За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за нарушения през май

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха 14 акта за установяване на административни нарушения през май. Осем от тях на юридически лица за неспазване разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, три по Закона за управление на отпадъците, два по Закона за чистотата на атмосферния въздух и един на физическо лице по Закона за лечебните растения.

През май са извършени 156 проверки на 146 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 53 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През месец май е сключено едно споразумение на стойност 4900 лв., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени пет наказателни постановления, с които на физически и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 лв.

През май са извършени проверки за спазване на режимите в четири защитени местности (ЗМ), опазващи червения божур. В ЗМ „Горната кория“ - с. Добротица, община Ситово, ЗМ „Божурите“ - с. Подайва, община Исперих, ЗМ „Мющерека“ - с. Беловец, община Кубрат и ЗМ „Находище на червен божур“ - с. Печеница, община Исперих не са  констатирани нарушения. Находищата са в много добро биологично състояние.  

Дванадесет защитени видове птици, от които шест екземпляра от вида горска ушата сова (Asio otus), един белоопашат мишелов (Buteo rufinus), един черен бързолет (Apus apus), един голям пъстър кълвач (Dendrocopos major) и 3 домашни червеноопашки (Phoenicurus ochruros), са изпратени за доотглеждане и възстановяване в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове“ на СНЦ „Зелени Балкани“ в гр. Стара Загора.

Пълният текст на месечната справка за май е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost  

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „ДЕВОН “ ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-2557-(3)/02.06.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „ Изработване на инвестиционен проект за Модулна станция за светли горива на самообслужване”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.7204, гр. Разград , община Разград.

Възложител – „ДЕВОН “ ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43362

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Решение № РУ-38-ПР/2023 г.

Решение № РУ-38-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Изграждане на технологично оборудване на птицекланица, изграждане на съоръжение за преработка на СЖП и пречиствателна станция за птицекланицаˮ, в поземлен имот с идентификатор ПИ с идентификатор 83524.50.36 по КК и КР на село Шуменци, община Тутракан и разпоредителна част “Да се извърши ОВОСˮ.

Възложител – „АА Фарма” ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: registers.moew.government.bg/ovos/lot/41923

Изходящ № АО-2460-/3/-01.06.2023 г.

Съобщение за план/програма: изготвяне на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за УПИ III-261, кв. 47 по плана на с. Борисово, общ. Сливо поле, с цел конкретното предназначение на имота да се отреди „За производство на електрическа енергия от ВЕИ“

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2358/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на част от технологичното оборудване в участък за дестилиране на течност от обвивка на ядка кашу", с местоположение ПИ с идентификатор 47336.82.8 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2357/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2357/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт на съществуваща детска площадка с поставяне на детски съоръжения в Детска градина в с. Севар", с местоположение УПИ VII, кв. 33 по плана на с. Севар, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-2356/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2356/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. "Тулча", гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.184 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2355/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2355/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-103, кв. 13 по плана на с. Градина, общ. Лозница, с цел изграждане на еднофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. И-2344/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2344/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трасе на защитна тръба ф110мм и кабел САВТ 4х50 мм2 от ФЕЦ в ПИ с идентификатор 18589.501.638 по КК и КР на с. Гецово, общ. Разград до съществуващ ТП Т-2 Гецово"

Писмо до възложителя с изх. И-2342/01.06.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2342/01.06.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин за риба и рибни продукти в заведение за тестени закуски, бургери и дюнери, с продажба на място", с местоположение УПИ I-388, кв. 193 по плана на гр. Исперих, общ. Исперих

Галерия