За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Документация към Заповед № ОПОС-27-УПРР-23.05.2014 г.

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.1 ЗОП чрез публична покана по реда на Глава VIII„а“  от ЗОП с предмет:

„Извършване на рехабилитационни дейности и възстановяване на изградената през 2005 г. съгласно ПУ на ПР „Сребърна“ туристическа инфраструктура в ЗМ „Пеликаните“ /бивша буферна зона на резервата/, както и възстановяване на туристическата инфраструктура в Р „Бели Лом“  в двете землища - с. Кривня и гр. Цар Калоян  изтегли

Галерия