За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Електронни документи към публична покана вписана в Регистъра за обществени поръчки при Агенция по обществените поръчки под ID № 9034058 на 26.09.2014 г.

Електронни документи към публична покана с изх.№ ОПОС-185/26.09.2014 г. и с предмет: „Доставка на техническо оборудване”, във връзка с изпълнение на проект с наименование “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, по приоритетна ос 3,

  1. Заповед за откриване на възлагане на обществена поръчка чрез публична покана.
  2. Обявление в АОП
  3. Документация за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
  4. Разяснение по документация за участие в публична покана, обявена в РОП при АОП с уникален № 9034058.
  5. Заповед за назначаване на комисия
  6. Протокол от работата на комисията
  7. Договор ОПОС-33-УПРР/24.10.2014+приложения;
  8. Протокол за приемане изпълнението на Договор ОПОС-33-УПРР/24.10.2014 г.

 

 

Последно променена в Понеделник, 22 Декември 2014 12:51

Галерия