За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение

На 19.06.2013 г. от 16,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе открито заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-10-УПРР/29.05.2013 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на което ще се осъществи отваряне на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи на Природонаучен музей и административна сграда в поддържан резерват /ПР/ „Сребърна“ по одобрен със Заповед с № РД-521/02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ проект с наименование „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, финансиран по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Галерия