За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС 2018-03 от дата 04.12.2019 г. 

Галерия