бъдещата защитена територия представлява участък от река Дунав, в землището на с. Ветрен. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени, с бързо течение на реката.

Съставен е протокол от проведената комисия, който ще бъде изпратен  в МОСВ. Предстои министърът на околната среда и водите да издаде заповед, в която ще регламентира режимите на бъдещата защитена местност. 

Продължава...

Галерия