За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-05/09.07.2019 г.

Информация за изпълнен договор № ОПОС 2018-05/09.07.2019 г. с предмет „Закупуване и актуализиране на специализиран ГИС софтуер за създаване, съхраняване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни по проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91ЕО и 91FO на територията на Поддържан резерват „Сребърна” по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020”, процедура № BG16M10P002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата „Натура” 2000”, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати”, по който възложител е РИОСВ-Русе. 

Галерия