За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха девет акта за нарушения през октомври

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха девет акта за констатирани нарушения през октомври. Четири от тях са по Закона за управление на отпадъците и са свързани с нерегламентирано съхраняване/третиране и транспортиране на отпадъци. За неспазване на предписания са съставени три акта в нарушение на рамковия Закон за опазване на околната среда. По Закона за водите са съставени два акта – за изпускане на непречистени води във воден обект и за неработещи пречиствателни съоръжения.

Общият брой на проверките през октомври е 142 на 131 обекта от контролираната територия. На проверните фирми са дадени 70 предписания за отстраняване на констатирани нeсъответствия. Директорът на РИОСВ - Русе е издал едно наказателно постановление в размер на 2000 лв. на „Водоснабдяване Дунав“  ЕООД , гр. Разград – оператор на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води, за установена техническа и експлоатационна неизправност.

През октомври екоинспекцията се е самосезирала за нерегламентирано замърсяване с отпадъци и е извършила извънредни проверки по постъпили многобройни сигнали на граждани за неприятни миризми в Русе.

Пълният текст на месечния отчет за октомври е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Сигнали за миризми в Русе могат да се подават към предприятията с комплексни разрешителни

Жителите на Русе могат да подават сигнали за миризми директно към промишлените предприятия, притежаващи комплексни разрешителни. Това може да стане чрез интернет страницата на инспекцията, където са публикувани контактните форми на съответните оператори: https://www.riosv-ruse.org/signali-za-mirizmi-kam-operatori-s-kompleksni-razreshitelni Списъкът ще се допълва и за другите области от териториалния обхват на РИОСВ-Русе.

В комплексните разрешителни (КР) на инсталациите, от чиято дейност могат да се отделят интензивно миришещи вещества е записано специално условие, в което е указано, че притежателят е длъжен при получени оплаквания за миризми да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и да предприеме мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадките им. Такова условие имат голяма част от операторите.

Подаването на сигнали чрез контактните форми на предприятията дава допълнителна възможност на екоинспекцията да осъществява по-строг контрол за спазване на условието за интензивно миришещи вещества в комплексните разрешителни. РИОСВ-Русе ще следи за спазване на условието чрез допълнителни справки за постъпилите в дружествата оплаквания при провеждане на плановия и извънреден контрол.

Продължава...

Тиня и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна

Тиня, детрит и биогенни елементи са изведени от езерото Сребърна през октомври със специализирана техника, тип амфибия. Дейността е част от изпълнение на предвидените в проекта на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Русе мероприятия за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията в резервата „Сребърна“, заедно с отстраняването на кочки (плаващи тръстикови острови) и сива върба.

Езерото е драгирано  на площ от 50 дка, като тинята е депонирана извън езерната чаша.  По време и след приключване на тази дейност е извършен комплексен мониторинг, с  който се оценява непосредственото въздействие на реализираните операции.

През последните 20 г. в поддържан резерват „Сребърна“ покритието на плаващите острови (кочки)  със сива върба е нараснало от 5% до 55%. Това води до понижаване на плаваемостта им, като при ниски водни нива те по-плътно прилягат към дъното, корените на върбите се вкореняват в уплътнената тиня и подлежащия под нея твърд субстрат. След прекъсването на връзката с реката, а по-късно и спиране на изнасянето на тръстиката, в езерото настъпват гнилостни процеси (еутрофикация), в резултат на голямото количество биомаса, която само се натрупва без практически да напуска екосистемата. По тази причина дейностите, предвидени по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна” за намаляване на биогените,  са свързани с отстраняване на кочки и драгиране на тиня в централното водно огледало.

 

 

Продължава...

Мобилната станция приключи есенното измерване на качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция на ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) приключи третото поред за тази година измерване в град Разград. То е проведено от  20 октомври до 1 ноември. 

През този период са отчетени само две  превишения на максималноеднократната норма на сероводород,  на 28 октомври, в периода  от 22.00 до 23.00 ч. Измерената стойност е била 0.008 милиграма на кубичен метър, при норма 0,005 милиграма на кубичен метър. Не са отчетени превишения на средноденонощните норми на този атмосферен замърсител.

Освен по показател сероводород, МАС е извършила непрекъснати измервания и за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. Стойностите по тези показатели са в норма.

Последното за тази година планово измерване в град Разград е предвидено да се осъществи до края на декември.

Продължава...

Ръководството на екоинспекцията се срещна с граждани по повод чистотата на въздуха в града

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова и директорите на дирекции в инспекцията проведоха среща с граждани по повод чистотата на въздуха в града. Срещата се проведе по иницатива на активни граждани, организирани чрез социалните мрежи по повод множеството подадени сигнали за неприятни миризми в града през последните месеци. 

Коментирани бяха дейността и контрола на  няколко дружества, които хората свързват с миризми на бакелит, органика и др. В своите изложения гражданите поставиха въпроси, свързани с промяна на комплексните разрешителни на операторите, разширяване обхвата на измерваните атмосферни замърсители, промяна в нармативната уредба и др.

Директорът на РИОСВ-Русе постави на дневен ред компетентностите на екоинспекцията, възможностите за реакция на при постъпване на сигнали и ограниченията, които законадателството налага по отношение на контрола за миризмите. Тъй като на този етап няма специализирано законодателство за миризми, тя информира за работата на специална работна група, която работи по този проблем. Тя пое ангажимент да информира МОСВ за обсъжданите днес въпроси, като пое ангажимент за провеждане на нова среща, в по-широк кръг, с участието на представители на други институции и  общината за синхронизиране усилията на обществеността на Русе и институциите.

Инж. Христова изрази готовност за струдничество и открита дискусия с участниците в срещата.

Продължава...

На 3 ноември отбелязваме Международния ден на биосферните паркове

Трети ноември е определен за Международен ден на биосферните паркове през 2021 г. с Решение на Генералната конференция на ЮНЕСКО. „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Сребърна“ и „Узунбуджак“ са четирите български биосферни парка, обявени през 2017 г. по Програмата „Човекът и биосферата“ на ЮНЕСКО. Номинирането им една година по-рано е подкрепено и от местните общности, и от отговорните институции.

Биосферните паркове представляват територии, символизиращи хармоничното съжителство между човека и природата. Целта им е да стимулират устойчиво икономическо развитие на съответните региони, основаващо се на чиста и съхранена природа и на производството и предлагането на сертифицирани местни продукти. Те са обединяваща платформа, която осигурява участието на всички заинтересовани страни при управлението и взимането на решения за съответната територия.

В съвременните биосферни паркове освен зони за строга защита, се обособяват и „буферни“ зони, както и „преходни“ зони, в които се поощрява прилагането на устойчиви стопански практики, основани на екосистемните услуги и предимствата от близостта със защитената територия.

Инициативата на ЮНЕСКО за честване на Ден на биосферните паркове представлява покана и възможност за всички да се вдъхновят и почерпят опит от решенията и добрите практики, които вече се прилагат в тези обекти на ЮНЕСКО, като моделни територии за устойчиво развитие.

МОСВ отбелязва днешния Международен ден на биосферните паркове, като предоставя фотографии за българските територии и подчертава потенциала им да способстват за привличане на туристи и развитие на природосъобразен туризъм. 

Информационните клипове за всеки от четирите български биосферни парка са изработени съвместно с Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“ и регионалните подразделения на Министерство на околната среда и водите, които участват в управлението на съответните територии – Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ и регионалните инспекции по околната среда и водите в Пловдив, Русе и Бургас.

Представени са природни и културни обекти, вкл. нематериално наследство  -  характерни занаяти, традиции и обичаи, които увеличават привлекателността на съответните региони и допринасят за развитието на устойчив туризъм.

На линковете по-долу може да се насладите на красотата и уникалността на българските биосферни паркове!

  • БП  „Сребърна“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AwNAAFvtQtmt

  • БП „Централен Балкан“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AsKALEfxQ5t8

  • БП  „Червената стена“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AcBAvGfdQxD7

  • БП „Узунбуджак“

https://mabbg-abv.cincopa.com/watch/AIEASEfIQRRr

За Биосферен парк „Сребърна“ са определени три зони – сърцевинна, буферна и външна. Сърцевинната зона обхваща площ от 8920,519 дка и представлява поддържан резерват съгласно Закона за защитените територии, включваща  естествено еутрофно езеро, разположено на брега на р. Дунав. Основните консервационни цели на зоната са свързани с опазване на гнездовите местообитания на редица видове птици, сред които ключовите къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, сива гъска, редица видове чапли и др. Буферната зона на БП „Сребърна“  е с площ от 4200,056 дка и обхваща съседните на сърцевинната зона терени –пасищни, земеделски и горски площи. В нея е включена площта на защитена местност „Пеликаните”. В границите й  попадат  две защитени зони от мрежата Натура 2000 - BG0000241 „Сребърна” за опазване на дивите птици и BG0000241 „Сребърна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Външната преходна зона  включва цялата територия на община Силистра.

Продължава...

Кафяви прилепчета избраха сградата на РИОСВ-Русе

Екземпляри от защитения вид кафяво припепче (Pipistrellus pipistrellus) образуваха мини колония в тесен процеп между стената и улука на южна тераса на сградата на РИОСВ-Русе. Докато миналата година е зебелязан един екземпляр тази година при внимателно наблюдение са установени четири прилепчета.

Видът обитава широколистни, иглолистни и смесени гори, но често се среща  в селища, градини, паркове, като прави колонии под стрехите на сгради.   Придържа се в близост до водни площи – езера, големи реки. Кафявото прилепче попада под защитата на закона на Закона за биологичното разнообразие, Бернската и Бонската конвенции и други директиви.

На територията на България има много голямо видово разнообразие на прилепите. От 35 вида в Европа, 33 се срещат у нас.Това се дължи на преходното ни географско разположение. Повече любопитна информация за прилепите в България може да бъде намерена на интернет адрес: www.greenbalkans.org/prilepi/index.php.

 

 

Продължава...

Приключиха ремонтните дейности на пречиствателната станция на Разград

Приключиха ремонтните дейности на съоръженията на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) на Разград, стопанисвана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД. Това установиха при проверка вчера експерти на РИОСВ-Русе. Ремонтните дейности се наложиха след констатирана техническа неизправност при извънредна проверка през септември, за което на дружеството вече е съставен акт.

На място е установено, че е подменено греблото на вторичния утаител и е укрепена нарушена стена на открит канал, отвеждащ отпадъчните води към изхода на пречиствателната станция. С приключване на ремонта напълно е  възстановен технологичният процес на пречистване на отпадъчните води. Към настоящия момент тече обновяване на биобасейна с активната утайка, за което се изисква технологично време.

При проверката вчера е възстановена пломбата на байпасна връзка, която временно е била премахната за целите на ремонта. Целта е да не се допусне отвеждане на непречистени отпадъчни води във водоприемника река Бели Лом.

До дни се очакват  резултатите от контролните проби отпадъчни води, взети от изхода ГПСОВ през октомври.

 

Продължава...

Регистрирани са дванадесет дни с превишения на фин прах през октомври в Русе

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“ е отчела дванадесет дни с превишения на фини прахови частици (10 микрона) в Русе през октомври. С това дните с превишения на този атмосферен замърсител от началото на годината стават общо 27. Максимално измерената средноденонощна стойност на ФПЧ10 е била регистрирана на 13 октомври, като е отчетена концентрация от 63.12 микрограма на кубичен метър (μg/m³), при норма 50 (μg/m³).

Причините за превишенията през октомври са от различен характер - пренос на димни газове вследствие на недобросъвестни земеделски практики и пожари, пренос на пясък от пустинята Сахара, но основно се дължат на неизпълнение на предвидените мерки в общинската програма за качество на атмосферния въздух.

 Законодателството е предвидило максимален брой дни с превишения на фин прах - до  35 в рамките на една календарна година. За община Русе тази норма е била спазена само през 2021 г. По тази причина тя е задължена да изпълнява Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2026 г., където са заложени мерки за достигане на  нормите.

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици 10 и 2.5 микрона са във фокуса на Европейската комисия и по препоръка на Световната здравна организация се обсъждат  значително по-строги норми за този замърсител.

Фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с 50 % на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10 микрона. Този показател се контролира в ДОАС (диференциална оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) системата на гр. Силистра и в АИС „Възраждане“, тъй като на територията, контролирана от РИОСВ-Русе са обособени два Района за оценка на качеството на атмосферния въздух - гр. Русе и гр. Силистра.

Продължава...

Галерия