За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Организиране на мероприятия за популяризиране на влажната зона и защитените видове местообитания и обмяна на добри практики“, включваща: Поддейност 8.1. „Провеждане на посещение в чужбина за проучване на световния опит в областта на драгиране на езера, изземване на тиня и тяхното въздействие върху видовете и местообитанията в защитените зони“; Поддейност 8.3. „Провеждане на работно посещение в чужбина за обмяна на опит, добри практики и запознаване с методи на поддържане на състоянието на влажните зони и постигане на устойчив ефект“.

Документацията и условията за участие можете да намерите на този адрес: https://app.eop.bg/today/226303

Дата на публикуване: 19.07.2022 г.

Последно променена в Вторник, 26 Юли 2022 13:25

Галерия