За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034212 на 30.09.2014 г.

Електронни документи към публична покана с изх.№ ОПОС-188/30.09.2014 г. и с предмет: „Закупуване на специализиран софтуер за ГИС, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на РИОСВ-Русе, обособена позиция 1”, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3,

  1. Заповед за откриване на възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.
  2. Обявление в АОП
  3. Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
  4. Заповед за назначаване на комисия
  5. Протокол от работата на комисията
  6. Договор ОПОС-36-УПРР/03.11.2014 + приложения;
  7. Протокол за приемане изпълнението на Договор ОПОС-36-УПРР/03.11.2014 г.
Последно променена в Вторник, 13 Януари 2015 09:06

Галерия