За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна” по проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, финансиран от ОПОС 2014-2020“. Процедурата е открита с Решение № ОПОС-ВЗ-07 от дата 26.03.2020 г. 

Дата на създаване: 26.03.2020 г. 

Документация за участие.   Дата на създаване: 26.03.2020 г. 

Методическо указание на АОП   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

Решение за определяне на нов срок за приемане на оферти   Дата на публикуване: 15.04.2020 г.

Съобщение Дата на публикуване: 07.05.2020 г. 

РАБОТА НА КОМИСИЯТА: 

Протокол № 1. Дата на публикуване: 03.06.2020 г. 

Съобщение за открито заседание. Дата на публикуване: 02.07.2020 г. 

Протокол № 2. Дата на публикуване: 21.07.2020 г.

Протокол № 3. Дата на публикуване: 21.07.2020 г. 

Протокол № 4. Дата на публикуване: 21.07.2020 г.

Решение за избор на изпълнител. Дата на публикуване: 21.07.2020 г. 

Договор № ОПОС ВЗ-10/29.12.2020 г. и приложения към него.  Дата на публикуване: 05.01.2021 г. 

 

 

 

Последно променена в Сряда, 13 Януари 2021 11:37

Галерия