За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Документации по Обществени поръчки до 01.01.2020

Разяснение за оглед-открита процедура

  • 11 Декември 2019 |
Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл. 20, ал.1, буква „б” от Закона за обществените поръчки с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicionalbae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercusrobur, Ulmuslaevis и…
Продължава...

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  • 09 Декември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

  • 04 Ноември 2019 |
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

  • 30 Септември 2019 |
Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или…
Продължава...

Протокол от проведена процедура за разглеждане и оценка на получена оферта по реда на чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП

  • 24 Юни 2019 |
Протокол от проведена процедура за разглеждане и оценка на получена оферта по реда на чл. 191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Закупуване и актуализиране на специализиран ГИС софтуер за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни по проект „Подобряване на структурата и функциите на…
Продължава...

Протокол от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

  • 14 Март 2019 |
Протокол от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на техническо оборудване“
Продължава...

Протоколи от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

  • 18 Декември 2018 |
Протоколи от проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за…
Продължава...

Удължаване на срок -Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

  • 25 Февруари 2019 |
Удължаване на срок - Документация за участие в събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на техническо оборудване”
Продължава...

Галерия