За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Сключен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г.

Информация за сключен договор № ОПОС 2018-02/16.01.2019 г. с „Обследване на проектни площи с цел идентифициране на конкретни мероприятия, срокове и начини за изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на местообитание 91E0* и 91F0 в защитена зона "Сребърна". Изработване на времеви график и технологична схема. Извършване на оценка на резултатите от опръстеняване и пречупване. Оценка на възобновяването“, изпълнител: „П-ЮНАЙТЕД”ЕООД, в рамките на проект „Подобряване на структурата и функциите на местообитания с код 91 EО и 91FО на територията на поддържан резерват „Сребърна”,  с бенефициент РИОСВ-Русе и съгласно чл. 20, ал. 1 от Условия за изпълнение на одобрен проект по процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Последно променена в Четвъртък, 24 Януари 2019 13:59

Галерия