За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Разяснение за оглед-открита процедура

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и Fraxinusexcelsior или Fraxinusangustifolia покрай големи реки (Ulmenionminoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна", открита с Решение № ОПОС 2018-3/ 4.12.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе и публикувана в Регистъра за обществени поръчки под № 00664-2019-0002 и в Официален вестник на ЕС под № 2019/ S 237-581623

УВЕДОМЯВАМ, че :

независимо, че в документацията за участие не е предвидено задължително посещение на място за оглед на терените, в които ще се изпълнява дейността, Кандидатите за участие в процедурата могат да направят посещение в ПР „Сребърна”, в рамките на работни дни от седмицата, от вторник до петък включително.

За организиране на посещението и осигуряване на представител на възложителя е необходимо да се подаде писмено заявление в свободен текст с предложени възможни дати за огледа.

Потвърждение за осигурена възможност ще бъде изпратено писмено, по електронна поща, до всеки от желаещите, в рамките на до три работни дни.

на дирекция „ПД”

Галерия