За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Електронни документи към открита процедура вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под № 00664-2014-0003

Електронни документи към открита процедура по ЗОП с предмет: “Инженеринг /проектиране и строителство/ по почистване на канала, свързващ езерото в ПР „Сребърна“ с река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване с цел опазване и поддържане на местообитание с код 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnapotamion или Hydrocharition и скод 3130 „Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae i/ili Isoeto-nanojuncetea” в изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161РО0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати“ приоритетна ос 3, одобрен за финансиране със Заповед № РД-521/ 02.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите“, открита с Решение № ОПОС-10-УПРР/29.07.2014 г. на Директора на РИОСВ – Русе

  1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;
  2. Обявление в АОП;
  3. Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществената поръчка;
  4. Заповед за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите на участниците;
  5. Протоколи от заседанията на комисията;
  6. Решение за избор на изпълнител на обществената поръчка;
  7. Договор № ОПОС-34-УПРР/28.10.2014 г. и приложенията към него.
  8. Писмо за освобождаване на банкови гаранции.
  9. Техническа спецификация 
Последно променена в Понеделник, 22 Декември 2014 09:26

Галерия