За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”,  открита с Решение № ОПОС-ВЗ-02 от дата 27.12.2019 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки под преписка с уникален номер 00664-2019-0004

Галерия