За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха девет акта за установени нарушения през юли

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха девет акта за установяване на административни нарушения (АУАН) през юли. Те са на юридически лица, от които четири акта са по Закона за управление на отпадъците, три по Закона за опазване на околната среда,  по един за нарушения на  Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са общо 118 проверки на 112 обекта от контролираната територия. От тях 74 са съгласно плана за контролна дейност, а 44 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 69 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе е издал две наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в  размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения по съставени АУАН на обща стойност 4 550 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6600,36 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 500 лв. От струтурите на Национална агенция по приходите (НАП) през месеца са събрани 1000 лв. по наложени  имуществени санции. От получените суми през месец юни 2023 г., на общините през месец юли 2023 г. са преведени 14 849,21 лв, като най-голяма сума е получила Община Русе – 8 228,41 лв.

 

 

 

Пълният текст на месечния отчет за юли е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Обработени са водните проби на три обекта в Разград

РИОСВ-Русе получи протоколите от изпитване на пробите отпадъчни води (ОВ), взети през юли от ГПСОВ-Разград, от изходната точка на пречиствателната станция на „АДМ“ ЕАД и от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград. Извънредните проби ОВ са изпитани  от Регионална лаборатория - Русе към ИАОС, по повод постъпила писмена жалба за разпространение на миризми в гр. Разград. Пробите са изпитвани по показатели и индивидуални емисионни ограничения, записани в разрешителните документи за заустване, издадени на дружествата по реда на Закона за водите.

Единствено в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград е установено минимално отклонение по показател химична потребност от кислород (ХПК). За същото отклонение на дружеството вече е наложена текуща месечна санкция в размер на 212 лв. на база  предишно пробонабиране.

Контролът за условията в разрешителните документи продължава съгласно плана за контролна дейност и  заповедта на министъра на околната среда и водите, който предвижда две пробонабирания в рамките на календарна година.

Продължава...

Високите температури вдигнаха нивата на озон в атмосферния въздух в Русе

Високите температури през юли повишиха нивата на озон в атмосферния въздух в Русе. През втората половина на юли АИС „Възраждане“ е  регистрирала 7 превишения на осемчасовата норма от 120 мкг/м3 (микрограма на кубичен метър), която е една от трите норми, записани в специализирана наредба. Другите две са - средно часова стойност от 240 мкг/м3 (измерени през три последователни часа) и  средно часова стойност от 180 мкг/м3. И двете не са превишавани за периода.  Установените концентрации, включително и превишенията на осемчасовата норма на озона, не биха могли да окажат влияние върху човешкото здраве и околната среда.

Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата на 30 - 50 км над земната  повърхност и в приземния въздушен слой.  Естествените фонови стойности на озона във въздуха са около 30 мкг/м3, но могат да стигнат много по-високи стойности (напр. 120 мкг/м3).

През юли няма нито едно превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона, независимо от регистрирания пренос на пясък от Сахара. От началото на годината до момента са отчетени само 11 превишения на този атмосферен замърсител, които са регистрирани през отоплителния период.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе полагат грижи за млад бял щъркел в с. Сребърна

Служители на РИОСВ-Русе на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ полагат грижи за млад екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) в административната сграда на резервата. Птицата е паднала от гнездо в с. Сребърна, в което е имало два екземпляра, но единият не е оцелял.

Щъркелът е в добро общо състояние, без видими наранявания  и по тази причина е преценено, че не е необходимо изпращането му в Спасителния център в гр. Стара Загора. Само от РИОСВ-Русе от началото на годината там са изпратени за лечение и рехабилитация 8 птици от този вид.

За укрепването на птицата се полагат грижи, като охраната на резервата извършва риболов в границите на строителния обект „Западен канал с преливник“, представляващ малък буферен водоем, в северната част на резервата. През деня птицата се разхожда в двора на административната сграда на управлението на резервата, като се очаква до седмица да излети самостоятелно. https://www.youtube.com/watch?v=XGPiUkqnrps

Продължава...

Двойка бели щъркели избраха необичайно място за отглеждане на поколение в Русе

Двойка от защитения вид бял щъркел (Ciconia ciconia) е избрала необичайно място да отгледа поколение тази година в Русе. През пролетта те  бързо изградили „нов дом“ върху стрелата на строителна техника (багер), собственост на фирма „Берус“ ООД, която е оператор на Регионално депо – Русе.

Сигналът е подаден от управителя на фирмата, който е заявил желание да използва техниката. Експерти по биологично разнообразие на екоинспекцията извършиха вчера проверка на място, като установиха две млади птици в гнездото, които все още не могат да летят.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява обезпокояването на защитени видове птици, както и преместване на гнездо им, особено през размножителния период. На управителя на фирмата са дадени предписания да не се правят опити за преместване на гнездото до отлитане на младите екземпляри. Необходимо е операторът да подаде заявление до министерството на околната среда и водите за преместване на гнездото, за което се издава специално разрешително с указания.

Белите щъркели използват и депата за отпадъци за хранителна база. Вероятно става въпрос на новосформирала се двойка, който е използвала удобно за нея място, в близост до депото.

Като повечето едри птици, белият щъркел образува двойки за цял живот. За разлика от лебедите, които целогодишно са неразделни, белият щъркел е с по-свободолюбив нрав. След като отгледат малките, мъжкият и женската се разделят и зимуват на различни места. Там те не се размножават и нямат причина да са заедно. Напролет ги събира отново гнездото. Първи се връща мъжкият, а след няколко дни – и женската.

                  

Продължава...

Резултатите от почвените проби в Исперих не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти

Резултатите от анализа на почвените проби, взети  в гр. Исперих през юни, не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти. Пробонабирането е извършено от Регионална лаборатория-Русе, при извънредна проверка на екоинспекцията след получен сигнали от органите на реда и граждани за нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти в района на съоръжение на ВиК оператора в града.

Експертите на РИОСВ-Русе на място са установили изхвърляне на отпадъчни нефтопродукти в района на съоръжението в имот, стопанисван от местен автосервиз. На собственика на сервиза са съставени два акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците – за нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти и затова, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на автосервиза. Втора проверка е установила, че дадените предписания за почистване на терена и за издаване на необходимите документи за осъществяване на дейността, са изпълнени. По случая се води досъдебно производство.

Продължава...

Няма превишения на средноденонощните норми за сероводород в Разград

Не са отчетени превишения на средноденонощните норми по показател сероводорд при второто за тази година измерване в периода 7 – 20 юли, проведено с Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда в Раград. Съгласно екологичното законодателство нормите за сероводород са: максимално еднократна концентрация (0,005 милиграма на кубичен метър), която е часова стойност; и средноденонощна норма, която е 0,003 милиграма на кубичен метър. В рамките на 13 денонощия са отчетени отделни пикови концентрации на максимално еднократната стойност на този атмосферен замърсител. Средноденонощната норма не е превишавана.

Освен по показател сероводород, МАС е извършила непрекъснати измервания и за серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон. Стойностите по тези показатели са в норма. През периода е отчетено едно превишение на фини прахови частици 10 микрона - два пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, регистрирано на 14 юли.

След като получи официалните протоколи от измерванията от Регионална лаборатория – Русе, инспекцията ще ги предостави на вниманието на общината и РЗИ-Разград.

Град Разград е включван редовно в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. Регулярните планови измервания се извършват във връзка с постъпили сигнали за миризма на сероводород през предходните години и с цел да се оцени влиянието от дейността на операторите с издадени комплексни разрешителни на територията на община Разград.

Мобилната станция отговаря напълно на изискванията на европейските стандарти за измерване на качеството на атмосферния въздух. Преди и след всяко измерване се извършва контролна проверка на всеки отделен анализатор с еталонни газове с цел да се гарантира качеството на резултатите. Тези измервания са част от Националната система за мониторинг на околната среда. 

Продължава...

РИОСВ-Русе: По данни от измерванията няма замърсяване със сероводород в Разград

„Няма абсолютни никакви превишения и замърсяване със сероводород“. Това заяви директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова на работна среща, проведена вчера в Община Разград, с участието на държавни институции и ВиК оператора.

Инж. Христова подчерта, че с Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда е акредитирана и отчита реални резултати. МАС извършва непрекъснати измервания от 7 юли в Разград, не е отчела до момента отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на сероводорода. Измерванията са по план, като ще продължат до 20 юли включително.

Инж. Христова информира, че голяма част от промишлените обекти на града вече са проверени,  контролират се и пречиствателните станции на предприятията. През последните години са наложени санкции, в това число и на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД-Разград.

Вчера екип на РИОСВ-Русе взе водни проби от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ)-Разград, от изходната точка на пречиствателната станция на „АДМ“ ЕАД и от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград. Пробите ще се изпитват от Регионална лаборатория- Русе към ИАОС. Резултатите ще станат ясни до 10 дни.

В ГПСОВ постъпват за пречистване значителни количества производствени отпадъчни води, като основен източник са отпадъчните води на предприятието за преработка на царевични продукти, функциониращо на територията на Разград. Допълнително натоварване на станцията се наблюдава и в резултат на приеманите за пречистване отпадъчни води от близко разположени обекти, предимно млекопреработвателни предприятия, съгласно сключени договори с ВиК дружеството. В тази връзка от съществено значение е необходимостта от нейната реконструкция, финансирането на което е възпрепятствано поради липса на консолидиран ВиК оператор в областта. На територията на област Разград има обособени два ВиК оператора - „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД-Разград, и „Водоснабдяване и канализация“ ООД - Исперих. Представителите на местната власт подчертаха безрезултатните си усилията за намиране на финансиране по тази причина.

Продължава...

Мобилната станция не е отчела превишения на следените атмосферни замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителна агенция по околната среда, която извършва непрекъснати измервания от 7 юли в Разград, не е отчела до момента отклонения от нормите на следените атмосферни замърсители, в това число и на сероводорода. Измерванията са по план, като ще продължат до 20 юли включително.

Потенциален източник на миризмите, особено през нощните часове, е дейността на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и канализационната система, която преминава през града успоредно на коритото на река Бели Лом. Високите температури и слабият отток в тези часове на денонощието, както и атмосферното налягане, предполагат разпространението на миризми, особено при ниска скорост на вятъра. Извънреден контрол ще бъде упражнен на пречиствателните съоръжения на по-големите инсталации, както и количествата отпадъчни води от предприятията, с които дружеството „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД е сключило договори.

От началото на годината по плана за контролната дейност са проверени по-големите обекти и оператори с комплексни разрешителни – „АДМ“ ЕАД, „Грийнбърн“ ЕАД, „Новал 1“ ЕООД, Регионално депо за отпадъци – Разград, „Пилко“ ЕООД - птицекланница и др. При проверките не са констатирани нарушения. Предстои проверка на „Биовет“ АД-клон Разград.

По инициатива на РИОСВ-Русе утре ще бъде проведена работна среда в Община Разград, на която са поканени представителни на държавни институции и „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – оператор на канализационната система на Разград.

Продължава...

Галерия