За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сключен договор № ОПОС 2018-01/04.10.2018 г.

Информация за сключен договор № ОПОС 2018-01/04.10.2018 г. с предмет „Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки и избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки”, изпълнител:„Бул про консултинг" ЕООД, в рамките на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 EО и 91FО на територията на поддържан резерват „Сребърна”,  с бенефициент РИОСВ-Русе и съгласно чл. 20, ал. 1 от Условия за изпълнение на одобрен проект по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Галерия