За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за открито заседание

На 30.06.2014 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе открито заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-32-УПРР/09.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на което ще се осъществи отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изработване на информационно-образователни пакети за три различни възрастови групи деца и ученици, включително и ролеви игри за защитени територии по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

 

 

Последно променена в Четвъртък, 26 Юни 2014 14:06

Галерия