За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Протокол 1/21.01.2020 г. по процедура с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Протокол 1/21.01.2020 г. за работата на комисията, назначена със Заповед № ОПОС-ВЗ-01/20.01.2020 г. на Директора на РИОСВ-Русе процедура за възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” във връзка с изпълнение на проект “Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени  водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран по  процедура „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони”  по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”,   открита с Решение № ОПОС-ВЗ-02 от дата 27.12.2019 г. 

Галерия