За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня..."

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка  - 3 броя” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-01 от дата 18.12.2019 г. 

Галерия