За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Представители на три институции обследваха река Бели Лом в края на миналата седмица

Експерти на РИОСВ-Русе, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и представители на община Разград извършиха цялостно обследване на река Бели Лом в участъка от входа на град Разград до село Гецово в  края на миналата седмица. В акцията се включи и заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров. Причината за обследването са множеството оплаквания на жителите на Разград и Гецово за неприятни миризми през летните месеци.

Извършен е обход по течението на реката, както и заснемане с дрон, с цел установяване на стари замърсявания и отлагания. Отваряни са и ревизионните шахти на няколко предприятия.

По време на акцията не са установени нерегламентирани зауствания във водното тяло. Служители на Регионална лаборатория (РЛ)– Русе при ИАОС са взели водни проби повърхностни води от шест точки, които ще бъдат изпитвани по физикохимични показатели, тежки метали и органични замърсители. Пробите за органични замърсители ще се изпитват в Централна лаборатория, а останалите в РЛ-Русе.  

Продължава...

РИОСВ - Русе с отрицателно становище за инсталация за изгаряне на отпадъци на територията на Република Румъния

РИОСВ - Русе изготви отрицателно становище по проектно предложение за инсталация за изгаряне на медицински и животински отпадъци, което се инициира в пограничен район на територията на Република Румъния, като счита, че има потенциал за трансгранично въздействие от дейността на инсталацията.

При прегледа на Доклада за ОВОС е установено незадоволително описание на инвестиционното предложение както в етапите на производствения процес, така и на техническата инфраструктура, необходима за осъществяването му до и на територията на площадката, което предизвиква неясноти относно цялостния производствен процес.

Отчетено е, че в доклада няма данни за начина на съхранение на опасните химични вещества, които ще се използват като реагенти и/или спомагателни материали. Представената информация по фактор „Отпадъци“ също е незадоволителна. Недостатъчно са представени данни, поради което остават неизяснени начинът на сортиране на отпадъците, вероятността от доставка на отпадъци от други страни, начинът и периодът на съхранение, както и последващото третиране на образуваната в производствения процес пепел.

План за управление на миризмите не е предложен, както и  не е представена детайлна оценка на неорганизираните емисии на площадката.

РИОСВ - Русе изиска становище от РЗИ - Русе относно потенциалния здравен риск от осъществяване на намерението върху населението на гр. Русе. Към настоящия момент административната процедурата е на етап оценка на изработения Доклад за ОВОС за реализиране на инвестиционото предложение.

 Пълният текст на становището можете да видите тук

 

 

Продължава...

Установява се произходът на намерените мъртви бели щъркели в землището на село Гецово

Жител на село Гецово е сигнализирал чрез социалните мрежи за намерени мъртви птици от защитения вид бял щъркел през почивните дни. Експерти на РИОСВ-Русе своевременно предадоха сигнала до Областна дирекция по безопасност на храните – Разград, които с помощта на общината са прибрали птиците в рамките на деня.

По тяхна информация птиците са пет, в полуразложено състояние, допълнително разкъсани от диви животни, което предполага инцидентът да се е случил преди седмица. Изпратен е един екземпляр за токсикологично изследване в столична лаборатория. Част от птиците са били опръстенени.

РИОСВ - Русе изпрати информация до Българската орнитологична централа към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) на БАН, за да се провери произходът на птиците по данни от пръстените.

Продължава...

Важно уточнение във връзка с преписка АО-4200/14.08.2023 г.

Във връзка с преписка АО-4200/14.08.2023 г. РИОСВ-Русе уведомява, че „Елана Агрокредит“ АД не е възложител на инвестиционно предложение, свързано с промяна предназначението на земеделски земи, с начин на трайно ползване „Нива“ на имот с идентификатор 47336.40.35 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе, с площ 29 805 кв.м. и  имот с идентификатор 47336.40.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, с площ 15 947 кв.м, както и изграждане на депо за неопасни отпадъци с кодове: 10 01 01 - сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); 10 01 02 - увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища и 10 01 05 - твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове.

Инвестиционното предложение е внесено от неупълномощено лице. Дружеството „Елана Агрокредит“ АД е внесло искане за оттегляне на инвестиционното предложение, поради което процедурата ще бъде прекратена по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Продължава...

Извънредно пробонабиране от промишлени обекти и река Бели Лом е извършено вчера

Експертите на РИОСВ-Русе, Регионална лаборатория- Русе към ИАОС и представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ взеха проби води от точките за мониторинг на „АДМ“ ЕАД, от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград и от ГПСОВ-Разград.

Повод за извънредното пробонабиране са множеството сигнали за неприятни миризми, постъпили от жители на гр. Разград през почивните дни.

Взети са и проби повърхностни води на река Бели Лом в три точки – моста над реката на вход гр. Разград, на около 50 метра след точката на заустване на ГПСОВ и участъка от реката край с. Гецово. Отпадъчните води от промишлените обекти ще бъдат анализирани по показатели, записвани в разрешителните документи за заустване на предприятията. От БДДР ще бъде изготвена оценка на състоянието на реката. Резултатите ще бъдат обработени в рамките на две седмици.  

Продължава...

Вековните дървета в общините Иваново и Русе са в много добро биологично състояние

Вековните дървета в землищата на селата Кошов и Щръклево, община Иваново, както и тези в гр. Русе са в много добро биологично състояние. Това показват резултатите от извършените 3 планови проверки вчера. Не са констатирани заболявания. При някои от дърветата има единични сухи клони и суховършия. Летният дъб в с. Кошов е с обиколка на ствола 6.5 м., като възрастта му е около 250 г. Малко по-млад е косматият дъб в с. Щръклево, който е на възраст 165 години. Най-лесно достъпните вековни дървета – два конски кестена и едни летен дъб растат в двора на Катедралата „Света троица“, в центъра на гр. Русе. Всички дървета са обозначени с табели, като отговорност за тяхното поддържане носят собствениците, в чийто имот се намират дърветата. Експертите на екоинспекцията упражняват контрол върху защитените обекти като измерват обиколката на стъблото, оценяват състоянието на кората, клоните, отчитат наличието на хралупи.

Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани по проект на Министерството на околната среда и водите, приключил 2019 г.

Вековните дървета представляват туристически обекти. Те са важна част не само от природното , но и от културно-историческото ни наследство, което трябва да бъде съхранено. На територията на РИОСВ-Русе са съхранени 77 вековни дървета. Най-старите сред тях са 5 зимни дъба на възраст над 800 години, които се намират в землището на град Исперих. Най-многобройни са летните дъбове - 32. Наличието им е доказателство за това, че в миналото тези територии са били покрити с обширни широколистни дъбови гори. Сред защитените дървета се срещат видовете зимен дъб, благун, полски бряст и бяла черница.

 

Продължава...

Не е открита генетично модифицирана ДНК в пробите растения в Русе и Лозница

Не са констатирани следи от наличие на генетично модифицирана ДНК  във всички 12 проби, взети и анализирани от специализираната лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда. Пробите са взети през месец май съответно на: листна маса на рапица и пшеница от ОПС- с. Бръшлен,  от насаждения пшеница и рапица от  Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“, проби слънчоглед и пшеница, отглеждана от „СЖС-България“ ЕООД, както и пшеница, растяща в Опитната станция по зърнени и маслодайни култури в гр. Лозница, обл. Разград.

Изпитванията за наличие на ГМО се правят всяка година в изпълнение на Годишната програма за извършване на контрол върху работата с генетично модифицираните организми в околната среда и контролирани условия. Територията, върху която се упражнява контрол е държавна собственост. При наличие на нередности се пристъпва към административни мерки спрямо собственика на терените и унищожаване на културите.

Продължава...

60 дка е засегнатата площ вследствие от пожара в ЗМ „Калимок-Бръшлен“ край Нова черна

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха оценка на засегнатата площ вследствие от възникнал пожар ЗМ „Калимок-Бръшлен“ (ЗМКБ), в землището на с. Нова Черна. Сигналът за инцидента е постъпил в инспекцията вчера, в късния следобед на понеделник, чрез тел. 112 и е бил своевременно обслужен от компетентните органи.

При оглед на място е установено, че е горяла ниска растителност. В близост няма засегната тръстика или дървесни видове. Имотът е с начин на трайно ползване (НТП) – неизползвана нива – угар, с площ над 483, 64  дка, като попада в границата на ЗМКБ, и в защитените зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Не са констатирани засегнати защитени животински видове. От РСПБЗН-Тутракан ще бъде изискана допълнителна информация за пожара. 

Този инцидент е пореден и не е изолиран случай в най-голямата влажна зона в страната. Подобни практики са крайно нежелателни, тъй като могат да унищожат ценни растителни и животински видове, да доведат до замърсяване на въздуха и до др. материални щети.

РИОСВ-Русе сезира Окръжна прокуратура – Русе и тази в Силистра за пожарите в защитената територия по-рано тази година, но производствата са прекратени поради липса на данни за престъпление неустановени извършители.

Защитена местност „Калимок - Бръшлен” (ЗМКБ) попада на територията на областите Русе и Силистра.Общата й площ възлиза на 5 952.349 хектара, представляваща земи, гори и водни площи. Обявена е защинена през 2001 г.

В ЗМКБ са забранени дейности, свързани с или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим; превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общински поземлен фонд в обработваеми земи; намаляване на залесената площ от горския фонд; намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята; намаляване на естествените гори; извеждане на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици; извеждане на сечи през периода март - юли (вкл.) на разстояние по-малко от 300 м от гнездовите колонии на защитените видове птици; добив на полезни изкопаеми по открит способ.

 

Продължава...

В РИОСВ-Русе е постъпил сигнал за нов пожар край ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в землището на с. Нова Черна

Днес, в късния следобед, чрез тел. 112 в РИОСВ-Русе е постъпил сигнал за пожар  край защитена местност „Калимок-Бръшлен“, в землището на с. Нова Черна. Сигналът се обслужва по компетентност от органите по пожарна безопасност и защита на населението.

Експерти на РИОСВ-Русе ще извършат проверка на място и ще оценят състоянието на местообитанията след потушаването на пожара.   

Продължава...

Галерия