За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Деца от Дунавския басейн могат да участват в международен конкурс

Юноши (6 – 11 години) и тийнейджъри (12 – 18 години) от Дунавския басейн могат да се включат в Международния конкурс „Дунавски майстор на изкуствата“ 2024

(Danube Art Master) със своите произведения, фотографии или видеоклипове. Конкурсът се провежда от 2004 г., съвместно организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR). Той насърчава децата да имат по-отблизо поглед към местната си река и да разсъждават върху това, какво означава околната среда за тях и да създадат оригинални произведения на изкуството във връзка с отпразнуването в региона.

„Дунавски майстор на изкуствата“ 2024 се провежда на две нива – национално и международно. Крайният срок за подаване към националния координатор е 31 октомври 2024. На международно ниво един национален победител от юношите и един национален победител от тийнейджърите в трите категории ще бъде оценен от международно жури, което е съставено от националните представители на всички държави от ICPDR.

Няма ограничения в рамките на трите категории по отношение на стила, т.е. творението може да се състои от статуи, бижута, дрехи, колажи и др., създадени с естествени речни материали.  Участниците могат да се присъединят индивидуално, като клас или група. Минималният размер на снимките на създаденото произведение на изкуството е 150 DPI и 3 мегабайта. Видеоклиповете  не трябва да бъдат по-дълги от 1 минута. Могат да бъдат записани с камера или смартфон.

Фотографиите трябва да изобразяват живота край р. Дунав или специфични дейности на автора/авторите. Вместо създадено произведение на изкуството, категорията фотография се фокусира върху пърформанс изкуство или специфична ситуация, наблюдавана в басейна на река Дунав (било то залез над реката или град; хора, които се наслаждават или празнуват край Дунав или красива част от реката). Минималният размер на снимките е 150 DPI и 3 мегабайта.

Пълните условия на конкурса са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/konkursi-na-riosv-ruse

Ограничен е достъпът до опасни отпадъци в Източна промишлена зона на Русе

В резултат на контралната дейност на РИОСВ - Русе са предприети мерки за ограничаване на достъпа до опасни отпадъци, вероятно негодни препарати за растителна защита, намиращи се в помещение, собственост на „Имоти Бимас“ ЕООД. Прозорците на помещенията, в които се съхраняват отпадъците са запечатани с дървени дъски.

Проблемът с отпадъците датира от 2020 г., когато е установено, че с тях е оперирала „КЛМ - ЕКО“ ЕООД. Фирмата има регистрация във Варна и притежава разрешително за дейности с отпадъци, издадено по реда на Закона за управлнеие на отпадъците. Към момента на установяване на отпадъците дружеството е имало сключен договор за наем с „Параходство Българско речно плаване“ АД. На управителя на „КЛМ-ЕКО“ ЕООД са дадени предписания да представи договори, идентификационни документи, отчетни книги и др., както и да изведе отпадъците, за да ги предаде на фирма, притежаваща съответните разрешителни за дейности и обезвреждане.

Връчването на актовете се забави, поради невъзможност да бъде открит управителят, а по-късно и поради неговата смърт, за което е търсено съдействие от органите на реда. Същевременно „Параходство Българско речно плаване“ АД води съдебни дела като собсвеник на имота.

През 2022 г. се появява нов управител на фирмата, който също е бил трудно откриваем за връчване на наказателните постановления за установените нарушения.

През юни тази година, органите на реда във Варна успяват да издирят собственика и да му връчат наказателните постановления, всяко от които за по 2000 лв.

Предстои процедура по отнемане на разрешителното за дейности на отпадъците на „КЛМ-ЕКО“ ЕООД, както и ще стартира производство по реда на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, тъй като опасните отпадъци са се съхранявали повече от три години.

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО на частично изменение на ОУП на община Сливо поле

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за ЕО на частично изменение на ОУП на община Сливо поле

Ново: Международен конкурс „Дунавски майстор на изкуствата“ 2024 (Danube Art Master)

Юноши (6 – 11 години) и тийнейджъри (12 – 18 години) от Дунавския басейн могат да се включат в Международния конкурс „Дунавски майстор на изкуствата“ 2024 (Danube Art Master) със своите произведения, фотографии или видеоклипове. Конкурсът се провежда от 2004 г., съвместно организиран от Глобалното партньорство по водите в Централна и Източна Европа (GWP CEE) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR). Той насърчава децата да имат по-отблизо поглед към местната си река и да разсъждават върху това, какво означава околната среда за тях и да създадат оригинални произведения на изкуството във връзка с отпразнуването в региона.

Условия за участие в конкурса Danube Art Master 2024

Разяснени са задълженията на собствениците на складове за пестициди в териториалния обхват на РИОСВ - Русе

Експертите на РИОСВ - Русе разясниха задълженията и отговорностите на собствениците на складове за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита (НУПРЗ), в рамките на две последователни срещи в Русе и Силистра през юни. Участие в срещите взеха представители на местната власт, общините, Областните дирекции „Земеделие“ и собствениците на складове за НУПРЗ. Чрез on-line връзка се е включил представител на МОСВ, който е отговарял на поставените въпроси.

Провеждането на срещите е в подготовка на Програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, част от втори етап за изпълнение на Швейцарско - Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), свързана с извеждането на препаратите в чужбина за обезвреждане. На този етап е планирано РИОСВ - Русе да е в един лот с РИОСВ - Велико Търново, РИОСВ - Шумен и РИОСВ - Варна. Срокът е определен съгласно споразумението между Р. България и Конфедерация Швейцария - 5 години, с начална дата  януари 2025 г., като ще се започне от складовете с най-висок риск за околната среда и човешкото здраве.

Задълженията и отговорностите на собствениците на складове са свързани с обеззаразяване на сградите след изнасяне/извеждане за обезвреждане на НУПРЗ. В случай на необходимост от събаряне на помещенията/складовете, генерираните строителни отпадъци, следва да бъдат предадени в съответствие с изискванията на ЗУО и Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали.

Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна управа и от собствениците на склада.

Проблемът с негодните за употреба продукти за растителна защита (ПРЗ) възниква с разформироването на бившите ТКЗС и АПК, в началото на 90-те години на миналия век. Складираните негодни за употреба ПРЗ представляват опасност за общественото здраве, може да предизвикат замърсяване на природни ресурси като почва, вода и въздух, но също така представляват пречка пред социално-икономическото развитие на засегнатите райони.

В контролираната от РИОСВ - Русе територия - областите Русе, Разград и Силистра има общо 21 склада, в 21 населени места, в 10 общини. В тях се съхраняват 91 744 т. НУПРЗ.  Общият брой на населението в засегнатите населени места е 206 584 жители.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане от подземни води, предназначено за напояване и измиване, находящо се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.82.67 по КККР на гр. Мартен, обл. Русе“

Възложител – „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-2514-6/18.06.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47612
  1. От общинската администрация на Община Русе, кметство Мартен.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе, кметство Мартен.

 

 

 

 

 

 

 

Изходящ № АО-3242-2/17.06.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „За почистване от горскодървесна растителност на поземлени имоти с идентификатори 15761.4.10 и 15761.4.9 по КККР на с. Голям извор, общ. Самуил, обл. Разград, с трайно предназначение на територията  „Земеделска“ с цел използването им като „Нива“, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 15761.4.10 и 15761.4.9

Изходящ № АО-2819-(4)/12.06.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 57813.13.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово, с цел напояване на земеделски културиˮ

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „РОТЕ“ ООД

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 19.06.2024 г. е извършена планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за извършване на спортен риболов и риборазвъждане в съществуващ воден обект – имот с номер 003001 (рибарник) в землището на с. Йонково, съгласувано с Решение № РУ-16-ПР/18.03.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Възложител на ИП е „РОТЕ“ ООД.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решение № РУ-16-ПР/18.03.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

 

Съобщение по чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Е. Р.

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ–Русе уведомява за следното:

На дата 18.06.2024 г. е планова проверка по документи относно реализацията на инвестиционно предложение /ИП/ за преустройство на съществуваща селскостопанска сграда във ферма за отглеждане на дребен рогат добитък - до 400 броя кози и ново строителство на млекосъбирателен сектор с доилна зала в границите на имот с идентификатор 68552.10.9902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средоселци, общ. Исперих, съгласувано с Решение № РУ-13-ПР/28.02.2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Възложител на ИП е Е. РЕМЗИОГЛУ.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, РУ-13-ПР/28.02.2019 г. е загубило правното си действие и не може да послужи за по-нататъшното одобряване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Галерия