За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществени поръчки по ЗОП след 01.01.2020

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики“

  • 19 Юли 2022 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики“, включваща: Поддейност 8.1. „Провеждане на посещение в чужбина за проучване на световния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и…
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни

  • 19 Юли 2022 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на кръгла маса за обсъждане на възможни методи за намаляване на биогените във влажните зони, възможни решения, добри практики, иновационни подходи, световен опит и др., необходими за изпълнението на основните дейности по проекта“…
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Заснемане на 4 бр. филма с времетраене от 12 до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея”

  • 07 Юли 2022 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Заснемане на 4 бр. филма с времетраене от 12 до 15 мин. всеки за представяне на влажната зона и видовете, предмет на опазване в нея”. Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/223958 Дата на публикуване:…
Продължава...

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Закупуване на автомобил за нуждите на РИОСВ-Русе“

  • 14 Юни 2022 |
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Закупуване на автомобил за нуждите на РИОСВ-Русе“. Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/218556                                           …
Продължава...

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна“

  • 13 Април 2022 |
Обществена поръчка  с предмет: „Надграждане на съществуваща система за видеонаблюдение с цел мониторинг на целевите видове в ПР „Сребърна“. Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/204167 Дата на публикуване: 13.04.2022 г.
Продължава...

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

  • 25 Март 2022 |
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“ Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/195534 Дата на публикуване: 25.03.2022 г.
Продължава...

Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“

  • 26 Март 2021 |
Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Дейности за намаляване на притока на биогени и ограничаване на сукцесията“ Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/119994 Дата на публикуване: 26.03.2021 г. 
Продължава...

Обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала

  • 18 Март 2021 |
Обществена поръчка чрез публично състезание  с предмет: „Извършване на биологичен, хидрологичен и физикохимичен анализ преди, по време и след изпълнение на дейностите по отстраняване на тиня, кочки, косене на тръстика и изграждане на канала. Даване на насоки и изработване на програма за последващи дейности. Изготвяне на сравнителен анализ на отлагането…
Продължава...

Галерия