За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Eкспертите на РИОСВ-Русе провериха 207 обекта през август

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха  239 проверки на 207 обекта през август. От тях 100 са по плана за контролна дейност, а 139 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Акцент в работата през август е контролът по постъпили сигнали, изпълнение на дадени предписания по Закона за управление на отпадъците, чистота на населените места и съхранение/третиране на опасни отпадъци на контролираната територия.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната и специализираната нормативна уредба са съставени 13 акта. Директорът на РИОСВ-Русе е издал 7 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 21 200 лева.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 15 000 лв., а по еднократни и текущи санкции – 7 028,40 лв. От Национална агенция по приходите през август са събрани 7300 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юли, на общините през месец август са преведени 1715,20 лв. Най –голяма сума е получила Община Разград – 1660,80 лв.

 

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през август е пубилкуван на интернет страницата на инспекцията на адрес:http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

 

 

 

 

 

 

 

Продължава...

РИОСВ-Русе започва утре проверка на условията в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе започват от утре проверка за спазване на условията на актуализираното комплексно разрешително (КР) на оператора  „Монтюпе“ ЕООД. Екипът ще осъществи проверката месец по-рано от предвиденото, с оглед на факта, че продължават да постъпват сигнали от жители на Русе за наличие на миризма на „изгорял бакелит“. Само за последното денонощие са регистрирани над 30 сигнала чрез горещата телефонна линия и е-платформата на интернет страницата на инспекцията. Наличието на миризма е потвърдено при извънредните обходи снощи и тази сутрин  от експерти на инспекцията в няколко квартала на града.

Целта на проверката, която започва утре, е да установи спазването на условията, заложени в КР, ефективността на работата на монтираните пречиствателни съоръжения и предприетите мерки от оператора за ограничаване на разпространението  на интензивно миришещи вещества, извън работната площадка.

От началото на септември до настоящия момент са извършени две извънредни проверки на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД, при една от които е проследен технологичния процес в работещите производствени халета № 2 и № 3, във вечерните часове до полунощ. По време на проверките не са констатирани миризми извън работната площадка.  Предвижда се проверката на условията в КР на „Монтюпе“ ЕООД да продължи най-малко една седмица.

Продължава...

Повишени нива на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Автоматичната станция за непрекъснат мониторинг на качеството на атмосферния въздух (АИС „Възраждане“), разположена в централните части на Русе, е регистрирала снощи повишени  нива по показатели фини прахови частици от 10 и 2.5 микрограма на кубичен метър, в периода от 21 ч.  до полунощ. Няма превишения на средноденонощната норма на ФПЧ 10. Нивата на останалите следени показатели в пункта са в норма. През периода посоката на вятъра е била запад-северозапад.

В екоинспекцията са постъпили 12 сигнала за наличие на миризми на изгряло, предимно от централните части на града,  на горещата телефонна линия и интеренет страницата. 

Причината  за неприятните миризми е третиране на следжътвени остатъци на територията на  съседна Р Румъния. Областният управител на Област Русе е уведомен за проблема.

Продължава...

Продължават проверките по сигналите за неприятни миризми в Разград

Експертите на РИОСВ-Русе продължават с извънредните проверки по зачестилите сигнали за неприятни миризми в гр. Разград. Сигналите са от средата на месец август, като до настоящия момент са постъпили 30, предимно в малките часове на денонощието.

При извънредния контрол са извършени обходи в отделни райони  на град Разград, промишлените зони  и съседните населени места. От всички промишлени оператори е изискано осигуряване на постоянен достъп, както до обектите, така и до регламентираните в разрешителните им документи точки на  заустване в река Бели Лом.

Осъществен е контрол на  Градска пречиствателна станция (ГПСОВ) на град Разград. Взети са проби отпадъчни води от изхода на станцията, както и от заустването на голям промишлен обект на вход ГПСОВ. Пробите се обработват в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, а резултатите  се очакват в началото на септември.

В ход са и съвместни проверки със служителите на реда, във връзка с указания на Районна прокуратура – Разград на големите промишлени обекти в Разград, участъци от река Бели Лом на територията на града и ГПСОВ.

Мобилната автоматична станция на ИАОС извърши двуседмични измервания на качеството на атмосферния въздух по план,  от 5 до 17 август.

Измервани са нивата на азотни оксиди, серен диоксид въглероден оксид, озон, ФПЧ 10 микрограма и сероводород. Отклонения са отчетени само по показател сероводород, като в 6 дни са регистрирани превишения на  максималната средночасова норма,  в периода 7-13 август, в малките часове на денонощието, от 1.1 до 5.2 пъти над нормата. На 13 август Мобилната станция е отчела само едно превишение на средноденонощната норма от 0.003 милиграма на кубичен метър. Регистрираната стойност е два пъти над нормата.

Като цяло, през последните 3 години намаляват регистрираните превишения по показател сероводород, както на средночасовата, така и на средноденонощната норма и на максимално измерените стойности.

Резултатите ще бъдат предоставени на РЗИ-Разград и общината.

      

      

Продължава...

Предстоят извънредни проверки в Разград по сигнали за неприятни миризми

Експертите на РИОСВ-Русе ще извършат извънредни проверки на територията на град Разград,  във връзка с множество постъпили сигнали за остри неприятни миризми през последното денонощие, предимно в малките часове.

Към настоящия момент Мобилната автоматична станция на ИАОС е разположена в централните части на града и извършва двуседмични измервания на качеството на атмосферния въздух, в т.ч. и на сероводород, по план. Те трябва да приключат на 17 август. Резултатите ще бъдат предоставени на РЗИ-Разград и общината.

           

Продължава...

Фотоконкурс на ООН: „Хората са затворени, природата – не“

UNCEПо повод Световния ден на околната среда Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) организира фотоконкурс под надслов „Хората са затворени, природата - не: конкурс за растения и животни по времето на COVID-19 в подкрепа на възстановяването на екосистемите“.

Този фотоконкурс има за цел да даде възможност на всички – от фотографи-любители до професионалисти, независимо от тяхната възраст, пол или националност, да представят впечатляващи снимки на растителния и животински свят, направени по време на епидемията от COVID-19. Те трябва да фокусират вниманието към призива на ООН за предприемане на спешни действия за опазване и възстановяване на естествените местообитания на видовете, за устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда.

Конкурсът е отворен за участие до 15 септември 2020 г., след което жури (комисия, съставена от членове на бюрата на комисиите на ИКЕ на ООН по горите и горската промишленост и по политиката за околна среда) ще избере 13-те най-впечатляващи снимки. Фотографиите ще украсят календара на ИКЕ на ООН за 2021 г. Официалното представяне ще се състои на изложба в Palais des Nations, седалището на ООН в Женева, през есента на 2020 г.

Общи условия на фотоконкурса: http://natureunlocked.unece.org

Продължава...

Извършена е извънредна проверка за загинали щъркели в Разградско

117308675 326235291906247 6512351215055417362 n 1 - CopyЕкспертите на РИОСВ-Русе извършиха вчера извънредна проверка по повод сигнал за намерени мъртви птици от вида бял щъркел, по протежението на железопътната линия Русе-Варна, в междугарието Разград-Самуил. Сигналът е постъпил в екоинспекцията на 9 август чрез тел.  112  и е  предаден на Областна дирекция по безопасност на храните-Разград, които са открили 5 птици.

При проверката вчера, на място, при обход по протежението на жп-линията, между километри 74-76 експертите са открили общо 12 загинали птици. Всички са намерени в непосредствена близост до стълбове от електроконтактната мрежа на линията.

Предполага се, че птиците – възрастни и млади, нощували по стълбовете, са станали жертва на електрически удар при преминаване на влак.

Екоинспекцията изпрати един екземпляр в Спасителния център на СНЦ „Зелени Балкани“ за установяване на точната причина за смъртта на птиците.

Към настоящия момент белите щъркели се подготвят за есенната си миграция, като се струпват на големи ята и търсят храна в земеделските площи, сметища и др. терени с наличие на подходяща хранителна база.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е вид едра птица, представител на семейство Щъркелови. Гнезди и отглежда потомството си в Европа (включително и България), Северна Африка, Близкия изток и Централна Азия. Извършва сезонна миграция в Субсахарска Африка, Западна Индия и др. места. 

Видът е синантропен и гнезди в селища или в непосредствена близост до тях. Изгражда гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви, паметници и все по-рядко върху стари изсъхнали дървета. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 156 обекта през юли

Експертите от РИОСВ-Русе извършиха  185 проверки на 156 обекта през юли. От тях  98 са планови, а 87 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на констатирани нередности. 

За установени административни нарушения на рамковия Закон за опазване на  околната среда  и специализираната нормативна уредба са съставени 19 акта. Най-много актове са по Закона за управление на отпадъците, във връзка със засиления контрол за чистота на населените места. Издадени са 12 наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 лева. Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции през юли  са 9 000 лв., а по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 144 лв.

Пълният текст на месечната справка е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Продължава...

Анатоли Станев е новият директор на РИОСВ-Русе

Анатоли Станев е новият директор на РИОСВ-Русе, считано от 5 август. Той е назначен със заповед на  министъра на околната среда и водите след проведен конкурс. Анатоли Станев е завършил АГ „Гео Милев“ в Русе,  юрист по професия, с дългогодишна практика. Бил е  съветник в Общински съвет – Русе, в мандат 2007-2011 г. и член на две постоянни комисии, на едната от които зам.-председател.  

Продължава...

България в Юнеско

Галерия