За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщения във връзка с проектите

Прес съобщение относно изпълнението на проект ОПОС

 Във връзка с изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в поддържан резерват „Сребърна” № 508301-19-439 по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, на територията на резервата в момента се извършват следните дейности:

  1. Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове, включващо:
  • определяне и маркиране на дървесните инвазивни видове, които ще се пречупват/опръстеняват;
  • извършване на дейност по опръстеняване/пречупване на маркираните дървета.

Методът пречупване ще се осъществи върху площ от 64 дка, а опръстеняването върху площ от 343дка.

 Извършване на залесителни мероприятия на площ от 341 дка с видовете бяла върба, полски ясен, черна и бяла топола, бряст, летен дъб и др.

 Същите са регламентирани в действащия План за управление на ПР „Сребърна” (проект 1.2.2.), а именно: „Подмяна на хибридната топола от резервата”. Предвидена е смяна на хибридната топола, чер бор, миризлива върба, гледичия и акация (салкъм) с местна (автохтонна) дървесна и храстова растителност.

Хибридната топола е залесявана масово пред миналия век като бързорастящ стопански дървесен вид на мястото на изсечените естествени крайречни гори.

Премахването на хибридната топола в северната част на резервата е извършено в периода 2006-2007 г. В момента се извършва подготовка на терена и до края на настоящата година ще се залесят около 37 850 броя фиданки от видовете: полски бряст, полски ясен, бяла върба, бяла топола и летен дъб.

При проведени задълбочени теренни проучвания от специалисти през пролетта на 2011 г. е установено наличието на следните неместни (алохтонни) дървесни видове на територията на резервата: ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айланд (див орех), акация, гледичия и аморфа.

Настоящият проект предвижда опръстеняване и пречупване единствено на дървета от видовете пенсилвански ясен и ясенолистен явор. Дървета от видовете: аморфа, айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена. Те не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* “Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Frxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.

Всички горскостопански дейности в ПР „Сребърна” се извършват от квалифицирани специалисти и обучен персонал.


 РИОСВ-Русе уведомява, че на 16 март 2012 г, от 10.30 часа в Информационния център на инспекцията, бул. "Придунавски" № 20  ще се състои първото заседание на Комисията за провеждане на открита процедура с предмет : "Изпълнение на дейности по премахване на инвазивни видове и провеждане на залесителни мероприятия на площ от 370 дка и осъществяване на поддържащи мерки за отглеждане на фиданките в Поддържан резерзат "Сребърна".


На заседание, провeдено на 6 юни 2011 година, Комисия, назначена със Заповед № ОПОС-1-ТИВ/30.06.2011 г. на Директора на РИОСВ-Русе разгледа представения Доклад  на „WWF Световен фонд за дивата природа” - „Провеждане на проучвателни дейности”.

Обществената поръчка е част от изпълнението на проект  „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в Поддържан резерват “Сребърна” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”. Проектът е  одобрен за финансиране със Заповед № РД-474/15.07.2009 г. на министъра на околната среда, по която Възложител е РИОСВ – Русе. Комисията ще се произнесе относно приемането на доклада в 10-дневен срок.

България в Юнеско

Галерия