За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проверка на РИОСВ-Русе установи много добро биологично състояние на защитени растения в област Русе

Вълнестоцветно сграбиче Astragalus dasyanthus Експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки за спазване на режимите в защитените местности „Стълпище“, в землището на с. Мечка, община Иваново, „Находище на обикновен сладник“, с. Белцов,  „Находище на българска гърлица“ – с. Караманово, община Ценово.

Растенията, предмет на опазване -  вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus) и Българската гърлица (Limonium bulgaricum Ancev), са в активна фаза на цъфтеж, за разлика от

Обикновения сладник (Glycyrrhiza glabra), който е след фаза на цъфтеж.  Находищата са в много добро биологично състояние, разпръснати на туфи. Не са констатирани следи от посегателства, както и нарушаване на режимите, записани в заповедите за обявяване на защитените местности.

За находището на обикновения сладник предстои да се предприемат мерки за промяна в режимите на заповедта за обявяване на защитената местност. На терен е констатирано обрастване на саморасла растителност, което пречи за разпространението на вида, а в заповедта категорично се забранява сеч на дървестна и храстовидна растителност. 

ЗМ „Стълпище“ и „Находище на българска гърлица“  са сравнително новообявени защитени територии в обхвата на контролна дейност на РИОСВ-Русе.  Опазването на редки растения е и в правомощията на местните власти, както и частни лица, в чийто имоти попадат те.

Продължава...

Мобилна станция на ИАОС извънредно мери качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория -Плевен към ИАОС измерва извънредно качеството на атмосферния въздух в гр. Разград. Станцията е разположена на ул. „Камчия“ № 1 в града, като започна работа на 8 август и ще осъществи  непрекъснати измервания до 28 август включително. Тя измерва всички нормативно определени атмосферни замърсители - серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици 10 микрона, но е дооборудвана с анализатори за сероводород и амоняк.

Тази сутрин, между 06:00 и 08:00 часа, станцията е отчела пикови концентрации на максимално еднократната стойност на сероводород, която е 0,005 милиграма на кубичен метър. До настоящия момент средноденонощната норма, която е 0,003 милиграма на кубичен метър, не е превишавана. Това важи и за останалите следени атмосферни замърсители.

От началото на август в инспекцията са постъпили 5 сигнала от жители на Разград за неприятни миризми, оприличени на фекалии.

Град Разград е включен в годишните графици на МАС на Регионалната лаборатория - Русе към ИАОС за контрол на качеството на атмосферния въздух. До момента са осъществени две измервания по план, представителни за пролетния и летния сезон. Това извънредно измерване е в резултат на поетия ангажимент на екоинспекцията пред местната власт във връзка с постъпила жалба за неприятни миризми през юли.

Продължава...

Министър Попов и екипът му обсъдиха с институциите на Разград състоянието на околната среда в региона

Качеството на атмосферния въздух, миризмите и възможностите за финансиране на проекти от ВиК сектора в региона бяха теми на посещението на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов в Разград вчера. На извънредно заседание на общинския съвет министър Попов представи предприетите до момента от МОСВ и изпълнителната власт стъпки за усъвършенстване на законодателството, свързано с ограничаване разпространението на миризми. Според него проблемът с миризмите е комплексен, водят се разговори с много институции, но въпросът не е решен и на ниво законодателно на Европейския съюз: „Разговорът, който водим днес, е важен, за да имаме принос и към европейското законодателство“.

Министър Попов допълни, че миризмата е по-скоро здравен проблем, с отражение върху комфорта на населението, отколкото на околната среда. „Но миризмата може да е симптом на замърсяване, заради което МОСВ е сериозно ангажирано с проблема, създадена е вътрешна работна група, провеждат се  консултации с другите институции – най-вече с Министерството на здравеопазването“, съобщи Юлиян Попов. Директорът на РИОСВ – Русе инж. Цонка Христова представи доклад за качеството на атмосферния въздух в града и контролната дейност за петгодишен период. Мобилна станция на ИАОС – Регионална лаборатория в Плевен, оборудвана с анализатори за сероводород и амоняк, е започнала допълнителни измервания заради жалбите за неприятни миризми.

С домакинството на Областна администрация Разград министър Попов, заедно със зам.-министрите Ренета Колева и инж. Петър Димитров, главния директор на Главна дирекция Програма „Околна среда“ Галина Симеонова и директора на РИОСВ-Русе инж. Христова, проведе среща с кметовете в областта за представяне на възможностите за финансиране на ВиК сектора в региона. На срещата присъстваха и народните представители от 49-то Народно събрание в Разград Антоанета Цонева и Гюнай Хюсмен.

„Наблюдаваме все повече сигнали за миризми и шум, ландшафта и гледката. Хората са все по-чувствителни към начина на живот и това е много добър знак за развитието на нашето общество“, каза министърът Попов на срещата. По отношение на ВиК инфраструктурата най-добрият начин за финансиране на мащабен проект в сектора, включващ реконструкция на Градската пречиствателна станция и канализацията в Разград, е чрез средства по Програма „Околна среда“. Тази възможност обаче е възпрепятствана поради липсата на консолидиран ВиК оператор в областта, както изисква Законът за водите.

„Работни проекти могат да се финансират и чрез ПУДООС, но възможностите там са ограничени, проектите биха се реализирали на части и в рамките на няколко години“, уточни зам.-министър Ренета Колева. Галина Симеонова информира,  че по Програма „Околна среда“ са предвидени близо 900 млн. лв. за такива проекти, а Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отделя 20 млн. лв. за разработване на регионални прединвестиционни проучвания, предвидени за неконсолидираните ВиК оператори. Министър Попов посъветва кметовете при подготовката на проектите да се помисли и за енергийната ефективност, тъй като много от ВиК дружествата имат терени, върху които могат да бъдат изградени соларни мощности.

Вчера министър Попов и екипът на МОСВ посетиха Градската пречиствателна станция за отпадни води, тази на  „Биовет“ АД, както и  инсталацията  за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци „Грийнбърг“ ЕООД.

JP RZ 2023 5 JP Rz 2023 2 JP Rz 2023 3

 

Продължава...

Започна заключителната част от строителството на канала в ПР „Сребърна“

На територията на Поддържан резерват „Сребърна“ се изпълнява заключителната част от строителството на обект „Западен канал с преливник“. Дейностите започнаха в началото на август, след приключване на размножителния период  на  защитените видове птици и бозайници.

Тази година се отчетоха високи стоежи на водите на река Дунав, което наложи двукратно отваряне на шлюзовете за опресняване на водите в езерото. Това доведе до заливане на изкопания през миналата година канал, свързващ езерото Сребърна с река Дунав. Към настоящия момент се налага отводняване на северната част на канала, за да могат да започнат строителните дейности по изграждане на преливника и утаителна шахта. Изпълнителят на проекта е извършил тампониране на стеснен участък  в северната част на канала, за да не се допусне изтичане на води от езерото към реката. В участъци от канала и прилежащите съоръжения се извършва поставяне на габиони (метални кошове, пълни с камъни) с противоерозионна цел. Ежедневно се извършват геодезически измервания с цел  контрол на изпълняваните дейности за съответствие с проектните параметри.

До края на годината по проекта на инспекцията „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”  предстои изземването на тиня от участък от 50 дка, от дъното на централно водно огледало. По време и след приключване на тази дейност ще се извърши комплексен мониторинг, с  който ще се оцени непосредственото въздействие на реализираните операции.

Обектът „Западен канал с преливник“ е проектиран в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на прилежащия бряг на езерото Сребърна. Каналът представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил. Предвижда се изграждане на преливник и три насочващи диги, предназначени да формират потока на водните маси при високи води на река Дунав. Дължината на съоръжението е 2165 м, като ширината му при р. Дунав е 100 м, а при преливника-50 м. Дейността е важна, тъй като ще подобри връзка на влажната зона с река Дунав и ще доведе до увеличаване на проточността в езерото.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха девет акта за установени нарушения през юли

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха девет акта за установяване на административни нарушения (АУАН) през юли. Те са на юридически лица, от които четири акта са по Закона за управление на отпадъците, три по Закона за опазване на околната среда,  по един за нарушения на  Закона за водите и Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са общо 118 проверки на 112 обекта от контролираната територия. От тях 74 са съгласно плана за контролна дейност, а 44 са извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 69 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе е издал две наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в  размер на 7 000 (седем хиляди) лв.

На основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания Директорът на РИОСВ – Русе е сключил четири споразумения по съставени АУАН на обща стойност 4 550 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 1000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6600,36 лв. По сключени спроразумения по чл. 58г от ЗАНН са постъпили 3 500 лв. От струтурите на Национална агенция по приходите (НАП) през месеца са събрани 1000 лв. по наложени  имуществени санции. От получените суми през месец юни 2023 г., на общините през месец юли 2023 г. са преведени 14 849,21 лв, като най-голяма сума е получила Община Русе – 8 228,41 лв.

 

 

 

Пълният текст на месечния отчет за юли е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

Продължава...

Обработени са водните проби на три обекта в Разград

РИОСВ-Русе получи протоколите от изпитване на пробите отпадъчни води (ОВ), взети през юли от ГПСОВ-Разград, от изходната точка на пречиствателната станция на „АДМ“ ЕАД и от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград. Извънредните проби ОВ са изпитани  от Регионална лаборатория - Русе към ИАОС, по повод постъпила писмена жалба за разпространение на миризми в гр. Разград. Пробите са изпитвани по показатели и индивидуални емисионни ограничения, записани в разрешителните документи за заустване, издадени на дружествата по реда на Закона за водите.

Единствено в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград е установено минимално отклонение по показател химична потребност от кислород (ХПК). За същото отклонение на дружеството вече е наложена текуща месечна санкция в размер на 212 лв. на база  предишно пробонабиране.

Контролът за условията в разрешителните документи продължава съгласно плана за контролна дейност и  заповедта на министъра на околната среда и водите, който предвижда две пробонабирания в рамките на календарна година.

Продължава...

Високите температури вдигнаха нивата на озон в атмосферния въздух в Русе

Високите температури през юли повишиха нивата на озон в атмосферния въздух в Русе. През втората половина на юли АИС „Възраждане“ е  регистрирала 7 превишения на осемчасовата норма от 120 мкг/м3 (микрограма на кубичен метър), която е една от трите норми, записани в специализирана наредба. Другите две са - средно часова стойност от 240 мкг/м3 (измерени през три последователни часа) и  средно часова стойност от 180 мкг/м3. И двете не са превишавани за периода.  Установените концентрации, включително и превишенията на осемчасовата норма на озона, не биха могли да окажат влияние върху човешкото здраве и околната среда.

Озонът е газ, който се среща в горната част на атмосферата на 30 - 50 км над земната  повърхност и в приземния въздушен слой.  Естествените фонови стойности на озона във въздуха са около 30 мкг/м3, но могат да стигнат много по-високи стойности (напр. 120 мкг/м3).

През юли няма нито едно превишение на средноденонощната норма за фини прахови частици 10 микрона, независимо от регистрирания пренос на пясък от Сахара. От началото на годината до момента са отчетени само 11 превишения на този атмосферен замърсител, които са регистрирани през отоплителния период.

Продължава...

Експертите на РИОСВ-Русе полагат грижи за млад бял щъркел в с. Сребърна

Служители на РИОСВ-Русе на територията на Поддържан резерват „Сребърна“ полагат грижи за млад екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) в административната сграда на резервата. Птицата е паднала от гнездо в с. Сребърна, в което е имало два екземпляра, но единият не е оцелял.

Щъркелът е в добро общо състояние, без видими наранявания  и по тази причина е преценено, че не е необходимо изпращането му в Спасителния център в гр. Стара Загора. Само от РИОСВ-Русе от началото на годината там са изпратени за лечение и рехабилитация 8 птици от този вид.

За укрепването на птицата се полагат грижи, като охраната на резервата извършва риболов в границите на строителния обект „Западен канал с преливник“, представляващ малък буферен водоем, в северната част на резервата. През деня птицата се разхожда в двора на административната сграда на управлението на резервата, като се очаква до седмица да излети самостоятелно. https://www.youtube.com/watch?v=XGPiUkqnrps

Продължава...

Двойка бели щъркели избраха необичайно място за отглеждане на поколение в Русе

Двойка от защитения вид бял щъркел (Ciconia ciconia) е избрала необичайно място да отгледа поколение тази година в Русе. През пролетта те  бързо изградили „нов дом“ върху стрелата на строителна техника (багер), собственост на фирма „Берус“ ООД, която е оператор на Регионално депо – Русе.

Сигналът е подаден от управителя на фирмата, който е заявил желание да използва техниката. Експерти по биологично разнообразие на екоинспекцията извършиха вчера проверка на място, като установиха две млади птици в гнездото, които все още не могат да летят.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява обезпокояването на защитени видове птици, както и преместване на гнездо им, особено през размножителния период. На управителя на фирмата са дадени предписания да не се правят опити за преместване на гнездото до отлитане на младите екземпляри. Необходимо е операторът да подаде заявление до министерството на околната среда и водите за преместване на гнездото, за което се издава специално разрешително с указания.

Белите щъркели използват и депата за отпадъци за хранителна база. Вероятно става въпрос на новосформирала се двойка, който е използвала удобно за нея място, в близост до депото.

Като повечето едри птици, белият щъркел образува двойки за цял живот. За разлика от лебедите, които целогодишно са неразделни, белият щъркел е с по-свободолюбив нрав. След като отгледат малките, мъжкият и женската се разделят и зимуват на различни места. Там те не се размножават и нямат причина да са заедно. Напролет ги събира отново гнездото. Първи се връща мъжкият, а след няколко дни – и женската.

                  

Продължава...

Галерия