За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 29.05.2014 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 29.05.2014 г.

 ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН № 9029615 С ПРЕДМЕТ: 

„Ремонт/отстраняване на пропадания, прочистване на канавки и др./ на противопожарните пътища в техните сервитути в ПР Сребърна, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“. отвори

Последно променена в Четвъртък, 29 Май 2014 17:56

Галерия