За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Проекти на РИОСВ

logo-bg-center-no-back

Име на проект: „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 ЕО И 91 FO на територията на поддържан резерват Сребърна“.

Бенефициент: Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе).

Приоритетни ос на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“: НАТУРА2000 и биоразнообразие.

Наименование на процедура: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати;

Код на процедурата: BG16M1OP002-3.007.

Стойност на проекта: 898 823.53 лв., от които 764 000 лв. са от Европейския фонд за развитие, а 134 823,53 лв. съфинансиране от държавния бюджет .

Продължителност на проекта: 37 месеца.

Основни цели на проекта: Възстановяване и поддържане на местообитания, оценени Плана за управление в „неблагоприятно лошо състояние“. С изпълнението на дейностите по проекта ще се подобри природозащитното състояние на Алувиалните гори с черна елша и планински ясен, и на Крайречните смесени гори от обикновен дъб, бял бряст, планински ясен и полски ясен.

Основни дейности по проекта:

Дейност 1.: Изготвяне на проектно предложение.

Дейност 2.: Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

Дейност 3.: Обследване на проектните площи с цел идентифициране на конкретните мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91 ЕО* и 91F0 в защитена зона „Сребърна“.

Дейност 4.: Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91 ЕО* - Алувиални гори и Крайречни смесени гори, които са предмет на опазване в защитена зона „Сребърна“.

Поддейност 4.1: Отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове чрез пречупване и опръстеняване.

Поддейност 4.2: Лесовъдски дейности за подобряване на благоприятното природозащитно състояние на целеви местообитания. Залесяване е предвидено да се извърши върху обща площ от 50-120 дка.

Дейност 5. Изпълнение на охранителни мерки за опазване на природни местообитания 91 ЕО* и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до залесените площи чрез преграждане на възможните подходи. Монтиране на 600 предпазни съоръжения (габиони).

Дейност 6. Осигуряване на софтуер, хардуер и специализирана техника за изпълнение на дейностите по проекта.

 Дейност 7. Информация и комуникация.

 

България е на трето място в Европейският съюз (ЕС) по процент от национална територия, която е в Общоевропейската екологична мрежа  Натура 2000 -  общо 34,4%. Към момента съгласно Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици са определени и обявени 119 броя специални защитени зони. По Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна са определени 234 броя зони от значение за Общността, като 13 от тях се припокриват със специалните защитени зони.

С подкрепата на ОПОС 2007-2013 г. са картирани зоните от значение за Общността в сухоземната територия на България и е определен природозащитният статус на видовете и местообитанията. В резултат, през 2013 г. е извършено докладване до ЕК по чл. 17 от Директива 92/43/ЕИО. Приблизително 88% от оценките на природозащитното състояние на типовете природни местообитания са „неблагоприятно- незадоволително” състояние. Приблизително 36% от оценките на природозащитното състояние на видовете, предмет на докладване по чл. 17, са „неблагоприятно-незадоволително“, а 2.5% са „неблагоприятно-лошо“. Със средства от ОПОС 2007-2013 г. е разработена Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД). В документа са идентифицирани необходимите мерки по отношение на тези приоритетни видове и местообитания, както и мерки, насочени към останалите видове и местообитания от Натура 2000. ОПОС 2014-2020 г. ще продължи да надгражда резултатите от предходния програмен период (2007 – 2013 г.), като мерките, които ще се финансират, са включени в обхвата на Националната приоритетна рамка за действия в Натура 2000.

С проекта на РИОСВ-Русе „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 ЕО И 91 FO на територията на поддържан резерват Сребърна“ ще се изпълнят дейности, допринасящи за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания, срещащи се на територията на Поддържан резерват (ПР) „Сребърна", оценени съгласно проекта за „Картиране и определяне на природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания” в „неблагоприятно лошо състояние”:

 • Местообитание с код 91Е0٭ - Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.

Към това природно местообитание се отнасят крайречните гори в низините и планините, развиващи се на богати алувиални почви, периодично наводнявани от реката. В рамките на местообитанието се разграничават няколко подтипа.

Местообитанието включва смесени крайречни галерийни съобщества с основен доминиращ дървесен вид черната елша. Крайречните гори от елши и планински ясен в България имат разпокъсано разпространение около реките в предпланините и в долния планински пояс на повечето планини в България при надморска височина от около 300 до около 1000 м.

Бялата елша е студоустойчива и непретенциозна по отношение на почвата и светлината, което позволява да се развива успешно при по-сурови климатични условия на по-големи надморски височини в сравнение със сходните гори от черна елша и планински ясен – от 800 до 1500 м н. в.

В това местообитание са включени смесените върбово-тополови гори (най-често), както и чистите върбови или тополови такива в низините и равнините, в условията на континентален климат в Северна България до около 800 (1000) м н. в.

Заливните гори от черна елша се срещат по долното течение на реките от Черно-морско-средиземноморския басейн. На места са с прекъснато, ивичесто разположе-ние край реките и имат характер на „галерии“. Отличават се от хигрофитните гори от лонгозен тип както по почвено-екологичните условия и по-голямото участие на ливадно-блатни видове, така и по ограниченото участие на увивни растения.

Подтип 1. Крайречни гори от елша и планински ясен

Подтип 2. Планински галерииот бяла елша

Подтип 3. Крайречни върбово-тополови гори

Подтип 4. Заливни гори от черна елша

 • Местообитание с код 91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки.

Смесените низинни и крайречни гори и лонгози са елемент от разпространената в долините на редица реки в България растителност. Характерните им особености включват периодични заливания, а в някои случаи и висока въздушна влажност.

Доминиращите дървета се различават в зависимост от водния режим, но най-често принадлежат към видовете ясен, бряст и дъб.

Специфични са за климатични условия с мека и влажна зима. Това определя и наличието на някои вечнозелени и топлолюбиви видове в състава им, което ги различава от останалите крайречни гори в България. Многоетажни гори, доминирани от летен или дръжкоцветен дъб, с участие на увивни растения, което е по-малко в сравнение с това в лонгозните гори. Разпространени са на надморска височина от 40 до 70 м, на равни терени, като често граничат с крайречните гори от върби и тополи, но заемат по-сухи места от тях.

Подтип 1. Лонгозни гори.

Подтип 2. Влажни низинни, дъбови гори.

Подтип 3. Тракийски гори от дръжкоцветен дъб.

Целта на проекта „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 ЕО И 91 FO на територията на поддържан резерват Сребърна“  е изпълнение на дейности, свързани с възстановяването и поддържането на гореописаните целеви местообитания, попадащи в обхвата на мярка 43 от Национална приоритетна рамка за действие в Натура 2000 (НПРД):

 • Отстраняване и ограничаване разпространението на инвазивни видове чрез пречупване и опръстеняване в наличните горски местообитания с код 91Е0* и 91F0;
 • Лесовъдски дейности за подобряване на благоприятния природозащитен статус (БПС) на целеви местообитания, чрез извършване на дейностите, посочени в Плана за управление (ПУ) на ПР „Сребърна“ от 2016 г. (залесяване и отглеждане на фиданки от местни дървесни видове и произходи под склопа на гората или в предварително оформени малки котли, залесяване на мястото на загиналите дървета, залесяване на осветените места и др.);
 • Охранителни мерки за опазване на природни местообитания 91E0* и 91F0 чрез ограничаване на достъпа до тях и преграждане на възможните подходи, чрез монтиране на габиони на западната граница на отдел 14;
 • Закупуване на софтуер, хардуер и специализирана техника.


Проекти на Регионална инспекция по околната среда и водите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе кандидатства с проект по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26).

Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Проектът, който РИОСВ-Русе спечели е „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96).

Със заповед № РД-520/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите Нона Караджова на РИОСВ-Русе като бенефициент по проекта е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Времетраенето на проекта е 2012-2014 година.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) включва:

 • Поддържане на гнездовото местообитание на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) чрез косене на тръстика;
 • Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на река Дунав, на двата шлюза и в езерото, с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата;
 • Изграждане/възстановяване на съществуваща посетителска инфраструктура;
 • Информационно обезпечаване в т. ч. изработване на табели, информационни табла и билбордове и подмяна на съществуващите,                                     указателни табели и табла в Р „Бели Лом” и др.
 • Изграждане на понтонна лодкостоянка в местността „Пристана на лодките” на мястото на съществуваща полуразрушена наколна платформа;
 • Ремонтни дейности в Природонаучен музей - с. Сребърна и превръщането му в съвременен информационно-посетителски център;
 • Създаване на Център за непрекъснато видео наблюдение на резервата с осигурен дистанционен обществен достъп;
 • Ремонт (отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др.) на противопожарните пътища;
 • Изработване на самостоятелна Интернет страница на поддържан резерват „Сребърна”, която ще осигури информационно обезпечаване и прозрачност за състоянието на резервата;
 • Актуализиране на Плана за управление на ПР „Сребърна”;
 • Изготвяне на План за управление на Резерват „Бели Лом”, в т. ч и на Защитена местност „Ломия”;
 • Проучване/инвентаризация на видовия състав и здравословното състояние на горските екосистеми и на флората и фауната в Р „Бели Лом”.

 


РИОСВ-Русе кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”- приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”- компонент 1
„Изпълнение на дейности в резервати и паркове” за реализацията на следните на четири проекта:

 

 1. „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката”;
 2. „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват Сребърна”;
 3. „Отстраняване на тинята от езерото Сребърна”;
 4. „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности и информационно обезпечаване в защитена местност „Калимок-Бръшлен”.

Всички проекти са с продължителност 36 месеца.
След приключване на процедурите по административно съответствие, проверка за допустимост, техническа и финансова оценка са одобрени за финансиране и предстои подписване на заповед от Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на два от проектите:

 1. Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката” и
 2. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествени местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”.

С осъществяване на цитираните проекти Регионалната инспекция цели да разреши важни екологични проблеми в Поддържан резерват „Сребърна”.
Реализирането на двата одобрени проекта е свързано с извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна”, които са включени в утвърдения и влезлия в сила през 2001 г. План за управление.
По първия проект „Отстраняване на част от тръстиката, която е причина за повишената еутрофикация в езерото” са заложени дейности по:

 1. Изършване на първоначални хидрохимични и биологични проучвания на езерото и изработване на работна фаза на проекта;
 2. Закупуване на специализирана техника и аксесоари към нея, с помощта на която ще се извърши косенето на тръстика, на площ от около 450 ха;
 3. Косене на тръстика и оползотворяване на добитата суровина от територията на водното огледало;
 4. Провеждане на последващи проучвания за установяване на благоприятната промяна в статуса на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus) и други консервационно значими видове птици.

Вторият проект предвижда отстраняване на инвазивните видове и намаляване на тяхното негативно въздействие върху местните популации, чрез механично отстраняване на аморфа, айлант и други, (които ще бъдат установени след провеждането на първоначално теренно изследване) и залесяване на свободни терени на площ от 380 дка, разположени в северната част на резервата с местни дървесни видове, характерни за заливни местообитания и влажни зони. В рамките на този проект ще се извърши теренно обследване на чуждите растителни видове на територията на ПР „Сребърна” и тяхното постепенно премахване. При осъществяване на тази част от проекта ще се извърши инвентаризация на естествените гори в резервата, ще се изготви програма за залесяване с местни видове на площите, освободени при изсичане на хибридната топола и възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), чрез залесяване. В проекта са предвидени също поддържащи мерки за отглеждане на залесените фиданки.
С реализацията на проекта „Извършване на поддържащи и възстановителни дейности в ПР „Сребърна” чрез отстраняване на част от тръстиката”, ще се постигне:

 • Намаляване на количеството на биомаса, произведена от тръстиката, както и намаляване на органичната материя, която ежегодно се утаява на дъното на езерото и причинява гнилостни процеси. Отстраняването на част от тръстиката намали негативните процеси, които нарушават естествените условия в езерото;
 • Възстановяване на естествения водообмен на езерото, чрез възстановяване и почистване на канала, който го свързва с р. Дунав. Проектът ще има положителен ефект върху химичния състав на водата в езерото, чрез намаляване на количеството на биогените и оптимизиране на водообмена;
 • Подобряване на благоприятния природозащитен статус на: местообитания с код 3130 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition” и Местообитание с код 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-nanojuncetea”, на консервационно значими видове птици, в това число и на къдроглавия пеликан, използващи територията на ПР „Сребърна” при размножаване и миграция. Подобряването на състоянието на езерото, ще подобри условията за гнездене и хранене на видовете птици с консервационно значение.

Реализацията на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна” ще допринесе до възстановяване на местообитание с код 91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип „В” (приоритетен за опазване, съгласно Директива 92/43/ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приложение 1), чрез залесяване на фиданки от местни видове: бяла, червена и др. видове върби, полски ясен, черна и бяла топола и бряст, летен дъб и др.
Отстраняване на част от инвазивните видове на територията на резервата е изпълнение на общоевропейски директиви и ангажименти, поети от Република България, и ще доведе до намаляване на загубата на биологичното разнообразие, чрез намаляване на отрицателното въздействие на инвазивните видове в защитената територия.
Като резултат от проекта ще бъде подобрено състоянието на хидротехническите съоръжения в ПР „Сребърна”, осигуряващо достъп воден ресурс от река Дунав, което ще спомогне за опазването на езерото.
Залесяването с местни дървесни видове на освободени от хибридна топола терени ще доведе до възстановяване на приоритетно природно местообитание с код91 ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), подтип “В”. Създават се предпоставки за възвръщане на частично загубени популации от видовете малък корморан, всички видове чаплови птици, морски орел, вечерна ветрушка, късопръст ястреб и др.
Чрез отстраняване на инвазивните видове, които конкурират местните видове по отношение на вода и хранителни вещества, като ги изместват, хибридизират или изцяло променят хабитата, ще се възстановят естествените или полуестествените местообитания, характерни за ПР “Сребърна” с код 6250 „Панонски льосови степни тревни съобщества” и видовете в местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydroharition”.

 

България в Юнеско

Галерия