За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Разяснение по открита процедура с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ ...”

Разяснение по открита процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и Fraxinusexcelsior или Fraxinusangustifolia покрай големи реки (Ulmenionminoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна", открита с Решение № ОПОС 2018-3/ 4.12.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе и публикувана в Регистъра за обществени поръчки под № 00664-2019-0002 и в Официален вестник на ЕС под № 2019/ S 237-581623

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня..."

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня с прилежащо оборудване и провеждане на работно посещение за запознаване с възможностите на машината. Доставка на модулна плаваща платформа с минимална площ от 10 м2 всяка  - 3 броя” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-01 от дата 18.12.2019 г. 

Разяснение за оглед-открита процедура

Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и Fraxinusexcelsior или Fraxinusangustifolia покрай големи реки (Ulmenionminoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна", открита с Решение № ОПОС 2018-3/ 4.12.2019 г. на Директора на РИОСВ-Русе и публикувана в Регистъра за обществени поръчки под № 00664-2019-0002 и в Официален вестник на ЕС под № 2019/ S 237-581623

УВЕДОМЯВАМ, че :

независимо, че в документацията за участие не е предвидено задължително посещение на място за оглед на терените, в които ще се изпълнява дейността, Кандидатите за участие в процедурата могат да направят посещение в ПР „Сребърна”, в рамките на работни дни от седмицата, от вторник до петък включително.

За организиране на посещението и осигуряване на представител на възложителя е необходимо да се подаде писмено заявление в свободен текст с предложени възможни дати за огледа.

Потвърждение за осигурена възможност ще бъде изпратено писмено, по електронна поща, до всеки от желаещите, в рамките на до три работни дни.

на дирекция „ПД”

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС 2018-03 от дата 04.12.2019 г. 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС 2018-01 от дата 25.09.2019 г. 

Сключен договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с предмет ,,Подготовка документации (указания, методология за оценка, ...”

Информация за сключен договор № ОПОС-ВЗ-02/18.12.2019 г. с предмет ,,Подготовка документации (указания, методология за оценка, образец на ЕЕДОП, обявление и др. съгласно изискванията на ЗОП и конкретната процедура), необходими за провеждане на процедури за избор на изпълнители и възлагане на обществени поръчки с предмети: 1. Извършване на прединвестиционни проучвания за отстраняване на тиня. Проучване за степента на водозадържливост на тинята и субстрата. Изготвяне на програма с мерки и действия по отношение на периоди, местоположение и възможни количества за изземване на тиня. Изготвяне на програма за изземване на тиня на пробна площадка; 2. Извършване на проучване на стари гнездилища и определяне на най- подходящи места за оформяне на нови места за гнездене на къдроглавия пеликан на територията на ПР Сребърна; 3. Извършване на проучване за определяне на нови точки, възможности за синхронизация със съществуващата система система за видеонаблюдение; 4. Строителен надзор за дейността по изграждане на канала, изграждане на вътрешни диги и прекъсване на части от тях, в т. ч. и изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието и изготвяне на Технически паспорт; 5. "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на СМР за изграждане на Западен канал в ПР „ Сребърна "; 6. Дейности за на.маляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията - Отстраняване на кочки, тиня и детрит и Косене на тръстика и отстраняване на сива върба; 7. Закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня; 8. Заснемане на 4 бр. видеоклипове по 15 мин. всеки; 9. Изработване на инструкция за управление на водния режим; 10. Проучване на хранителната база на голям воден бик и извършване на дейности по зарибяване на езерото "Сребърна"; 11. Извършване на поддържащи дейности в колонията на къдроглавия

пеликан: Изграждане на дървена ограда около сегашната колония на пеликаните с ориентировъчна дължина 250 м. и. Изграждане на 5 бр. платформи за гнездене на пеликаните и извършване на ежегодни поддържащи дейности; 12. Надграждане на система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР "Сребърна "; 13. Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейността и даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането на дънния субстрат в мястото на въздействие и на контролни площи извън него; 14. Закупуване на високопроходим автомобил; 15. Закупуване на малка двуместна лодка с извънбордови двигател; 16. Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики; 17. Изработване на материали за информация и комуникация;

във връзка с изпълнение на проект на РИОСВ -Русе ''Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР "Сребърна", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен № BG16M10P002-3.015 - „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони" в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Конвенция за Световното наследство на UNESCO

unesco whc-NOIR-US

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство

Организацията на ООН за образование, наука и култура (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO/ЮНЕСКО) се стреми да насърчава идентификацията, опазването и съхранението на световното културно и природно наследство, което има изключителна стойност за човечеството. Този стремеж е въплътен в международни договори – конвенции и препоръки, ратифицирани от България, като Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, приета от ЮНЕСКО през 1972 година.

Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО е най-ранният опит да се обединят в един документ концепциите за съхраняване на природата и за опазване на културните обекти. Културната идентичност е неразривно свързана с природната среда, в която се е развивала. Както творчеството на човечеството често се вдъхновява от красотата на природното обкръжение, така и някои от най-красивите природни обекти носят белезите на хилядолетна човешка дейност.

Вече  50 години ЮНЕСКО работи с всички държави по света, за да идентифицира културни и природни обекти, които могат да бъдат определени като световно наследство, и да осигури тяхното запазване за бъдещите поколения.

Към Конвенцията е създаден Списък на световното културно и природно наследство, чиято цел е опазване и защита на културни и природни ценности със световно значение. Включването и мониторинга на обектите в този Списък се осъществява от Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО.

Културното наследство обхваща паметници, групи от сгради и обекти с историческа, естетическа, археологическа, научна, етнологична или антропологична стойност. Природното наследство се отнася до изключителни физични, биологични и геоложки образувания, местообитания на застрашени видове животни или растения и местности с научна, консервационна или естетическа стойност.

За изпълнението на Конвенцията отговаря Комитетът за световното наследство. Той определя използването на Фонда за световното наследство и има последната дума за включването на даден обект в Списъка на световното наследство. Комитетът също така може да отложи своето решение и да изиска от държавите-страни по Конвенцията по-подробна информация за обектите. Той разглежда доклади относно степента на съхранение на вписаните обекти и отправя искане към държавите-страни за предприемане на съответните действия, когато обектите не са добре стопанисвани. Този орган взема решения също и за вписването или заличаването на обекти от Списъка на застрашените обекти от световното наследство. Комитетът за световно наследство се събира веднъж годишно и се състои от представители от 21 държави - страни по Конвенцията, които се избират от Общото събрание за максимален срок от шест години.

Фондът за световно наследство е създаден през 1972 година чрез Конвенцията за световното наследство. Неговата цел е да помага на държавите-страни по Конвенцията при идентифициране, опазване и популяризиране на обекти на световното наследство. Държавите-страни по Конвенцията правят вноски към Фонда на задължителен или на доброволен принцип. България е четвъртата страна, която се присъединява към Конвенцията /1974 г./.

Процедура. Включването на културен паметник или природна забележителност в Списъка на световното културно и природно наследство се извършва по строго определена процедура, изложена подробно в „Оперативно ръководство за прилагане на Конвенцията за световното културно и природно наследство”. Първата стъпка е заявление от страна на съответната държава, че иска съответният паметник да бъде включен в Списъка. Тогава той се вписва в т. нар. „индикативна листа”. След това се подготвя пълна документация за паметника, която описва не само кога е открит и какво представлява, но и подробна информация за всички видове реставрационни и консервационни работи, които са извършвани върху него, правния му статут и т. н. по много прецизни правила. Документацията се разглежда на сесиите на Комитета за световно наследство, който преценява дали предложението за включване да бъде одобрено.

Критериите са строго определени. Те са различни за културните и за природните забележителности, има специфични критерии и за градовете – исторически паметници.

Основният критерий е обектът да бъде с универсална стойност, т. е. да бъде ценност не само от гледна точка на съответната страна, а и за цялото човечество. Да представлява пример за творческия гений на човечеството, да отразява напредъка му в архитектурата, технологиите или монументалните изкуства, или да е пример за уникална културна традиция, независимо дали става дума за жива или отминала цивилизация, или да представлява специфична илюстрация на етап от развитието на човешката история. Изискванията включват и паметникът да бъде автентичен като дизайн и материали, а ако е реставриран, това да е направено на основата на пълна и оригинална документация, да му е осигурена съответната правна или друг вид защита и консервация.

По отношение на природните обекти се изисква същите да имат план за управление, както и буферна зона, които да гарантират опазването им в дългосрочен план.

Процедурата продължава 2 години и стартира от 1 февруари на първата година. До м. май на следващата година номинираните обекти се оценяват от консултативните органи към Комитета за световно наследство. Техните становища се предоставят на Секретариата на Конвенцията 6 седмици преди сесията на Комитета за световно наследство, като минимум 14 работни дни преди началото на сесията държавите имат право да коригират фактически грешки в номинациите си. Решение за включване на предложените обекти в Списъка на световното културно и природно наследство взима Комитетът за световно наследство на годишната си сесия /юни-юли/.

Опазването на обектите от Списъка на световното културно и природно наследство подлежи на мониторинг. Той е задължителен за обекти в риск, както и винаги, когато възникнат извънредни обстоятелства или се извършват дейности, които могат да повлияят върху консервационното състояние на обекта.  Комитетът за световно наследство може да поиска от държавата да приеме мониторингова мисия, която да докладва за евентуални нарушения или за изпълението на препоръки, издадени от Комитета. Обект на такива мониторингови мисии са били Пирин и Несебър.

Reni Petrova 47 MG 1341 Picture 606 Reni Petrova Reni Petrova 73
  MG 1225 1  Reni Petrova 121 1
Picture 982
 Reni Petrova 115
 IMG 7805   mg 5255 1   MG 1394 2   MG 1136 1

  Български обекти, включени в Списъка

на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (7)

 • Боянска църква (1979 г.)
 • Ивановски скални църкви (1979 г.)
 • Казанлъшка гробница (1979 г.)
 • Мадарски конник (1979 г.)
 • Старият град в Несебър (1983 г.)
 • Рилски манастир (1983 г.)
 • Тракийска гробница в с. Свещари (1985 г.)

 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ИНДИКАТИВНА ЛИСТА (11)

 • Епископска базилика и късно антични мозайки в Пловдив /29.01.2018/
 • Граници на Римската империя – Дунавски лимес /01.04.2016/
 • Царски некропол на Севтополис – сериен обект, разширение на обект Казанлъшка тракийска гробница /26.02.2016/
 • Античен град Никополис ад Иструм (1984 г.)
 • Бачковски манастир (1984 г.)
 • Късно антична гробница в Силистра (1984 г.)
 • Пещера „Магурата” с рисунки от бронзовата ера (1984 г.)
 • Град Мелник и Роженски манастир (1984 г.)
 • Две неолитни селища до Стара Загора със запазен интериор и покъщнина (1984 г.)
 • Старият Пловдив (2004 г.)
 • Тракийска гробница със стенописи край с. Александрово (2004 г.)

ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО (3)

 • Национален парк „Пирин” (1983 г.)
 • Природен резерват „Сребърна” (1983 г.)
 • Сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа” /съвместно с други европейски държави, 2018/

ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО  - ИНДИКАТИВНА ЛИСТА (5)

 • Природен парк „Русенски Лом” (1984 г.)
 • Защитена местност „Побитите камъни” (1984 г., 2011 г.)
 • Природна забележителност „Белоградчишки скали”  (1984 г., 2011 г.)
 • Национален парк „Централен Балкан” (1984 г., 2011 г.)
 • Резерват Врачански карст (1984 г., 2011 г.)

http://whc.unesco.org/en/list/

http://whc.unesco.org/en/guidelines/


Информация за конвенцията за Световното наследство на UNESCO

Информация за „Природен резерват „Сребърна” като обект на Конвенцията за Световното наследство на UNESCO

Карта на „Природен резерват „Сребърна” като обект на Конвенцията за Световното наследство на UNESCO

Номинация 1983 г.

Решение на Комитета на Конвенцията за Световното наследство 2008 г.

Оценка на Международния съюз за защита на природата на номинациите на природни и смесени обекти за Списъка на Световното наследство – 2008 г.

Решение на Комитета на Конвенцията за Световното наследство 2009 г.

Решение на Комитета на Конвенцията за Световното наследство от 2009 г. за приемане на Декларация за световна значимост на обекта (Statement of outstanding universal value – SOUV)

Декларация за световна значимост на обекта (Statement of outstanding universal value – SOUV)

Досие на „Природен резерват „Сребърна” в Комитета на Конвенцията за Световното наследство

Сертификат за включване на „Природен резерват „Сребърна” в Списъка на Световното наследство на UNESC

Официална страница на Министерство на околната среда и водите – информация за „Природен резерват „Сребърна” като обект на Конвенцията за Световното наследство на UNESCO 

Официална страница на Конвенцията за Световното наследство на UNESCO – информация за „Природен резерват „Сребърна” като обект на Конвенцията

Официална страница на Конвенцията за Световното наследство на UNESCO

 

Контакти

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе

Работно време от 9:00 - 17:30 часа. (Почивни дни - събота и неделя)

Пощенски адрес:
гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26
Централа: +359 82 820 772; +359 82 820 774

(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)
Факс: +359 82 820 779 
Център за административно обслужване:
+359 82 820 774; +359 82 820 772 (вътрешен 229) 

Центърът за административно обслужване е с работно време от  9:00  до  17:30 часа, без прекъсване.  (Почивни дни - събота и неделя) 

Работно време на инспекцията: от 8:45  до 17:30 часа, с регламентирана почивка от 12.00 до 12.45 ч. (Почивни дни - събота и неделя)

Информационен център:
+359 82 820 774; +359 82 820 772 (вътрешен 311)
"Зелен" телефон: 082/ 809-281 (денонощно)

Елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интернет страница: riosv-ruse.org

Интернет страница на ПР "Сребърна": srebarnalake.com

Профил на РИОСВ-Русе в Портала за отворени данни

  map_riosv

 Допълнителни контакти

Длъжност Име, фамилия

Телефони
Директен/(вътрешен)

e-mail

Директор на РИОСВ-Русе 

Анелия Малчева-Николова

 082/ 820 771

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Старши юрисконсулт -    
 Директор на дирекция „Административни, финансови и правни дейности" (АФПД) Светла Димитрова  082/ 820 772, 774 – (405) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт
„Връзки с обществеността”

 

Рени Петрова

 

 

082/ 820 772, 774 – (311)

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен експерт -

Системен администратор

инж. Ралица Тонева

082/ 820 772, 774 – (309)

082/ 822 903 – директен

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Младши експерт в Дирекция "АФПД"

Катя Янкова 082/ 820 772, 774 – (229) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Директор на дирекция "Контрол на околната среда" Светлана Иванова   082/ 820 778 - директен
082/ 820 772, 774 – (313)
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Началник на отдел "Въздух, вредни физични фактори и води"  инж. Христо Милков  082/ 820 772, 774 –  (307) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Началник на отдел "КПКЗ и ОХВ" инж. Василена Панкова 082/ 820 772, 774 –  (307) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Началник на отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" инж. Нели Атанасова  082/ 820 772, 774 –  (230) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен  експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите"

   082/ 820 772,  774 –  (501)  
Главен експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Хафизе Вейсал  082/ 820 772, 774 –  (302) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Старши  експерт в отдел "Управление на отпадъците и опазване на почвите" Теодора Цакова 

082/ 820 772, 774

(308)

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 Директор на дирекция „Превантивна дейност”  -  082/820 772, 774  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Началник отдел "ОВОС, ЕО, специализирани регистри, Биологично разнообразие, Защитени територии и зони"

(ОВОС, ЕО, СР,  БР, ЗТЗ)

 Радостина Туркова    082/820 772, 774 (305) Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Началник отдел "Управление на НАТУРА 2000" Венелин Скарлатов

 082/820 772, 774 (231)

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Главен експерт в

ПР "Сребърна"

Момчил Петров

 0851/ 55 30

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Поддържан резерват „Сребърна” 

Административна сграда,
с. Сребърна 

086/ 772530

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

При проблеми със сайта пишете на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Начало

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

РИОСВ Русе

Обществен достъп до информация

Процедури по ОВОС:

Процедури по ЕО:

Процедури по ОС:

srebarna lake banner 510

Галерия