За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Прекратена е процедурата за инвестиционното предложение на „Метал фусион“ ООД

Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев издаде решение за прекратяване на процедурата за оценка въздействието на околната среда за инвестиционното предложение на „Метал фусион“ ООД. То касае преустройство и промяна предназначението на промишлена сграда, намираща се  в Западна промишлена зона за дейности по рециклиране, чрез претопяване на скрап от черни метали и производство по метод на леене на детайли от въглеродна  и неръждаема стомана.   

Основният мотив за прекратяване на процедурата е допустимостта на подобни дейности спрямо устройствената зона, в която попада съгласно действащия Подробен устройствен план (ПУП) на имота, който е одобрен от Община Русе през средата на тази година. Съгласно него и специализираната наредба за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони имотът, който е обект на предложението, е класифициран като „предимно производствена зона“. В него могат да се застрояват производствени, складови, търговски и обслужващи сгради, но не и производства с вредни отделяния - предприятия на химическата и каучаковата промишленост с отпадъчни технологични продукти, асфалтови бази, както и всякакъв вид леярни за черни и цветни метали.

Процедурата за ОВОС на инвестиционото предложение на „Метал фусион“ ООД започна през март 2020 г. Проведени са необходимите консултации с компетентния орган по околна среда и засегнатата общественост и през ноември 2020 г. е внесен Доклад за ОВОС, оценен първоначално с отрицателна оценка на качеството му, а след преработването му от инвеститора, е одобрен.

През декември 2020 г. експерти на РИОСВ-Русе при проверка на терен констатират, че са извършени строително-монтажни работи и сезират Община Русе, като орган по издаване на разрешителни за строеж. 

В хода на процедурата по ОВОС е проведено общественото обсъждане. Внесени са възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение от кмета на Община Русе, предприятия, извършващи дейност на територията на Западна промишлена зона, група от 92 граждани, както и от отделни жители на Русе.

Компетентният орган, в случая Директорът на РИОСВ-Русе, мотивира решението си, като взема предвид ДОВОС, становищата да специализираните институции, резултатите от общественото обсъждане и проведени консултации с компетентния орган по Закона за устройство на територията - Община Русе, при които се установи недопустимост на инвестиционното предложение спрямо предвижданията на действащия Общ градоустройствен план, невлезлият все още  в сила Общ устойствен план на общината и ПУП на производствената площадка.

За решението си екоинспекцията е уведомила Община Русе и инвеститора „Метал фусион“ ООД. Документацията по проведената процура по оценка въздействието на околната среда е публикувана в публичните регистри и на интернет страницата на инспекцията: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32985

Решението за прекратяване на процедурата може да бъде обжалвано в 14 дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Продължава...

Отрицателни са взетите проби за наличие на генетично модифицирана ДНК на територията на РИОСВ-Русе

Всички проби, взети от листна маса на царевица, пшеница и рапица от опитните полета в гр. Русе и  с. Бръшлен (област Русе) и гр. Лозница (област Разград) са без наличие на генетично модифицирана ДНК. Пробите са взети в началото на месец юни от представители на Изпълнителна агенция по околна среда и са изпитвани в акредитирана за целта лаборатория.

Пробовземанията се извършват ежегодно - по план и извънредно - по сигнали. Целта  е да се спазват изискванията на специализирания Закон за генетично модифицираните организми, съгласно който на територията на страната е забрането използването на ГМО-култури и освобождаването им в околната среда.

До настоящия момент на контролираната от РИОСВ-Русе територия не са констатирани нарушения на специализираното законодателство.

Продължава...

Съставен акт на физическо лице за изхвърлените отпадъци в землището на Сливо поле

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установявне на административно нарушение на лицето, изхвърлило 8 контейнера с отпадъци в землището на община Сливо поле.

Контейнерите, с неясно съдържание,   са установени на 1 юли след проверка по сигнал от РПУ- Сливо поле. В рамките на седмица органите на реда са открили физическия извършител. 

Допълнителна проверка на екоинспекцията е установила, че е спазено предписанието, дадено на общината за почистване на терена.

Продължава...

Проверка на РИОСВ – Русе и Басейнова дирекция показа, че водите в река Русенски Лом са в добро състояние

Готови са резултатите от  двете  пробонабирания, взети през юни при съвместна проверка на  Регионална лаборатория – Русе, РИОСВ-Русе, БДДР и „ВиК“ ООД по сигнал за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом.

Първите проби са отпадъчни води, взети от точката на заустване, регламентирана в разрешителния документ на дружеството „ВиК“ ООД-Русе, експлоатиращо колектора в Западна промишлена зона. Пробите са изпитвани по показатели активна реакция (рН), температура, неразтворени вещества, химична потребност от кислород (ХПК) и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК5). При анализа са отчетени минимални превишения по следените показатели, които не могат да повлияят на качеството на водите на реката. На ВиК-оператора са дадени предписания да осъществи по-строг контрол спрямо всички промишлени обекти, които заустват в канализационния колектор.

Вторите проби (повърхностно течащи води) са взети от две точки на река Русенски Лом -  преди и след заустването на колектора.

Измерените стойности по показател разтворен кислород показват отлично състояние на водата. Резултатите по показатели активната реакция, електропроводимост и азот-нитритен съответстват на характеристиките за добро състояние на повърхностните води. По отношение на показатели БПК5, азот нитратен, общ азот и общ фосфор водите отговарят на изискванията  за умерено състояние.

Според становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) резултатите от измерените концентрации на приоритетни вещества водното тяло е в добро химично състояние.

Аналъзът на водните проби e съгласно изискванията на специализирана наредба за характеризиране на повърностни води и оценката на състоянието на  водното тяло.

Продължава...

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха четири щъркела в спасителен център

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха за доотглеждане и лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора 4 птици от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), от които 3 млади и 1 възрастен.

Сигналът за бедстващите птици е подаден от кмета на с. Белица (община Тутракан) на 12 юли. В него се съобщава за пострадали от токов удар възрастни щъркели - 1 загинал и 1 с  наранени крайници.

Предвид факта, че младите птици в гнездото са в невъзможност да летят и да се хранят самостоятелно, е организирана акция за тяхната евакуация от гнездото. От кметство с. Белица е осигурена  необходимата техника, с която експерт на РИОСВ-Русе е достигнал до птиците. Четирите екземпляра своевременно са транспортирани до  Спасителния център. След възстановяването им птиците ще бъдат освободени в природата.

Екоинспекцията и Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора следят случая с друго гнездо в с. Белица, за което имаше  съмнения, че малките се отглеждат само от един възрастен. Акцията за прибиране на малките за доотглеждане в центъра е отменена, след като се е появил вторият възрастен екземпляр.

Подробна информация за реакцията при намиране на екземпляри в безпомощно състояние може да бъде намерена на интернет страницата на инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno?

Продължава...

Съставен е акт на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на оператора на площадката за отпадъци в с. Калипетрово, стопанисвана от  „Супер-лукс 84“ ЕООД. Дружеството не е организирало безопасното третиране на опасни отпадъци,  с което е допуснало възникването на пожар, при който са изгорели излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Това представлява нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и специализираната наредба за ИУМПС, за което ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20000лв. 

Пожарът на площадката е възникнал на 10 юни. Екип на РИОСВ-Русе извърши незабавна проверка след подаден сигнал от тел. 112 за горящи коли и гуми. От оператора е изискано да представи документи, свързани с управлението на площадката и дейностите с отпадъците, които са внесени в срок.

Предстои директорът на РИОСВ-Русе да определи размера на имуществената санкция, като вземе предвид нарушението на специализираната наредба, липсата ли лице, което да отговаря за третирането на опасни отпадъци и проявената небрежност.

Остават в сила  дадените предписания дружеството да уведомява инспекцията при всяко предаване на отпадъци от площадката, включително и тези, засегнати от пожара.

Продължава...

Съвместна проверка не установи промишлен източник на замърсяване на въздуха в Западна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ-Русе и представител на общината извършиха днес съвместна проверка в Западна промишлена зона във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на въздуха.

При обход и наблюдение по ул. „Света Петка“, ул. „Св. Димитър Басарбовски“,  ул. ‚Антим I-ви“, ул. „Македония“ и бул. „Трети март“ не е установено наличие на миризми. В района на ул. „Св. Димитър Басарбовски“, под Сарайския мост се извършват строително-ремонтни дейности по проекта, свързан с изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежащата канализационна  мрежа.

При преминаване на моторни превозни средства  през горепосочения участък, поради сухото време и струпаните на място инертни материали, както и извършваните изкопни дейности се вдигат облаци прах. Визираният участък съвпада като местоположение с изпратения снимков материал в сигнала.

На Община Русе, която е възложител на проекта, e дадено предписание  за предприемане на мерки за недопускане на запрашаване при  ремонтните дейности, съгласно изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 проверки през юни

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 183 контролни проверки на 173 обекта от контролираната територия през месец юни. От тях  104 са планови, а 79 - извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 68 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.

През юни са  сътавени 10 акта за административни нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев е  издал 7 бр. наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 11 300 (единадесет хиляди и триста) лв.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции е 3 400  лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 25 664, 80 лв. 

В резултат на осъществения контрол през месец юни е осигурено денонощно видеонаблюдение на дейността на „Сид Грийн“ ЕООД – гр. Русе. Дружеството е оператор на инсталация за топене и леене на черни метали в Източна промишлена зона на Русе. 

От „Брикетна фабрика“ в гр. Русе е представена и е съгласувана план-програма с мерки за намаляване на неорганизираните прахови емисии от дейността на площадката.

Пълният текст на справката за контролната дейност през юни е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Проверен е сигналът за изхвърлени контейнери в землището на Община Сливо поле

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха в края на миналата седмица незабавна проверка по сигнал за изхвърлени пластмасови контейнери с неясно съдържание на територия, представляваща горски пояс, в землището на гр. Сливо поле. Сигналът е постъпил от дежурен служител на РПУ- Сливо поле.

На място е констатирано, че изхвърлени 8 броя паластмасови еднокубикови контейнери. Част от тях са с нарушена цялост, като съдържанието им е разлято по терена. Усещала се е слаба неприятна миризма. По информация от общината теренът е общинска частна собственост.

Дадедно е прадписание на община Сливо поле  като собственик на терените да ги почисти в срок.

Протоколът от проверката ще бъде предоставен на органите на реда, които ще предприемат мерки за установяване на нарушителя.

Сигналът е предаден на специализираните разследващи органи за последващи процесуални действия.

Продължава...

България в Юнеско

Галерия