За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 01.10.2014 г.

 Р А З Я С Н Е Н И Е № 1 ОТ 01.10.2014 г. ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ВПИСАНА В РОП С УНИК.№ 9034058 С ПРЕДМЕТ:

Доставка на техническо оборудване,във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3“отвори

Галерия