За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Обявява за конкурс за старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: бакалавър;

-  направление на придобито висше образование: Икономика;

-  професионален опит – 1 година;

-  ранг: IV-ти младши

-  езикова и техническа грамотност. 

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения 

Информация за длъжността старши експерт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Изпълнява задачи по водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на служителите на инспекцията и възнагражденията по граждански договори. Попълва контролни листи за осъществяване на предварителен контрол, съгласно Правилата за СФУК. Работи със счетоводен софтуер.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 933 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                                    

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр. 29/09.04.2021 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  08.05.2024 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 М. Кръстева.

Решение № РУ-9-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-9-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване /ИПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 61710.522.224 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград с цел отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Предимно производствена /Пп/ˮ

Възложител – „СЕМПЕ-2ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47038

Решение № РУ-33-ПР/2024 г.

Решение № РУ-33-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна на параметрите, при които е било издадено Комплексно разрешително №471-Н1-И0-А1/2022г.”.

Възложител – „АДМ Разград“ ЕАД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 24.04.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45939

Приключи първото за годината планово измерване на качеството на въздуха в Разград

Мобилната автоматична станция (МАС) за контрол качеството на атмосферния въздух на ИАОС приключи първото за тази година измерване в Разград. Станцията е била разположена в двора на детско заведение, на ул. „Камчия“ № 1, като извърши непрекъснати измервания в рамките на 13 денонощия, в периода от 21 март до 2 април.

Отчетено е само 1 превишение по показател фини прахови частици 10 микрона, регистрирано на 1 април. МАС измерва в Разград стандартните атмосферни замърсители съгласно екологичното законодателство, както и нивата на сероводород. Техните стойности са в норма.

Резултатите от контрола на качеството на атмосферния въздух ще бъдат предоставени на общината и  Регионална здравна инспекция-Разград.

Уведомление с вх. № АО-2204/12.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2204/12.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-02/26.10.2023 г.”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра и  възложител „Водстрой Трейд” ЕООД

Уведомление с Вх. № АО-2150/09.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2150/09.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за извършване на дейност по раздробяване и оползотворяване на строителни отпадъци с мобилна, миничелюстна трошачна машина. Площадката ще се обособи в границите на поземлен имот с идентификатор 73496.15.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Същият представлява земеделска територия и е с начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“.

Възложител –  Община Тутракан.

Писмо до възложителя с изх. № И-1581/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1581/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Уличен водопровод по ул. Оборище от уличен водопровод Ф 60 по ул. Александър Стамболийски до ПИ с идентификатор 56441.108.78, местност Тетовски път, с. Писанец"

Писмо до възложителя с изх. № И-1580/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1580/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. Възраждане, от ОТ 7 /nm1/ до ОТ 129 /nm157/, по регулационния план на с. Юделник, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1579/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1579/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на приемо-предавателна станция Ряхово Нова, RSE0081.A008 с честотен обхват 900 - 2100 MHz", с местоположение ПИ 63668.151.388 по КККР на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1578/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1578/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на складова база за съхранение на ПДЧ и МДФ плочи", с местоположение ПИ 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе

Галерия