За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) …“

Обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и поддържане на природни местообитания код 91Е0٭ – Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) – и 91F0 – Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris), предмет на опазване в защитена зона "Сребърна“

 

Дата на създаване: 05.03.2020 г.

Документация за участие: Дата на публикуване: 09.03.2020 г. 

Методическо указание на АОП   Дата на публикуване: 13.04.2020 г.

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти   Дата на публикуване: 13.04.2020 г.

Работа на комисия

Протокол № 1. Дата на публикуване: 29.05.2020 г. 

Съобщение за открито заседание. Дата на публикуване: 11.06.2020 г. 

Протокол № 2. Дата на публикуване: 17.06.2020 г. 

Протокол № 3. Дата на публикуване: 17.06.2020 г.

Доклад. Дата на публикуване: 17.06.2020 г.

Решение за класиране на участници. Дата на публикуване: 17.06.2020 г.  

Договор и изпълнение. Дата на публикуване: 07.07.2020 г. 

Изпълнение на договор

 

 

Последно променена в Сряда, 27 Януари 2021 14:26

Галерия