За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение за открито заседание

На 22.07.2014 г. от 10,00 часа в сградата на РИОСВ-Русе, бул. Придунавски № 20, първи етаж, “Информационен център” ще се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № ОПОС-36-УПРР/22.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Русе, на което ще се осъществи отваряне на получените оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Създаване на система/център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, съгласно спецификация по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ приоритетна ос 3“.

            

Галерия