За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Вътрешни правила за административно обслужване и ПОС-терминални устройства

Вътрешни правила за обслужване на гражданите, утвърдени със Заповед № 132/31.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе

Вътрешни правила за ползване на ПОС-терминални устройства, утвърдени със Заповед № 453/01.11.2017 г. на Директора на РИОСВ-Русе

Електронни услуги

 

Електронни административни услуги

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Регионална инспекция по околната среда и водите, използвайте  ЕДИННИЯ МОДЕЛ за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Услуги: 

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2244 Издаване на Регистрационни карти

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал 

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2797 Регистрация на диви животни

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

 

Такси

Информация и подаване на документи за административни услуги в РИОСВ - Русе се извършва в сградата на инспекцията, на  адрес гр. Русе, бул. "Придунавски " № 20 (партер)

- Център за административно обслужване (ЦАО)

 Центърът за административно обслужване (ЦАО) е с работно време от  08:45  до  17:30 часа, без прекъсване. 

(Почивни дни - събота и неделя) 

Работно време на инспекцията е  от 08:45 - 17:30 часа. Регламентирана обедна почивка от 12.00 -12.45 ч.

(Почивни дни - събота и неделя)

Таксите се заплащат на място или по банков път, определени с ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите,

приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 5.01.2018 г., доп., бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г., бр. 11 от 5.02.2019 г., в сила от 5.02.2019 г., бр. 27 от 2.04.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 62 от 5.08.2022 г., в сила от 5.08.2022 г.

 

"Първа Инвестиционна Банка" АД, клон Русе
IBAN: BG 30 FINV 9150 3104 2641 05
BIC: FINV BGSF

Относно неиздаване на фактури за платени такси:

Съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за счетоводството „При плащане на публични и частни държавни и общински задължения, възникнали на основание и по реда на закон, се приема, че стопанската операция е документално обоснована при наличие на съответния платежен документ за извършеното плащане.“.

Тъй като заплащането на таксите за услуги, извършвани от РИОСВ - Русе, представлява плащане на публично държавно задължение, възникнало на основание и по реда на закон, документалната обосновка за стопанската операция е документа за платена такса. В тази връзка, РИОСВ - Русе не издава фактури при заплащане на такси за извършване на услуги.

НОВО: РИОСВ - Русе разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

 

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление

От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:

Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ

40010BIC код на БНБ : BNBG BGSD

Считано от 1 януари 2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ се внасят:

  1. Дължими суми към ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
  2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
  3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.

Забележка: Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Съгласно изменения и допълнения  на Наредбата № 2 за класификация на отпадъците, обнародвани в ДВ, бр. 86/06.10.2020 г., услугата за утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци от подгрупа 1801 (отпадъци от хуманната медицина), е комплексна.   

Дължима държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците следва да бъде платена по банков път на съответното РЗИ на територията, контролирана от РИОСВ-Русе:

 

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Силистра

Банкова сметка: IBAN BG72 STSA 9300 3149 0777 01

BIC: STSABGSF3

Банка ДСК  - Силистра 

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Разград

Банкова сметка: IBAN BG25  STSA 9300 3148 5821 01

BIC: STSABGSF

Банка  ДСК – ЕАД

Регионална здравна инспекция - (РЗИ) – Русе

Банкова сметка: IBAN BG54UBBS80023110740010

BIC: UBBSBGSF

Банка  ОББ – ЕАД

Формуляри

ВАЖНО: РИОСВ – Русе уведомява потребителите на административни услуги, че могат да заявяват и получават административни услуги по електронен път. Инспекцията е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Той предоставя възможност на физически и юридически лица да използват следните системи и портали за електронни документи:

Задължително условие за използването им е наличието на електронен подпис (КЕП).

 

Уведомление за  инвестиционно предложение изтегли

Образец на обява до заинтересованите лица изтегли

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) изтегли

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС изтегли

Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) изтегли

Образец на обява за среща за обществено обсъждане изтегли

Обществен достъп община/кметство изтегли

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) изтегли

Искане за издаване на становище по екологична оценка (ЕО) изтегли

Уведомление за изготвяне на план/програма изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение по чл. 10 от Наредбата за оценката за съвместимостта изтегли

Уведомление за план/програма по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимостта  изтегли

 НОВО: Приложение № 2, към чл. 11, ал. 1 за форма и съдържание на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии изтегли

Заявление за получаване на достъп до обществена информация изтегли

Образец на протокол за приемане на устно заявление за достъп до информация изтегли

Формуляри, свързани с прилагане на Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъците, както и реда за водене на пиблични регистри можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите

Образци на заявления: Разрешения за дейности с отпадъци

Прекратяване действието на разрешение

Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение

Образци на заявления:  Регистрационни документи за дейности по третиране на отпадъци 

Заявление за извършване на дейност по събиране и  транспортиране на отпадъци

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за транспортиране на отпадъци

Заявление за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен документ за дейности с отпадъци

Образци на заявления за Вписване в регистър на брокери и търговци на отпадъци

За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1  - Работен лист за класификация на отпадъци 

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - Уведомление

Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки изтегли

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад изтегли

Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки изтегли

Уведомление за организиран пункт за изкупуване на охлюви изтегли

Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството изтегли

Заявление за регистрация на вид по CITES изтегли

Заявление за регистрация на екземпляри по чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните изтегли

 

Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници  изтегли

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  изтегли

Заявление за регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ изтегли

Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9 г, ал. 13 от ЗЧАВ в регистъра по чл. 9 г, ал. 2 от ЗЧАВ изтегли 

 

Уведомление за инвестиционни предложения по параграф 14 от ЗИД н ЗБР  изтегли

Уведомление за планове-програми по параграф 14 от ЗИД н ЗБР изтегли

Приложение 15 - Месечна справка-декларация за пуснати на пазара опаковани стоки от Наредбата за продуктовите такси  изтегли

Приложение 3 - Размер на продуктовата такса за опаковки от наредбата за продуктовите такси  изтегли

Приложение № 4 Продуктова такса за пластмасови торбички  изтегли

Месечна справка – декларация за пуснатите на пазара пластмасови  торбички за пазаруване,  Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1 изтегли

Заявление за предоставяне на уникални номера за маркиране на птици  изтегли

Служебна бележка при смяна на маркировка-микрочип за ветеринарни клиники  изтегли

Уведомление за извършено маркиране на екземпляри  изтегли

Административни услуги

 Предоставяне на услуги

Информация и подаване на документи за административни услуги в РИОСВ - Русе се извършва в сградата на инспекцията, на  адрес гр. Русе, бул. "Придунавски " № 20 (партер), в  Центъра за административно обслужване (ЦАО). Той  е с работно време от  9:00  до  17:30 часа, без прекъсване.  (Почивни дни - събота и неделя) 

Работно време на инспекцията е  от 8:45 - 17:30 часа. Регламентирана обедна почивка от 12.00 -12.45 ч. (Почивни дни - събота и неделя)

Таксите се заплащат на място или по банков път, определени с ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите,
приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г.

 

РИОСВ – Русе уведомява, че предоставяните административни услуги могат да бъдат заявени по пощата или чрез куриер, като стриктно се попълва необходимия формуляр и се прилагат изискваните документи.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя). Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

Услуги и срокове

Административни услуги, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух и предотвратяване на замърсяването

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2522 Издаване на решение за потвърждаване/отказ от потвърждаване на пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

Услуга 3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация.

Режим 3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации.

Режим 3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна.

Режим 3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности.

Административни услуги, свързани с биологично разнообразие, защитени територии и зони

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

2244 Издаване на Регистрационни карти

2797 Регистрация на диви животни

Административни услуги, свързани с процедурите по ОВОС и ЕО

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2195 Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Административни услуги, свързани с управление на отпадъците

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

Услуги, предоставяни от всички администрации

Услуга 2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Услуга 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 

Услуги, предоставяни от РИОСВ-Русе на английски език

Списък на актовете

Закон за опазване на околната среда

Закон за достъп до обществена информация

Закон за чистотата на атмосферния въздух 

Закон за водите

Закон за почвите

Закон за биологичното разнобразие

Закон за лечебните растения

 

Закон за управление на отпадъците

Закон за защита от шума в околната среда

ЗАКОН за защ ита от вредното въздействие на химичните вещ ества и
смеси

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване последствията от тях

 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 

Закон за държавния служител

 

Пълният списък на актовете е публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите

 

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет

Заповед за утвърждаване на  Списъка с категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, както и форматите, в които е достъпна

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         към Заповед № 256/30.03.2023 г.

                                                               

Списък на категориите информация, съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗДОИ, подлежаща на публикуване в интернет сферата на дейност на РИОСВ-Русе и формите, в които е достъпна

Категория информация

Електронен адрес

Формат

1

Описание на правомощията и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията

https://www.riosv-ruse.org/koi-sme-nie/funktzii

html

2.

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на РИОСВ-Русе

Индивидуални административни актове:

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):

- Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

- Съобщения за инвестиционни предложения по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС

- Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

- Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

- Съобщения за осигурен обществен достъп до Доклади по ОВОС по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

- Съобщения за предстоящи обществени обсъждания на - Доклади по ОВОС по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за ОВОС

- Решения по ОВОС

- Решения за прекратяване на процедури по ОВОС

- Съобщения за изтекло правно действие на Решения по ОВОС по чл 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

- Публичен  регистър на процедурите по ОВОС

Екологична оценка:

- Съобщения за планове/програми по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

- Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

- Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

- Съобщения за провеждане на консултации и обществени обсъждания на Доклади по ЕО по чл. 20 и чл. 21 от Наредбата за ЕО

- Становища по ЕО

- Решения за прекратяване на процедури по ЕО

- Публичен  регистър на процедурите по ЕО

Оценка за съвместимост:

- Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

- Писма по чл. 36, ал. 5 от Наредбата за ОС за съвместяване на процедурата по ЕО с ОС

- Писма по чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС за съвместяване на процедурата по ОВОС с ОС

- Решения по оценка за съвместимост

- Решения за прекратяване на процедури по ОС

- Провеждане на консултации по ДОСВ

Управление на отпадъците:

- Разрешения по Закона за управление на отпадъците

- Регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците

- Информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления по Закона за управление на отпадъците

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО:

- Решения за потвърждаване на ДППГА

Общи актове, издадени в изпълнение на правомощията на Директора на РИОСВ

html, pdf, exеl

html, xlsx/xls, pdf

html, pdf

3.

Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията

Информационни ресурси на РИОСВ-Русе

Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха

Национален публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС

Национален публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО  

- Публични регистри НСМОС

Публичен портал  за електронни услуги по  ЗОПОЕЩ

- Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

- Мониторинг на отпадъците Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

- Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

- Регистър на защитените територии и защитените зони в България

- Регистър на вековните дървета в България

Проекти на заповеди за обявяване на защитени зони

- Публичен регистър на  по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

html, pdf, zip

4.

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

Достъп до информация:

- Процедура за достъп до информация

html

5.

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

- Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.

- Вътрешни правила за обслужване на гражданите

pdf

- Харта на клиента

pdf

- Анкетна карта

html, doc

- Етичен кодекс на РИОСВ-Русе

pdf

- Административни услуги, включени в Административния регистър

html

-Годишен доклад за оценка удовлетвореността на потребителите на административни услуги в РИОСВ – Русе

pdf

- Електронни административни услуги

html

- Формуляри

doc

- Данни за работното време, такси и банкови сметки

html

- Контакти

html

6.

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

Годишен план за контролната дейност и и Регистър на контролираните обекти

html, exеl

Месечни отчети за контролната дейност

html

Месечни отчети за наложени глоби и санкции

html

Месечни отчети за предприети действия по сигнали

docx

Месечна справка ФПЧ-10

docx

Доклади от комплексни проверки

pdf

Доклади от комплексни проверки на обекти с комплексни разрешителни

рdf

Годишни отчети за контролната дейност на РИОСВ-Русе

docx, pdf

Годишни доклади за състоянието на околната среда 

html, docx, pdf

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси

- Утвърден бюджет по области на политики и бюджетни програми на РИОСВ-Русе за текущата година

- Отчет на ведомствените и административни разходи по бюджетни програми на РИОСВ - за предходната година

- Плащания СЕБРА  

- Актове, утвърдени от Директора на РИОСВ-Русе и отчети

html, exеl, xlsx, doc, pdf

8.

Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

- Нормативни документи/Профил на РИОСВ-Русе в ЦАИС

html, exеl, doc

9.

Проекти на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно-доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

Проекто-закони

html, docx, pdf

10.

Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административен акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс

Актове, утвърдени от Директора на РИОСВ-Русе и отчети

doc

11.

Информация за упражняване на правото на достъп до информация, реда и условията за повторното използване на информация, таксите по чл. 41 ж и формите, в които се поддържа информацията

Достъп до информация

html, docx, pdf

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до информация

pdf

Процедура за достъп до информация

html

Заявление за достъп до обществена информация

html, docx

Такси за достъп до информация

html

Регистри на постъпилите заявления за достъп до информация

html, docx

Платформа за достъп до обществена информация

-Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ – Русе

- Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл. 41ж от ЗДОИ и форматите, в които се поддържа информацията

- Информация по чл. 14, ал. 2, т.1-3 от ЗДОИ

- Информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от ЗДОИ

- Информация с обществена значимост, публикуванa като новина на първа страница

html, doc, xlsx/xls, pdf,

 jpeg, jsf

12.

Обявления за конкурси за държавни служители

Работа при нас

html, docx

13.

Подлежаща на публикуване информация по Закона за за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Декларации по ЗПКОНПИ

html, pdf

14.

Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на на класифицираната информация и актовете за прилагането му

неприложимо

-

15.

Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3

- Последни новини

- Данни от пунктовете за мониторинг качеството на атмосферния въздух в град Русе

- Данни от собствен мониторинг на специфични органични вещества на „Линамар Лайт Металс – Русе“ ЕООД

html, doc

16.

Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета

Информация, предоставена повече от три пъти

html

17.

Друга информация, определена със закон

Профил на РИОСВ-Русе в Портала за отворените данни

html

                                                                                                                                                                                                                                                         на Директора на РИОСВ-Русе

 * Списъкът е актуализиран през май 2023 г. 

 

Харта на клиента

Харта на клиента може да изтеглите от тук

Заповед за утвърждаване на Харта на клиента

Може да полълните Анкетната карта по електронен път или да я изтеглите от тук


Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги през 2022 г.

Галерия